Lefel 3 Peirianneg Awyrofod

Bydd gyrfa mewn peirianneg awyrofod yn golygu gweithio gyda thechnoleg o'r radd flaenaf a chwmnïau rhyngwladol.

Gwneir gwaith ar y gwahanol gydrannau sy'n ffurfio'r awyrennau a'r systemau. Mewn rhai cwmnïau efallai y cewch eich galw'n beiriannydd awyrennol. Byddwch yn ymwneud â gwella diogelwch hedfan, effeithlonrwydd tanwydd, cyflymder a phwysau, ynghyd â lleihau costau system a defnyddio technolegau sy'n datblygu i ddiwallu anghenion cwsmeriaid.


Mae'r cwrs hwn yn rhoi’r dysgu yng nghyd-destun y byd gwaith, gan roi cyfle i fyfyrwyr gymhwyso eu hymchwil, sgiliau a gwybodaeth mewn cyd-destunau gwaith perthnasol a realistig. Mae'r dull ymarferol, cymhwysol hwn yn golygu bod dysgwyr yn meithrin y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnynt ar gyfer dilyniant yn eu gyrfa neu astudiaeth bellach.

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae cynnwys y cwrs yn adlewyrchu'r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen os ydych chi'n ystyried gyrfa yn y diwydiant awyrofod ac ymhlith y pynciau a astudir mae:


• Injans tyrbinau nwy
• Cynnal a chadw awyrennau
• Deunyddiau awyrennau
• Theori hedfan
• Egwyddorion mecanyddol
• Iechyd a Diogelwch i Beirianwyr
• Cyfathrebu i Beirianwyr
• Mathemateg
• Mathemateg Bellach
• Deunyddiau a Chaledwedd
• Arsylwi a Phrofi
• Hydroligion
• Gwthio
• Prosiect peirianneg
• Dylunio peirianneg
• Egwyddorion a chymwysiadau gwyddoniaeth awyrennau
• Egwyddorion mecanyddol

Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C a rhaid i hynny gynnwys Mathemateg/Rhifedd, Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 ynghyd â detholiad priodol o unedau a'u graddau priodol. Cewch eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy brofion gwybodaeth ar-lein a phortffolio ar sail gweithdy, lle byddwch yn cofnodi manylion yr asesiadau gwaith a gynhaliwyd.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus mae yna sawl llwybr i symud ymlaen gan gynnwys addysg uwch drwy HNC neu Radd. Gallech fod yn symud ymlaen i Swydd mewn Diwydiant ar lefel technegydd, Prentisiaeth Fodern neu gyflogaeth mewn sefydliadau sifil neu filitaraidd.

Nodiadau Pellach

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:04F302YA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr perianneg:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr adeiladu a pheirianneg sifil :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr sicrhau ansawdd :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr cynllunio, prosesu a chynhrychu:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a chynhyrchu n.e.c.:
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr Teledu, Fideo a Sain:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle