Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Amgylchedd Adeiledig

Cwblheir y cwrs hwn dros 2 flynedd ac fe'i cynlluniwyd ar gyfer y rhai a hoffai ddilyn gyrfa ym meysydd technegol a phroffesiynol y diwydiant adeiladu er enghraifft, Dylunio Pensaernïol, Cynnal a Chadw Adeiladau a Syrfeo, Syrfeo Meintiau, Rheoli Safle a Pheirianneg Sifil.


Fel rhan o'r cwrs byddwch yn cael y cyfle i wneud profiad gwaith gydag ymgynghorwyr a sefydliadau eraill sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu ac eiddo. Bydd hyn yn rhoi cipolwg ar wahanol lwybrau gyrfa a gall arwain at nawdd gan gyflogwyr.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Ym mlwyddyn 1 byddwch yn dod i ddeall yr egwyddorion sylfaenol ac arferion dylunio ac adeiladu ar gyfer adeiladau a strwythurau isel a chanolig.


Byddwch yn archwilio'r dulliau adeiladu a ddefnyddir wrth godi adeiladau newydd a'r gwaith allanol sy’n gysylltiedig â hynny. Wrth i ddysgwyr symud ymlaen, byddant yn ymchwilio i wahanol lwybrau gyrfa er enghraifft, Dylunio Pensaernïol, Syrfeo Meintiau, Rheoli Safle, Tirfesur, Peirianneg sifil a syrfeo peirianneg. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau academaidd a chyflogadwyedd: megis sgiliau ymchwil, gwaith tîm a sgiliau cyflwyno sy'n rhan bwysig o'r cwrs.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- B, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.


Hefyd, byddwch yn ymgymryd â chyfweliad ffurfiol ac asesiad cychwynnol a ddyfeisir gan y coleg mewn llythrennedd a rhifedd.

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cwblhau ystod o dasgau ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau. Mae pob modiwl yn cael ei raddio gyda gradd Pasio, Teilyngdod neu Ragoriaeth.

Dilyniant Gyrfa

Yn dibynnu ar eich graddau cyffredinol bydd gennych ddewis o lwybrau dilyniant: • Gradd Sylfaen neu HNC mewn Adeiladwaith a Thirfesur Cynaliadwy • Mynediad at raglenni gradd y Brifysgol

Nodiadau Pellach

Learners should get a memory stick for use during the course as well as some drawing equipment that will be detailed during induction.
A pair of safety boots will be required for site visits.
While the library at the college does have computers with the Revit design software available for the students to use. Students may find it easier to have a PC (not Mac) at home with a min of I5 processor and 8Gb Ram so that they can download and practice computer design work at home. The Revit design software will be provided free to the students in September via a student account with Autodesk.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:05F306NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau