Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu yn sefydlu Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru flaengar gwerth £6.5 miliwn gyda PCYDDS

Dydd Mawrth (Ebrill 12), llofnodir cytundeb arloesol Cymru gyfan gwerth £6.5 miliwn a fydd yn creu hyfforddiant ym maes adeiladu ar gyfer 1,100 i bobl bobl blwyddyn.

Bydd Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm dan arweinad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn sefydlu Canolfan Arloesedd Adeiladu Cymru (CWIC) i gynnig hyfforddiant a chyfleusterau heb eu hail i unigolion a chwmnïau adeiladu.

Gyda’i darpar bencadlys yn Ardal Arloesedd Glan y Dŵr Prifysgol Abertawe, bydd safleoedd gan CWIC hefyd ar gampysau colegau ledled Cymru, gan gynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy’n rhan o Grŵp PCYDDS a Choleg Cambria yng Ngogledd Cymru a Choleg y Cymoedd yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae’r gwaith adeiladu i fod i gychwyn tua diwedd 2016 gyda’r bwriad o agor y Ganolfan fis Medi 2018.

Dywedodd Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth Strategol CITB Cymru:

“Bydd y bartneriaeth flaengar hon yn sicrhau bod gennym y sgiliau priodol i ddiwallu darpar anghenion ac anghenion cyfredol ein diwydiant. Bydd y ganolfan gyffrous newydd hon yn gam mawr ymlaen i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru ac yn ei helpu i fod yn arweinydd ym maes adeiladu digidol a chyfoes ac ym maes trwsio adeiladau traddodiadol a safleoedd treftadaeth.”

Dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Prosiect PCYDDS: “Rydyn ni’n edrych ymlaen i gydweithio gyda’r CITB i ddatblygu model newydd ar gyfer cyflenwi sgiliau ar gyfer y sector aeiladau yng Nghymru a thu hwnt. Wrth  gydweithio gyda’n partneriaid Colegau AB ar draws Cymru, byddwn yn datblygu fframwaith ‘Hub and Spoke/Canol a Changen’ a fydd yn galluogi cwmnïau i sicrhau hyfforddant drwy fan canolog.”

Lleolir yr “Canol” yn Ardal Arloesedd Glan y Dŵr Prifysgol Abertawe a bydd y “Canghennau” yn y colegau a restrir uchod

Bydd y cydweithrediad hwn rhwng y CITB ac UWTSD/PCYDDS yn cynnig y cyfleusterau a’r arbenigedd i gwmnïau brofi cysyniadau newydd yn yr hyfforddiant. Hon fydd:

  • Y ganolfan gyntaf o’i math ym Mhrydain i ddarparu ymchwil cymhwysol, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth drwy un bartneriaeth  
  • Yn darparu cyfleusterau heb eu hail fel y gall myfyrwyr a busnesau ddysgu’r arferion gorau o ran technegau.
  • Bydd yn cynnig “parth adeiladu buan” i gychwyn systemau arloesol ar gyfer profion pwrpasol megis perfformiad adeileddol.

Dywedodd Donna Griffiths, Rheolwraig Partneriaethau CITB: “Bydd y CWIC, am y tro cyntaf, yn darparu llwybr gyrfaol integredig rhwng crefftau, masnach a swyddi proffesiynol ym maes adeiladu ar draws Cymru gyfan.

“Bydd y CWIC yn ymateb i’r her sgiiliau y mae Cymru yn ei hwynebu a bydd yn help i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr yn y diwydiant adeiladu.”

Ychwanegodd Yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor PCYDDS: “Gweledigaeth Canolfan Ardal Arloesedd Glan y Dŵr Abertawe ydy creu cymdogaeth lle gall y Brifysgol a’i phartneriaid gydweithio gyda’r diwydiant i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a fydd o fudd nid yn unig i’r ardal ond hefyd i weddill Cymru. Mae’r datblygiad hwn yn allweddol i ni wireddu’r weledigaeth honno”. 

Watch Principal Judith Evans commenting on this exciting initiative at: https://youtu.be/sArz-BCkCeE 

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau