Lefel 2 mewn Peirianneg Gwaith Rheilffyrdd

Mae gwella a rheoli rhwydweithiau trafnidiaeth fel ffyrdd a rheilffyrdd yn hanfodol i gadw pobl, nwyddau a gwasanaethau i symud. Mae'n dasg enfawr sy'n hanfodol i economi Prydain.


Mae'r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sydd am feddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar weithredwr trac sylfaenol. Bydd y cymhwyster rhagarweiniol hwn yn eu galluogi i gael mynediad at ochr y trac a gweithio'n ddiogel ac yn effeithiol mewn gwaith arferol dan oruchwyliaeth agos. Fel arfer, bydd gweithredwyr trac sylfaenol yn gweithio gyda chontractwyr neu'n cael eu cyflogi drwy asiantaethau ar gyfer dyletswyddau penodol. Oherwydd natur y diwydiant rheilffyrdd lle mae diogelwch yn hanfodol, mae'n bwysig eu bod yn gallu profi eu cymhwysedd ar y lefel hon, nid yn unig y wybodaeth ond y sgiliau ymarferol sydd eu hangen ar gyfer y rôl hefyd.

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

• Paratoi i gyflawni dyletswyddau yn y diwydiant rheilffyrdd.
• Cydymffurfio â rheoliadau statudol a gofynion diogelwch sefydliadol
• Datgymalu a thynnu asedau a chydrannau Ffordd Barhaol


• Gosod asedau a chydrannau Ffordd Barhaol.
• Paratoi peiriannau bach, offer mesur ac offer ar gyfer adnewyddu neu gynnal a chadw Ffordd Barhaol
• Adfer y safle gwaith ar ôl gweithgareddau peirianneg Ffordd Barhaol
• Cyflwyniad i iechyd a diogelwch wrth adeiladu

• Gosod a gosod llwybrau graean
• Gosod slabiau palmant / Gosod palmant bloc
• Adeiladu waliau un bric
• Cymysgu a defnyddio concrit

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D a rhaid i hynny gynnwys Mathemateg/Rhifedd, Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 1 ynghyd â detholiad priodol o unedau. Cewch eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Byddwch yn cyflwyno ystod o dystiolaeth i'ch portffolio. Fe'ch asesir drwy arsylwi uniongyrchol, ysgrifennu adroddiadau swydd a thystiolaeth ffotograffig.

Dilyniant Gyrfa

Upon completion of the Level 2 Certificate in Rail Engineering, you can progress within the industry in becoming a Skilled Track Operative. Further progression routes can include industry specific roles such as Lookout/Site Warden, Controller of Site Safety and Engineering Supervisor.

Nodiadau Pellach

You will be required to purchase PPE/High Visibility workwear (£40) & steel toe capped boots. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ar gyfer Medi 2020-bydd ein system ymgeisio yn agor ar 7 Tachwedd 2019​

Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 2
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04F227NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr adeiladu a chynnal a chadw rheilffordd:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle