Coleg y Cymoedd yn dathlu cynigion Rhydychen a Chaergrawnt

Mae Coleg y Cymoedd yn dathlu cyfres o gynigion i Rydychen a Chaergrawnt.

Mae tri dysgwr o’r coleg, sy’n gwasanaethu dysgwyr o bob rhan o Gaerffili a Rhondda Cynon Taf, wedi cael cynigion gan Brifysgol Rhydychen.

Mae Seth Olner, sy’n ddeunaw oed ac yn dod o Bont-y-clun, wrthi’n astudio Safon Uwch mewn Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ar gampws Nantgarw Coleg y Cymoedd. Mae Seth yn un o’r dysgwyr sydd wedi cael cynnig lle.

Ar ôl ennill 5A yn ei Safon Uwch Gyfrannol mewn Hanes, Llenyddiaeth Saesneg, y Gyfraith, y Ffrangeg a Gwleidyddiaeth, rhagwelir y bydd yn ennill graddau uchel yn ei astudiaethau cyfredol, felly mae Seth ar y trywydd iawn i astudio’r gyfraith yn New College Prifysgol Rhydychen.

Gosododd y dysgwr dawnus ei fryd ar fod yn fargyfreithiwr dair blynedd yn ôl, ar ôl cael ei ysbrydoli gan achos llys yr oedd yn ei ddilyn yn agos ar y pryd. Yn fuan wedyn, cymerodd Seth ran mewn gweithgaredd siarad cyhoeddus ac ymunodd â thîm dadlau’r coleg, a arweiniodd at ennill lle yn academi ddadlau’r English Speaking Union – ysgol haf wythnos o hyd ar gyfer disgyblion 14-18 oed a gyflwynir gan rai o’r hyfforddwyr a dadleuwyr gorau yn y byd.

Er mwyn paratoi ei hun ar gyfer ei yrfa ddelfrydol, roedd Seth yn gwybod yn gynnar ei fod am wneud cais i brifysgolion gorau’r DU a’i nod oedd cyrraedd Rhydychen. Cymerodd ran yn rhaglen Llwybrau at y Gyfraith Ymddiriedolaeth Sutton, gan ymuno â gweithdai sgiliau, derbyn mentora a mynychu lleoliad gwaith ym maes y gyfraith. Fel rhywun sy’n awyddus i wneud gwahaniaeth a helpu’r rhai mewn angen, gobaith Seth yw arbenigo mewn cyfraith hawliau dynol yn y dyfodol.

Dywedodd: “Ers blynyddoedd rydw i wedi bod eisiau bod yn fargyfreithiwr, ac yn fargyfreithiwr da iawn yn hynny er mwyn i mi allu cynrychioli pobl yn y llys ac amddiffyn sefydliadau cyfreithiol. Gradd yn y gyfraith yn Rhydychen yw’r ffordd orau o wneud yn siŵr fy mod yn dod mor hyfforddedig, cymwys a medrus ag y bo modd yn y proffesiwn. Roedd y broses ymgeisio ar gyfer Rhydychen yn hir ac yn eithaf anodd, ond yn hwyl hefyd ac yn bendant yn werth yr her.

“Mae cael cynnig lle yn gyffrous iawn, iawn. Rwy’n teimlo’n lwcus iawn. Rwy’n mawr obeithio cadarnhau fy lle yn ddiweddarach eleni ac ni allaf aros i wneud y gorau ohono.”

Hefyd yn dathlu cynnig gan Rydychen mae Grace Bennett, sy’n 17 ac yn dod o Lynrhedynog, ac sy’n gobeithio astudio Biocemeg yn y brifysgol fawreddog ar ôl cwblhau ei harholiadau Safon Uwch mewn Cemeg, Bioleg a Mathemateg. Mae cael lle yn Rhydychen wedi bod yn nod i Grace ers tro a’i breuddwyd yw cael yr addysg sydd ei hangen arni i symud i yrfa sy’n helpu i ddod o hyd i iachâd ar gyfer gwahanol fathau o ganser. Gan ei bod am roi’r cyfle gorau iddi’i hun o gyrraedd Rhydychen, cymerodd Grace ran yn ysgol haf UNIQ Prifysgol Rhydychen, sy’n helpu i baratoi dysgwyr ar gyfer y broses ymgeisio.

Meddai Grace: “Mae astudio yn Rhydychen wedi bod yn uchelgais i mi ers blynyddoedd Lawer. Mae ansawdd yr addysg, yr arddulliau addysgu a’r cyfleusterau sydd ar gael yn rhai o’r nodweddion niferus a’m denodd, ac rwy’n credu y gallwn gyrraedd fy lLawn botensial yno a mynd ymlaen i yrfa yr wyf yn ei charu.

“Roedd y broses ymgeisio’n hawdd i’w dilyn, ond yn straen mawr. Cefais ddau gyfweliad – roedd y cyntaf yn eithaf pleserus ac roedd y cyfwelwyr yn gyfeillgar iawn, gan wneud i mi deimlo’n gartrefol yn syth, ond yn fy ail gyfweliad, fe’m trechwyd gan fy nerfau a olygodd nad oeddwn yn gallu ateb rhai cwestiynau. Er hynny, cefais gynnig lle sy’n wych. Mae’n gyffrous iawn cael y cyfle hwn gan fod cyn lleied o bobl yn ei gael, yn enwedig pobl o fy ardal i.”

Mae Jacob Armour, 18, o’r Porth hefyd yn edrych ymlaen at y posibilrwydd o fod yn fyfyriwr israddedig yn Rhydychen ar ôl derbyn cynnig i astudio’r Gyfraith yng Ngholeg Brasenose. Gyda’i ddyheadau i deithio’r byd un diwrnod wrth weithio ym maes Cyfraith Ryngwladol, mae Jacob, sydd ar hyn o bryd yn astudio Safon Uwch mewn Mathemateg, Bioleg, Hanes a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn credu y bydd astudio yn Rhydychen yn ei helpu i gyflawni ei uchelgeisiau.


Meddai: “I ddechrau, doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i’n cael cyfle i ennill lle yn Rhydychen, ond roeddwn i’n meddwl y byddai’n werth rhoi cynnig arni gan nad oedd dim i’w cholli. Yr hyn a’m denodd i’r brifysgol oedd y cyfle i fod yn rhan o gymuned o’r un anian; i fod o gwmpas y rhai oedd yn ystyried dysgu a phlymio i faes astudio yr un mor ddiddorol ag y gwnes i. Mae Rhydychen, wrth gwrs, yn sefydliad o fri, ond roeddwn i eisiau gwneud cais oherwydd y math o bobl y byddwn i’n cwrdd â nhw, a’r cyfleoedd y byddwn i’n eu cael o fynd yno, nid oherwydd yr enw.”

Dywedodd Jonathan Morgan, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Mae bob amser yn newyddion anhygoel gweld ein dysgwyr yn cyfLawni eu lLawn botensial ac rydym wedi ymrwymo i’w cefnogi i gyfLawni eu nodau beth bynnag y bônt. Mae Seth, Grace a Jacob wedi gweithio’n anhygoel o galed ac yn haeddiannol iawn o’u cynigion. Dymunwn y gorau iddynt am weddill y flwyddyn academaidd i sicrhau eu lle. Nid oes gennym unrhyw amheuaeth y byddant yn gweld pob llwyddiant.”

Gwnewch gais am gyrsiau sy’n dechrau ym mis Medi 2024, yma: https://www.cymoedd.ac.uk/?lang=cy

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau