Coleg y Cymoedd yn dathlu Gwobrau Dug Caeredin

Cyflwynwyd Gwobrau Dug Caeredin i dros ddeg ar hugain o ddysgwyr Coleg y Cymoedd mewn seremoni arbennig i nodi’r achlysur. Mynychodd  y Pennaeth Cynorthwyol, Karen Workman, y dathliad ar gampws Nantgarw i longyfarch y dysgwyr a chyflwyno eu tystysgrifau a’u bathodynnau iddynt. Mae Gwobr Dug Caeredin (DofE) yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc 14-25 oed gael her ac antur a chaffael sgiliau newydd.

Bu’n flwyddyn anhygoel i’r coleg gyda chanlyniadau rhagorol. Enillodd tri grŵp o ddysgwyr Gwobr Dug Caeredin o gyrsiau Llwybr 2, Sgiliau Bywyd ac Annibyniaeth Lefelau Mynediad 1 a 2 a Chwaraeon a Gwasanaeth Cyhoeddus, cyrsiau Sylfaen M3, eu dyfarniad llawn.

Ar 25 Mai, y grŵp cyntaf i gychwyn ar eu her oedd y Grŵp Arian. Cychwynnodd y criw cymysg ar eu taith gerdded gyntaf o Ganolfan Gwlyptir Llanelli i Gae Mawr yn Nyffryn y Swistir. Ar ôl noson o wersylla, ar Ddiwrnod 2 aethant ar daith hir i Ben-bre, ac ar Ddiwrnod 3 aethant i archwilio Parc Pen-bre gan edrych ar yr agweddau hanesyddol hefyd.

Yn dilyn llwyddiant y Grŵp Arian ym mis Mai, ar 15 Mehefin cychwynnodd y Grŵp Efydd cyntaf ar eu taith ddeuddydd o Barc Dŵr y Sandy, Llanelli i Ben-bre, gyda’r ail Grŵp Efydd yn dilyn yn ôl eu traed ar 22 Mehefin.

Wrth siarad am Raglen Gwobr Dug Caeredin a llwyddiant dysgwyr Coleg y Cymoedd, dywedodd Karen, “Mae’r coleg wrth ei bodd bod mwy a mwy yn cymryd rhan ac yn falch o’r dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Gwobrau.

Mae dysgwyr Mynediad Galwedigaethol yn mynychu’r coleg gyda phob math o heriau a rhwystrau dyddiol i’w goresgyn, yna maent yn dilyn cwricwlwm gyda heriau ychwanegol i’w helpu i fod yn fwy annibynnol. Mae Gwobr Dug Caeredin yn ychwanegu ychydig mwy o her oherwydd mae’r dysgwyr wedyn yn camu y tu hwnt i’r hyn sy’n gyfarwydd ac yn normal. Mae’r heriau sy’n eu hwynebu yn cynnwys cerdded yn annibynnol, darllen map neu a dilyn tirnodau, gwersylla am noson neu ddwy! Mae’n rhaid iddynt hefyd goginio drostynt eu hunain gan ddefnyddio offer Trangia ac wrth gwrs, mae’n rhaid iddynt weithio fel rhan o dîm i helpu ei gilydd i gyflawni’r Wobr fel tîm”.

Er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn rhoi’r canlyniad gorau i’r dysgwyr, ar ôl yr alldeithiau mae’r dysgwyr yn treulio amser yn trafod eu profiadau a’r hyn y gwnaethant ei fwynhau ai peidio, yr hyn y gellid ei wella y tro nesaf ac yn bwysicaf oll yr hyn yr oeddent wedi’i ddysgu amdanynt eu hunain. Ymhlith rhai o’r sylwadau gan garfan eleni mae, “Doeddwn i ddim yn sylweddoli y gallwn gloddio mor ddwfn, doeddwn i ddim yn mynd i roi’r gorau iddi” (Evan) a “Dydw i erioed wedi gweld awyr y nos, roedd y sêr yn anhygoel” (Thomas) . Neges glir gan yr holl ddysgwyr oedd sut yr oeddent wedi gweithio gyda’i gilydd fel tîm pan oeddent dan bwysau.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau