Lefel 1 mewn Peirianneg Electronig

Mae peirianneg electronig yn ddiwydiant cyffrous llawn bwrlwm. Gallech weithio ym maes telegyfathrebu, gweithgynhyrchu, awyrofod neu roboteg. Fel peiriannydd electroneg byddwch yn dylunio, datblygu a phrofi cydrannau, dyfeisiau, systemau neu offer sy'n defnyddio trydan fel rhan o'u ffynhonnell pwer. Ymhlith y cydrannau hyn mae cynwysyddion, deuodau, gwrthyddion a thransistorau.


Datblygwyd y cymhwyster hwn mewn ymgynghoriad agos â'r Bwrdd Arholi Electroneg (EEB) i sicrhau bod y cymhwyster yn diwallu anghenion y diwydiant.

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth lawn i bob ymgeisydd o'r sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen ar rywun sy'n gweithio yn y diwydiant electroneg. Hefyd, bydd yn darparu llwybr dilyniant pwysig i gyflogaeth.

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu am Gylchedau Trydanol, Electroneg Ragarweiniol, Trin a defnyddio cydrannau ac offer electronig, a systemau a dulliau gosod electronig. Hefyd, byddwch yn astudio Gweithrediadau Peirianneg Perfformio (PEO) ochr yn ochr â'ch prif gymhwyster. Hefyd, disgwylir ichi fynychu sesiwn sgiliau a thiwtorialau fel rhan o'ch amserlen lawn amser.
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith).

Asesiad

Asesir y cwrs hwn drwy werthuso cymwyseddau ymarferol yn barhaus ynghyd ag aseiniadau ysgrifenedig ffurfiol ac arholiadau allanol ar-lein.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch wedi ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i gychwyn neu symud ymlaen i yrfaoedd megis: Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur, Peirianneg Trydan ac Electroneg a Chynnal Chadw Gwaith Trydan/Electroneg. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gwrs tystysgrif VRQ lefel 3 mewn trydan ac electroneg. Ymhlith y llwybrau eraill ymlaen mae Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg neu Ddiploma lefel 2 VRQ mewn Technoleg Peirianneg. Byddai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus hefyd yn darparu llwybr delfrydol i mewn i raglen Brentisiaeth Fodern.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 1
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04F110NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle