Coleg Y Cymoedd

Dod o hyd i Gwrs

Teipiwch air allweddol yn y blwch chwilio isod neu dewiswch bwnc o'r rhestr a ollyngir i lawr

Beth ydych chi'n chwilio amdano?Amdanom ni

Polisïau a Dogfennau

Polisïau

Polisi a Gweithdrefn Disgyblu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi ar Arholiadau Cymraeg

Polisi ar Gamymarfer wrth Asesu Cymraeg

Polisi Asesu ac Apeliadau Cymraeg

Polisi Codi Arian Cymraeg

Polisi Bwlio ac Aflonyddu Dysgwyr Cymraeg

Polisi Codi Arian Cymraeg

Polisi Cwynion Cymraeg

Cludiant o'r Cartref i'r Coleg Cymraeg

Cyfathrebu gyda Rhieni Cymraeg

Polisi Defnydd Derbyniol Rhwydwaith Dysgwyr a Rhyngrwyd Cymraeg

Cyfansoddiad Fforwm Llais y Dysgwr Cymraeg

Polisi Datgelu a Gwahardd ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi ar Dderbyn Dysgwyr Cymraeg

Polisi Dysgwyr Rhyngwladol Cymraeg

Polisi ar Ffioedd Dysgu a Pheidio a Chodi Tal ar Gyfer Cymraeg

Polisi Ffitrwydd i Astudio ar gyfer Dysgwyr Cymraeg

Polisi’r Gaplaniaeth Cymraeg

Polisi'r Gronfa Ariannol Wrth Gefn  Cymraeg

Polisi Gwirio Mewnol/Sicrhau Ansawdd Cymraeg

Gweithdrefnau Eira / Tywydd Garw Cymraeg

Polisi Gyrfaoedd a Byd Gwaith Cymraeg

Polisi a Gweithdrefn ar gyfer Ymddygiad a
Disgyblu Dysgwyr Cymraeg

Polisi Imiwneiddio Cymraeg

Polisi Pryderon a Chwynion ar gyfer
Dysgwyr Cymraeg

Polisi Gofal Plant Cymraeg

Polisi Tiwtorialau Cymraeg

Strategaeth Ymgysylltu Myfyrwyr Cymraeg

Strategaeth Ymglymiad Dysgwyr Cymraeg

Hysbysiad Polisi Ysmygu Cymraeg

Iaith Gymraeg

Mae Coleg y Cymoedd wedi mabwysiadu’r egwyddor o ymdrin â’r Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth ddelio â’r cyhoedd.

Mae Cynllun Iaith Gymraeg wedi cael ei ddatblygu ar gyfer Coleg y Cymoedd. Mae'r Cynllun yn seiliedig ar Gynllun Iaith Gymraeg blaenorol Coleg Morgannwg ac wedi cael ei diwygio yn dilyn yr uno â Choleg Ystrad Mynach ar 1 Awst 2013. Mae'r Cynllun hefyd wedi cymryd i ystyriaeth y canllawiau a ddarparwyd gan Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg ar Gynlluniau Iaith Gymraeg ar gyfer Colegau Addysg Bellach, Recriwtio: Ystyriaethau Iaith Gymraeg Comisiynydd y Gymraeg :  Hyrwyddo a Hwyluso Gweithleoedd Dwyieithog a Chyngor ar brif ffrydio'r iaith Gymraeg gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg, Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB ac argymhellion ColegauCymru ar sut i ymateb i dri llinyn y Strategaeth.

Mae gan y Coleg enw Cymraeg i adlewyrchu ymglymiad y Coleg yng nghymoedd De-ddwyrain Cymru yn ogystal â dangos ymrwymiad y Coleg i'r iaith Gymraeg.

Mae'r Coleg wedi mabwysiadu egwyddor Llywodraeth Cymru o brif ffrydio, fel y bydd yn ystyried yr iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar ei gwaith ac ym mhopeth y mae'n ei wneud, gyda'r nod o sicrhau bod pob cyfle yn cael ei gymryd i: hyrwyddo a chefnogi'r iaith Gymraeg; cynllunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau yn y Gymraeg a'r Saesneg; cyfrannu at weledigaeth Llywodraeth y Cynulliad o greu Cymru wirioneddol ddwyieithog.

Ceir copi o Gynllun Iaith y Coleg a Chynllun Gweithredu’r Cynllun Iaith isod:

Cynllun Iaith Gymraeg Copi

Cynllun Iaith Gymraeg Cynllun Gweithredu

Gwahoddir sylwadau gan aelodau o'r cyhoedd ar y Cynllun drwy e-bost

(david.finch @ cymoedd.ac.uk ) neu drwy lythyr at:

David Finch

Is-bennaeth

Coleg y Cymoedd

Nantgarw

Heol y Coleg, Parc Nantgarw

CAERDYDD

CF15 7QY

Am ragor o wybodaeth parthed ein hymrwymiad i ddwyieithrwydd neu unrhyw gyngor arall yn ymwneud a’r Gymraeg o fewn Coleg y Cymoedd, cysylltwch :

Alison Jones (Pennaeth Datblygiadau’r Iaith Gymraeg) -Alison.jones@cymoedd.ac.uk

Neu

Lois Roberts (Swyddog Iaith Gymraeg) - Lois.roberts@cymoedd.ac.uk 

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r safle we hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am fwy o fanylion.