Amelia, Libby a Ruby ar eu ffordd i Unol Daleithiau America i gystadlu ym mhencampwriaethau ‘cheerleading’ byd eang  

Mae tair o ddysgwyr Coleg y Cymoedd, Ruby Holifield (16), Amelia James (17), a Libby Andrews (18) yn mynd i gynrychioli Cymru mewn dwy gystadleuaeth fawr bwysig yn Orlando ar ddiwedd Ebrill.

Bydd y merched yn chwarae dros eu gwlad ym Mhencampwriaethau ‘Cheerleading’ Iau y ‘Cheer Union’ Rhyngwladol (ICU) rhwng 24 a 26 Ebrill cyn cystadlu ar lefel clwb yng nghystadleuaeth y Cynghrair ‘All Star’ Rhyngwladol (ISAF) rhwng 27 a 29 Ebrill.

Mae twrnamaint yr ICU yn un o’r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr ‘Cheerleading’, lle mae timau rhyngwladol o bobl ifanc 15-18 oed o dros 25 o wledydd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i ennill y teitl nodedig o bencampwyr byd eang. Bu 40 o ferched ifanc yn cystadlu mewn treialon am le ar dîm Cymru a dim ond 20 a ddewiswyd i gynrychioli eu gwlad.

Ar gyfer yr bencampwriaeth IASF, bydd Ruby, Amelia a Libby yn cystadlu gyda’u clwb, RSD Legends, yn erbyn 24 o dimau o Ganada, Awstralia a Lloegr.

Dydy’r gamp ddim yn ddieithr i Libby, sy’n dod o Bontypridd, gan ei bod wedi bod yn rhan o dîm RSD ers 10 mlynedd ac wedi cystadlu ym mhencampwriaethau ICU yn 2022 lle daeth Cymru yn gyntaf.

Fel rhywun sydd wedi bod yn ymwneud â’r gamp am ddegawd, mae Libby yn rhan o Gynllun Ysgoloriaeth Athletwyr Talentog (TASS) yng Ngholeg y Cymoedd  – rhaglen a ariennir gan gyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol i helpu athletwyr 16 mlwydd oed a throsodd i ddod o hyd i gydbwysedd derbyniol rhwng eu haddysg a’u datblygiad ym maes chwaraeon.

Fel rhan o’r cynllun, mae Coleg y Cymoedd, sef yr unig goleg yng Nghymru sy’n cynnig achrediad TASS, yn cynnig gwahanol fentrau a chymorth ychwanegol i athletwyr sy’n astudio ar ei gampysau, gan gynnwys hyblygrwydd o ran dedleins, arholiadau a gwersi er mwyn sicrhau nad ydyn nhw’n gwrthdaro â gweithgareddau chwaraeon.

Yn ôl Libby: “Ces fy annog gan fy chwaer i’w dilyn. Roedd yn gamp hwyliog o’r funud gyntaf, ac roeddwn i wrth fy modd ac aeth pethau o nerth i nerth. Dw i wedi cymryd rhan mewn pencampwriaethau byd gyda thîm Cymru ac roedd hynny yn brofiad anhygoel. Ond er hynny, dw i’n dal yn teimlo’n nerfus wrth feddwl am y gystadleuaeth sydd i ddod eleni.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n galed i fod y gorau gallwn ni fod fel tîm a dw i’n aros yn eiddgar i gymryd rhan unwaith eto. Rydw i hefyd yn teimlo’n gyffrous dros aelodau eraill o’r tîm, yn enwedig y rhai hynny sy’n ei brofi am y tro cyntaf, gan ei fod yn gyfle anhygoel ac yn rhywbeth fydd yn aros yn eu cof am byth.

“Dydy hi ddim wedi bod yn hawdd astudio tra’n hyfforddi a pharatoi ar gyfer y cystadlaethau ond bu’r coleg yn gefnogol iawn. Dw i’n lwcus i fod yn rhan o raglen TASS yn y coleg ac mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth go wir drwy helpu i sicrhau nad ydy arholiadau a gwaith ddim yn gwrthdaro gyda’r gystadleuaeth na’r hyfforddiant.”

Mae Amelia, o Bontypridd, hefyd yn rhan o gynllun TASS ac mae hi’n astudio cyfuniad o Lefel A Chwaraeon a Seicoleg yn y coleg a bu’n ymddiddori mewn ‘cheerleading’ ers chwe blynedd yn dilyn pum mlynedd o wneud gymnasteg.

Dywedodd Amelia: “Dw i wir yn caru ‘cheerleading‘ ac r’on i eisiau rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chyffrous. Gymnast oeddwn i ar y dechrau ond gwelais rai pobl yn gwneud ‘cheerleading’ yn y gampfa a chael awydd trio rhywbeth newydd a heriol. Fy nghyflawniad mwyaf oedd cystadlu gyda thîm Cymru yn 2022 a dod yn bencampwr byd – teimlad anhygoel ac yn rhywbeth dwi’n breuddwydio am ei ail-adrodd.

“Bydd y ddwy gystadleuaeth y byddwn yn cymryd rhan ynddyn nhw yn anodd iawn gan y byddwn yn cystadlu yn erbyn timoedd gorau’r byd – y gorau o’r goreuon  – ond mae’n rhyfeddol i gael ein hystyried yn eu plith. Yn amlwg, byddai ennill yn rhyfeddol ond ein nod fel tîm ydy bod yn y 10 uchaf.

“Ar hyn o bryd, rydw i ynghanol astudio ar gyfer fy arholiadau Lefel A a gall ceisio cydbwyso hyn gyda gwaith ‘cheer’ fod yn anodd ar adegau gan fod cymaint o hyfforddiant, ond dw i’n trio neilltuo amser ar gyfer adolygu er mwyn sicrhau mod i’n gyfredol gyda fy astudiaethau tra hefyd yn gwneud popeth o fewn fy ngallu ar gyfer ‘cheer’.

“Mae fy nhiwtoriaid wedi bod yn wych yn fy helpu i, gan wneud yn sicr bod gen i’r holl ddeunydd adolygu angenrheidiol a sicrhau mod i wedi cadw pob dedlein a phethau wedi’u trefnu a’u cwblhau cyn i mi fynd i Florida. Roedd hyn yn golygu mod i’n gallu rhoi fy holl sylw i’r cystadlaethau.”

I Ruby, mae cymryd rhan yn y pencampwriaethau byd yn brofiad newydd sbon. A hithau’n gyn-gymnast, o Gaerffili yn wreiddiol, ystyriai Ruby mai ‘cheer’ oedd ei cham nesaf yn ei gyrfa ym maes chwaraeon ar ôl chwenychu bod yn rhan o gampau tîm, ac yn arwain at ymuno ag RSD dair blynedd yn ôl.

Ar hyn o bryd, tra’n astudio cwrs Lefel A Celf a Dylunio yn y coleg, gobaith Ruby sy’n caru peintio, darlunio a chynllunio pethau, ydy cael gyrfa yn y diwydiannau creadigol ond mae’n bwriadu parhau gyda ‘cheerleading’ tra’n dilyn ei huchelgais gyrfaol.

Dywedodd: “Dw i wedi bod wrthi’n gwneud ‘cheerleading’ ers tair blynedd erbyn hyn ond hwn fydd y tro cyntaf i mi fynd i bencampwriaethau byd. Rydw i’n eithriadol o nerfus am y gystadleuaeth, ond gwn y bydd yn brofiad unwaith mewn oes.

“Mae tîm Cymru yn cael ei ddewis bob blwyddyn yn benodol ar gyfer y gystadleuaeth, felly y peth dwi’n edrych ymlaen fwyaf ato ydy bod gyda’n gilydd yn Florida a mwynhau’r tro olaf y byddwn gyda’n gilydd fel tîm. Gobeithio mai hwn fydd cychwyn fy mhrofiad o gystadlu ym mhencampwriaethau’r byd.”

Mae Coleg y Cymoedd yn dymuno’r gorau i Amelia, Libby a Ruby yn Florida!

Coleg y Cymoedd ydy’r unig sefydliad yng Nghymru gydag achrediad TASS. Cewch ragor o wybodaeth yma: https://www.cymoedd.ac.uk/tass-talented-athlete-scholarship-scheme/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau