Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 (Cyn-Brentisiaeth Uwch - VRQ)

Rhaglen un flwyddyn ydy Peirianneg Mecanyddol Uwch a ddatblygwyd i gynnig y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen ar ddysgwyr i gyrchu gyrfa yn y diwydiant Peirianneg.
Mae’r rhaglen yn ymestyn dros 5 diwrnod yr wythnos (30 awr).
Prif amcanion y Rhaglen Peirianneg Uwch ydy:
• galluogi i ddysgwyr symud ymlaen i gyflogaeth ar ôl cwblhau’r rhaglen;
• galluogi dysgwyr i symud ymlaen i brentisiaeth lawn mewn gwaith crefft yn y diwydiant Peirianneg.
Fel rhan o’r Rhaglen Peirianneg Uwch bydd lleoliad gwaith mewn amgylchedd peirianneg. Bydd hyn yn debygol o ddigwydd yn ystod gwyliau hanner tymor a‘r coleg fydd yn trefnu’r lleoliad.


Mae’r VRQ (Cymhwyster Galwedigaethol) yn ffocysu ar agweddau ymarferol Peirianneg. Byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ymarferol uwch ac asesiadau sy’n seiliedig ar sefyllfaoedd realistig yn y gweithle a nodwyd er mwyn gweithredu mewn swyddi yn y Sector Peirianneg yn effeithiol.

Bydd disgwyl i holl ddysgwyr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â’u dewis gwrs galwedigaethol. Gofynnir i chi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddai llwybr VRQ yn dilyn cwrs Tystysgrif Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg. Mae hyn hefyd yn cynnwys dulliau asesu mewnol ac allanol ond cwrs ymarferol ydy e yn bennaf.
Mae unedau VRQ yn cynnwys:


• Iechyd Amgylcheddol a Diogelwch
• Egwyddorion Mecanyddol
• Uwch waith Turnio
• Mathemateg


Byddwch hefyd yn astudio cwrs Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peirianneg Ymarferol (PEO) sy’n gwneud defnydd llawn o’n gweithdai mecanyddol sydd heb eu hail yn y sector. Yng nghwrs PEO, byddech yn astudio:
• Cynhyrchu cydrannau gan ddefnyddio technegau ffitio â llaw
• Paratoi a defnyddio turnau ar gyfer gwaith turnio
• Paratoi a Defnyddio peiriannau melino

Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU A*-C yn cynnwys Mathemateg, Iaith Saesneg a Gwyddoniaeth neu gymhwyster Lefel 2 gyda’r detholiad priodol o unedau a’u graddau.

Gellir ystyried dysgwyr yn meddu ar radd D Iaith Saesneg mewn cyfweliad. Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad a chewch eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Ymhlith dulliau asesu cymhwyster VRQ mae arholiad aml-ddewis ar-sgrîn ar gyfer yr uned orfodol ac asesiadau ymarferol a theori ar gyfer unedau opsiynol, asesiadau sy’n cael eu marcio gan y Ganolfan. Gosodir yr arholiad aml-ddewis ar sgrîn gan EAL (Saesneg fel Iaith Ychwanegol) a’i farcio gan EAL. Gosodir yr asesiad mewnol gan EAL a’i farcio gan aelodau o'r tîm cyflenwi yn y Ganolfan. O ran cymhwyster 2D CAD (Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur), mae’r cymhwyster yn cynnwys 2 asesiad ymarferol ac 1 papur atebion byr. Gosodir yr asesiad gan C&G a’i farcio gan aelodau o’r tîm cyflenwi yn y Ganolfan.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae cyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i yrfaoedd mewn nifer o ddisgyblaethau peirianneg. Mae llawer o ddysgwyr yn symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg. Mae llwybr clir drwyddo i statws corfforedig a siartredig. Mae gan gyflogwyr a sefydliadau addysg uwch feddwl uchel o Ddiplomas Lefel 3.
O ddatblygu sgiliau ymarferol sylfaenol a dealltwriaeth sylfaenol o gysyniadau Peirianneg Mecanyddol, mae cyfleoedd cyflogaeth yn bodoli ym maes Creu Offer, Peirianneg Awyrofod a Modurol. Hefyd, cewch eich annog i chwilio am brentisiaethau o fewn y diwydiant perthnasol.

Nodiadau Pellach

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 3
Modd:Full Time
Dyddiad:05/09/2022
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04F313NA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr trydan ac electroneg :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr perianneg:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr adeiladu a pheirianneg sifil :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr sicrhau ansawdd :
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr cynllunio, prosesu a chynhrychu:
Beth allech chi ei ennill:
As Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a chynhyrchu n.e.c.:
Beth allech chi ei ennill:
As Peirianwyr Teledu, Fideo a Sain:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle