Coleg yn rhoi’r gorau i blastig

Mae dysgwyr yn y Cymoedd yn cael eu hannog i roi’r gorau i ddefnyddio plastig mewn ymgais i wella’r amgylchedd a helpu arwain y ffordd wrth leihau llygredd plastig.

Mae Coleg y Cymoedd yn cynnal Dyddiau Gwener Di-blastig ar ddau gampws (Ystrad Mynach a Nantgarw), yn dilyn mwy o ymwybyddiaeth am effeithiau niweidiol eitemau sy’n cael eu taflu ar gefnforoedd a bywyd gwyllt, yn ogystal ag iechyd a bywoliaeth ddynol.

Mae dysgwyr yn y campysau yn cael eu hannog i newid o ddefnyddio poteli dŵr tafladwy i ddewisiadau amgen y gellir eu hailddefnyddio, sy’n cael eu cynnig am ddim yn y ddau gampws bob dydd Gwener.

Mae cannoedd o boteli y mae modd eu hail-lenwi eisoes wedi’u rhannu ymhlith tiwtoriaid a dysgwyr ar draws y Coleg, tra bod stondin dynodedig hefyd wedi’i  osod i godi ymwybyddiaeth am beryglon plastigau untro ac ysbrydoli eraill i wneud newidiadau eu hunain, yn y Coleg ac yn eu bywydau personol.

Mae’r fenter yn rhan o ymdrech ar draws y ddau gampws leoliad i atal defnyddio pastig, gyda chynlluniau ar gyfer mesurau pellach sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd eisoes ar y gorwel. Mae’r ddau gampws yn gobeithio disodli gwellt plastig gyda rhai papur ailgylchadwy yn eu ffreutur a’u caffis, yn ogystal â rhwystro’r defnydd o gwpanau coffi bach wrth gyflwyno mwgiau y gellir eu hailddefnyddio.

Dywedodd Alison Roberts, Cyfarwyddwr Campws Ystrad Mynach Coleg y Cymoedd: Mae gwastraff plastig yn niweidiol iawn i’r amgylchedd ac mae’n dinistrio bywydau unigolion sy’n byw mewn gwledydd sy’n datblygu. Y broblem yw, er bod pobl yn gweld delweddau o wastraff plastig ar y teledu, mae datgysylltiad rhwng hyn a’u gweithredoedd eu hunain. Roeddem am wneud ein rhan ni i helpu fel Coleg a theimlwyd fod darparu poteli y mae modd eu hailddefnyddio’n fan cychwyn da ar gyfer ein cynlluniau uchelgeisiol.

“Roedd yn bwysig inni ein bod yn ymgysylltu â dysgwyr a staff er mwyn eu newid a’u helpu i ddeall effaith eu dewisiadau. Wrth siarad â nhw am wastraff plastig a’i effeithiau a dangos hyn trwy ddelweddau o’r byd go iawn, megis y rhai o bysgotwyr yn Indonesia yn ymdrechu i weithio mewn môr yn llawn o blastig, mae’n sicr wedi helpu atgyfnerthu difrifoldeb y sefyllfa.

Dim ond y mesur eco-gyfeillgar diweddaraf yw’r cynllun hwn fel rhan o ymrwymiad y Coleg i’r agenda werdd. Ymhlith mentrau eraill mae gosod gwenynfeydd a gorsafoedd gwyrdd ar y campws, rhaglenni lleihau gwastraff bwyd ar draws ei wasanaethau arlwyo a lletygarwch, yn ogystal ag ymrwymiad hirdymor i ddefnyddio arferion adeiladu cynaliadwy ym mhob un o’i safleoedd. Dyfarnwyd y ‘Lefel Platinwm’ yng ngwobrau Cynllun Teithio Cymru i’r Coleg am ei waith yn annog staff a dysgwyr i ddefnyddio trafnidiaeth amgen megis beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a rhannu ceir.

Ychwanegodd Alison: “Mae’r ymateb a gawsom wedi bod yn hynod o gadarnhaol ac mae wedi bod yn galonogol iawn i weld cymaint o bobl ar y campws yn dod â’u poteli y gellir eu hailddefnyddio bob dydd. Mae’r sgyrsiau rydym yn eu cael gyda dysgwyr wedi dangos bod pobl yn angerddol iawn ynglÅ·n â gwneud gwahaniaeth, waeth pa mor fach, ac rydym yn edrych ymlaen at weithredu newidiadau eraill dros y blynyddoedd i ddod. “Bydd y cynllun potel y gellir ei hailddefnyddio yn Nantgarw ac Ystrad Mynach yn parhau tan ddiwedd tymor yr haf a bydd yn dychwelyd i’r holl gampysau eto ym mis Medi a bydd yn galluogi dysgwyr a staff i wneud cyfraniad bach tuag at botel y gellir eu hailddefnyddio. Ar y dechrau, treialwyd ar draws dau gampws, ac mae’r Coleg yn gobeithio ehangu’r cynllun i’w gampysau eraill yn Aberdâr a’r Rhondda.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau