Coleg y Cymoedd i greu Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon gwerth £5.1m yn Nantgarw

Mae Coleg y Cymoedd wedi cyhoeddi cynlluniau i drawsnewid darpariaeth addysg chwaraeon i ddysgwyr yn Rhondda Cynon Taf, gyda datblygiad cyfleuster hyfforddi ac addysgu chwaraeon newydd sbon gwerth miliynau o bunnoedd yn Nantgarw.

Bydd Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon newydd gwerth £5.1m y coleg, a ariennir yn gyfan gwbl gan Goleg y Cymoedd, yn cynnwys adeilad deulawr gyda neuadd chwaraeon, campfa â chyfarpar llawn a chyfleusterau addysgu ystafell ddosbarth.

Mae buddsoddiad Coleg y Cymoedd ar gampws Nantgarw yn angenrheidiol oherwydd y galw cynyddol o flwyddyn i flwyddyn gan unigolion sydd am gofrestru ar gyrsiau a gynigir gan ei adran chwaraeon uchel ei pharch. Bydd yn sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at offer a chyfleoedd hyfforddi o’r safon uchaf.

Er bod yr ystafell ddosbarth a’r adnoddau addysgu newydd wedi’u bwriadu’n bennaf ar gyfer dysgwyr sy’n dilyn cyrsiau chwaraeon a gwasanaethau cyhoeddus, bydd y cyfleusterau estynedig yn cynnig lleoedd addysgu ychwanegol ar gyfer ystod o feysydd pwnc.

Mae’r Ysgol Chwaraeon, a sefydlwyd yn 2012, yn brif ddarparwyr addysg chwaraeon yn Ne Cymru. Mae nifer o academïau uchel eu parch yn cael eu cynnal o gampws Nantgarw gan gynnwys ei academi Rygbi’r Undeb flaenllaw, a gynhelir ar y cyd â Gleision Caerdydd, sydd wedi cynhyrchu chwaraewyr rhyngwladol o Gymru fel Dillon Lewis, Seb Davies, Shane Lewis-Hughes ac yn fwyaf diweddar, Beth Huntely, sydd newydd gael ei dewis ar gyfer carfan chwe gwlad 2021. Mae timau pêl-droed dynion a phêl-rwyd menywod llwyddiannus hefyd yn cael eu cynnal yn yr ysgol.

Tra bod dysgwyr chwaraeon ac aelodau’r academi yn astudio elfennau academaidd eu cyrsiau ar y campws, mae gweithgarwch ymarferol yn cael ei gynnal oddi ar y safle ar hyn o bryd, gyda dysgwyr yn gorfod teithio i sefydliadau partner a chyfleusterau a reolir gan y cyngor fel parc chwaraeon Prifysgol De Cymru a Chlwb Rygbi Pontypridd.

Bydd y cyfleuster newydd, a gynlluniwyd i wella gallu dysgwyr mewn amrywiaeth o chwaraeon, yn cynnig cyfleusterau hyfforddi perfformiad ac addysgu academaidd o’r radd flaenaf i gyd ar un safle.

Defnyddir y Ganolfan yn bennaf i gartrefu dysgwyr Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus ynghyd ag academïau chwaraeon perfformiad uchel y coleg. Bydd dysgwyr sy’n dilyn cymwysterau hyfforddwr ffitrwydd a hyfforddwr personol hefyd yn elwa o’r cyfleusterau.

Yn ogystal â hyn, bydd y cyfleusterau hefyd ar gael i gyrsiau eraill ar ddydd Mercher fel rhan o raglen Hwb y coleg, sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol ochr yn ochr â’u hastudiaethau. Hefyd, mae’r coleg yn gobeithio ehangu’r defnydd o’r cyfleusterau i gynnig cyrsiau lles fel dosbarthiadau ioga a dosbarthiadau ffitrwydd i ddysgwyr ar draws y campws a fydd o fudd i’w hiechyd corfforol a meddyliol.

Dyluniwyd y ganolfan gan y penseiri Austin Smith Lord i fod yn dirnod wrth y fynedfa i Barc Nantgarw. Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth Chwaraeon yn cael ei hadeiladu ar ddarn o dir nad yw’n cael ei ddefnyddio a’i gynnal ar hyn o bryd ac sydd gyferbyn â champws presennol Coleg y Cymoedd ar ochr ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Dywedodd Karen Phillips, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Bydd ein cyfleuster chwaraeon newydd yn cynnig cyfleuster addysg o ansawdd uchel ar gyfer y campws a phobl ifanc y rhanbarth, gan ganiatáu inni ddarparu’n fwy helaeth i’n dysgwyr chwaraeon.

“Hefyd, bydd y datblygiad yn gwneud defnydd da o safle a fyddai fel arall yn wag ac yn ddiffaith. Wrth wneud hynny, bydd yr ailddatblygu hwn yn gwneud gwelliannau sylweddol i dirwedd ac ymddangosiad gweledol yr ardal, gan wella gwerth y safle drwy ddod â buddion i’r gymuned a’r economi leol. ”

Yn ogystal â bod o fudd i ddysgwyr, bydd y cyfleuster hefyd yn helpu i leihau ôl troed carbon y coleg a gwella ei gynaliadwyedd oherwydd, gyda chyfleusterau ar y safle, bydd yn dileu’r angen i ddysgwyr chwaraeon gael eu cludo i leoliadau eraill ar gyfer eu gweithgareddau bob dydd.

Bydd paneli solar a gerddi glaw yn cael eu cynnwys yn y datblygiad i ddarparu egni a draeniad , tra bydd dalwyr gwynt yn cael eu hymgorffori yn y dyluniad i hyrwyddo awyru naturiol. Bydd pwyntiau gwefru cerbydau trydan hefyd yn cael eu cynnwys fel rhan o ymrwymiad y coleg i wella ei ôl troed carbon.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar y safle, dan arweiniad WRW Construction, dorri tir ym mis Mawrth, ac mae disgwyl i’r datblygiad gael ei gwblhau ym mis Mehefin 2022.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau