Carys Lewis

Carys yn gwireddu’i breuddwyd o fynd i Rydychen

Mae dysgwr o Goleg y Cymoedd, sy’n benderfynol o ddilyn gyrfa mewn datblygu cyffuriau i helpu i frwydro yn erbyn cyflyrau fel canser, wedi sicrhau ei lle ym Mhrifysgol Rhydychen ar ôl llwyddo i ennill tair A* yn ei harholiadau Safon Uwch.

Mae Carys Lewis, sy’n 18 oed ac yn dod o Bontypridd, yn paratoi i fynd i astudio Cemeg yng ngholeg Caerwysg yn Rhydychen fis Medi eleni ar ôl ennill y graddau uchaf mewn cemeg, mathemateg a ffiseg.

Ar ôl gweld anwyliaid yn ei bywyd yn brwydro yn erbyn canser, penderfynodd Carys ei bod am chwarae rhan yn y gwaith o ddod o hyd i iachâd a thriniaethau ar gyfer clefydau o’r fath. Ei gobaith yw y bydd y radd yn y brifysgol fyd-enwog yn agor opsiynau iddi ddilyn gyrfa proffil uchel ym maes ymchwil feddygol.

Ar ôl cael ei magu ar aelwyd o wyddonwyr, gyda’i dau riant yn gweithio yn y sector meddygol, roedd Carys bob amser yn gwybod ei bod am wneud rhywbeth oedd yn gysylltiedig â’r gwyddorau. 

Meddai: “Fe wnes i fwynhau a dysgu cymaint yn ystod fy ngwersi cemeg yn y coleg, ac fe ysgogodd hynny fy hoffter o’r pwnc a gwneud i fi deimlo’n barod i astudio gradd yn y brifysgol. Ond, ro’n i’n ansicr pa lwybr ro’n i am ei ddilyn fel gyrfa.

“Ar ôl gweld rhywun rwy’n ei adnabod yn brwydro yn erbyn canser ro’n i’n benderfynol o chwarae rhan mewn helpu pobl i wella, a dyna oedd yr ysbrydoliaeth wrth feddwl am yrfa mewn ymchwil a datblygu cyffuriau.”

Er bod Carys wedi breuddwydio am fynd i Rydychen ers peth amser, mae’n cyfaddef nad oedd ganddi’r hyder i wneud cais yn wreiddiol, er iddi gael 10A* ac 1A yn ei harholiadau TGAU. Anogaeth ei thiwtoriaid, yn ogystal â bod yn rhan o raglen Seren Llywodraeth Cymru – sy’n cefnogi dysgwyr disglair, waeth beth fo’u cefndir, i fynd ymlaen i brifysgolion gorau Cymru, Prydain a ledled y byd – a roddodd yr hunangred iddi gyflwyno’r cais.

Drwy bartneriaeth Coleg y Cymoedd â rhaglen Seren, mynychodd Carys nifer o sgyrsiau gan diwtoriaid o brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt a oedd wedi’u cynllunio i baratoi dysgwyr ar gyfer gwneud ceisiadau i’r ddwy brifysgol. Cymerodd ran hefyd mewn ffug gyfweliadau gyda chynrychiolydd o Rydychen, gan ei helpu i deimlo’n fwy hyderus yn ei chyfweliad go iawn.

Meddai Carys: “Ro’n i mor gyffrous pan agorais fy nghanlyniadau a gweld fy mod i’n mynd i Rydychen! Er fy mod i’n berson academaidd erioed ac yn mwynhau dysgu, wnes i erioed ystyried Rhydychen o ddifri nes i fy nhiwtoriaid yn y coleg ddangos i fi ei fod yn bosibilrwydd go iawn. Fe wnaethon nhw fy helpu i weld bod unrhyw beth yn bosib os ydych chi’n rhoi eich meddwl i’r peth, yn ymdrechu’n galed a bod y systemau cymorth cywir ganddoch chi, a diolch byth dyna wnes i gyda’r coleg a rhaglen Seren.

“Ro’n i’n teimlo’n llawer mwy hyderus yn mynd i fy nghyfweliad yn Rhydychen ar ôl cymryd rhan yn y sesiynau ymarfer gyda chynrychiolwyr o Rydychen, ac i raglen Seren mae’r diolch am hynny. Fe wnaeth y rhaglen hefyd fy helpu i weld nad oes stereoteip bellach am ddysgwr o Rydychen – mae Rhydychen yn pontio’r bwlch i sicrhau bod rhagor o ddysgwyr o bob cefndir, fel fi – merch ifanc o gymoedd y de – yn mynd i’r brifysgol.” Ar gyfer unigolion eraill sy’n gobeithio gwneud cais yn y dyfodol i fynd i Rydychen, ychwanegodd Carys: “I unrhyw ddysgwyr eraill sy’n ystyried gwneud cais i brifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt, fy nghyngor i yw: peidiwch â gadael i amheuon eich rhwystro. Mae bob amser yn werth rhoi cynnig arni. Y peth gwaethaf all ddigwydd yw nad ydych chi’n cael eich derbyn i’r brifysgol ond fe gewch chi fynd i brifysgol wych arall yn lle. Mae gwneud y broses ymgeisio ynddo’i hun yn brofiad dysgu gwych. Mae’r un peth yn wir i unrhyw un sy’n ystyried prifysgol, cwrs, swydd neu brentisiaeth arall. Peidiwch â gadael i hunan-amheuaeth wneud i chi golli’r cyfle i wireddu’ch breuddwydion.”

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau