Chwaraewr rygbi proffesiynol Cymru, Lowri Norkett-Morgan, yn parhau â’i hetifeddiaeth chwaraeon yng Ngholeg y Cymoedd

Mae asgell tîm rygbi Cymru, sydd wedi ennill pum cap, ar fin trosglwyddo ei hetifeddiaeth i’r genhedlaeth nesaf o athletwyr elit yng Nghymru. Mae Lowri Norkett-Morgan, yn rhoi’r gorau i chwarae er mwyn ymuno â thîm dysgu Coleg y Cymoedd yn ei Ganolfan Ragoriaeth Chwaraeon enwog yn Nantgarw.

Ar ôl marwolaeth sydyn ei chwaer, Elli, yn 2017, sef y chwaraewr ieuengaf yng Nghwpan Rygbi’r Byd yn 2014, penderfynodd Lowri newid o yrfa bêl-rwyd broffesiynol i yrfa mewn rygbi er mwyn iddi allu talu teyrnged i’w chwaer a pharhau â’i hetifeddiaeth yn y gamp.

Aeth ymlaen i chwarae rygbi’r gynghrair dros Gymru cyn dod yn chwaraewr prawf Undeb Rygbi Cymru, gan gynrychioli Cymru yn ystod Cwpan y Byd 2022 yn Seland Newydd a’r Chwe Gwlad yn ddiweddar.

Yn fygythiad pedwarplyg, mae Lowri yn un o’r ychydig ferched proffesiynol ym myd y campau sydd wedi cynrychioli Cymru ar draws nifer o ddisgyblaethau, ar ôl chwarae dros Gymru mewn pêl-rwyd, rygbi’r undeb, rygbi’r gynghrair, a rygbi saith bob ochr. Mae hi nawr yn gobeithio trosglwyddo ei gwybodaeth a’i sgiliau i sêr y dyfodol yn Academi Chwaraeon arobryn Coleg y Cymoedd.

Fel darlithydd yn y coleg, bydd y rhyfeddod chwaraeon 28 oed yn addysgu ar draws cyrsiau BTEC a Safon Uwch Chwaraeon y coleg yn Ne Cymru, gan arbenigo mewn rygbi merched a dynion, ochr yn ochr â’r academi pêl-rwyd, sydd ar frig Cynghrair Ysgolion a Cholegau Chwaraeon Cymru AOC ar hyn o bryd.

Wrth siarad am ei rôl newydd, dywedodd: “Rydw i wrth fy modd yn addysgu, yn enwedig ar y lefel hon oherwydd bod y dysgwyr wedi dewis bod yma – dyma beth maen nhw’n angerddol amdano ac maen nhw mor awyddus i ddysgu.

“Mae’n wych fy mod yn cael y cyfle i addysgu dysgwyr gwrywaidd a benywaidd. A minnau’n fenyw ym myd y campau, rydw i’n ymwybodol fy mod yn dal yn y lleiafrif, ac mae Coleg Cymoedd yn rhoi’r cyfle i mi fod yn rhan ganolog o gamp sy’n cael ei dominyddu gan ddynion ac rydw i’n gwneud fy ngorau i newid y naratif hwnnw. Mae hynny’n her ynddo’i hun ac rydw i’n awyddus i gyflawni hynny.”

Ar ôl bod yn athrawes Addysg Gorfforol yn Ysgol Gyfun Treforys am ddwy flynedd cyn ei chytundeb rygbi cyntaf, mae’r ferch o Abertawe, Lowri, bob amser wedi bod â chariad at addysgu a mentora’r genhedlaeth nesaf o athletwyr.

Ers agor y llynedd, mae cyfleuster hyfforddi perfformiad o’r radd flaenaf Coleg y Cymoedd yn Nantgarw wedi cael ei gydnabod fel un o academïau chwaraeon gorau Cymru ac mae Lowri’n edrych ymlaen at fod yn rhan o’r tîm.

Ychwanegodd: “Ar ôl mynychu Cwpan y Byd yn 2022, roeddwn i’n teimlo fy mod wedi gwireddu fy mreuddwyd ac wedi gwneud Elli’n falch. Roeddwn yn barod am fy antur nesaf ac wedi clywed am Goleg y Cymoedd gan ei fod yn enwog am fod yn academi chwaraeon wych. Roeddwn i’n gwybod y byddai’n lle perffaith i rannu fy ngwybodaeth a’m profiadau.

“Mae siapio cenhedlaeth y dyfodol o chwaraewyr proffesiynol elit yn bwysig iawn i mi. Rydw i am dynnu sylw’r dysgwyr yng Ngholeg y Cymoedd at bwysigrwydd ymroddiad ac angerdd i’w campau, ond hefyd, rydw i am ddangos iddynt y dylent roi’r un egni a brwdfrydedd i’w hastudiaethau academaidd hefyd. Mae gyrfaoedd chwaraeon proffesiynol yn llawer byrrach na’r mwyafrif felly mae cael rhywbeth arall y gallwch ei fwynhau a’i ddilyn wedi hynny yn hanfodol i fod yn dawel eich meddwl ar ôl gyrfa broffesiynol ym myd y campau.”

Dywedodd Lee Davies, Pennaeth Chwaraeon Coleg y Cymoedd: “Mae Lowri yn un o’r ychydig rai sydd wedi cynrychioli Cymru ar draws pedair disgyblaeth sy’n gamp enfawr. Mae croesawu Lowri i’n cyfadran chwaraeon yn newyddion anhygoel i’n hacademïau rygbi a phêl-rwyd, yn enwedig gan eu bod bellach yn mwynhau manteision canolfan chwaraeon newydd Nantgarw. Rydyn ni’n gwybod y bydd Lowri yn gwneud model rôl ardderchog i’r dysgwyr yma yng Ngholeg y Cymoedd ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ei gweld hi’n siapio’r genhedlaeth nesaf o athletwyr elit.”

Ers ei sefydlu yn 2012, mae Coleg y Cymoedd wedi gwneud enw iddo’i hun fel darparwr blaenllaw addysg chwaraeon yn Ne Cymru. Mae nifer o academïau uchel eu parch yn cael eu cynnal o’u campws yn Nantgarw gan gynnwys pêl-rwyd, pêl-droed ac academi Undeb Rygbi blaenllaw, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â Gleision Caerdydd ac sydd wedi cynhyrchu chwaraewyr rhyngwladol Cymru fel Dillon Lewis, Seb Davies, Shane Lewis-Hughes a Beth Huntely.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau