Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Level 1: Digital and IT Skills

Cwrs blwyddyn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno dysgu sgiliau newydd neu ddatblygu sgiliau sydd ganddynt eisoes sy'n ofynnol gan fusnesau a sectorau TG heddiw. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau newydd neu ddatblygu sgiliau presennol sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth mewn amrywiaeth o yrfaoedd TG, busnes a gweinyddol, gan roi’r cyfle i chi ddatblygu sgiliau a rheoli ystod o becynnau meddalwedd TG.


Mae’r cwrs hwn yn ddilyniant o sgiliau a gwybodaeth lefel sylfaenol a allai arwain at addysg bellach mewn TG neu feysydd cysylltiedig. Byddai'r cwrs hwn yn rhoi'r hyder i weithio'n effeithiol ym maes TGCh ac ymdrin â thasgau sy'n syml neu'n arferol. Byddai defnyddiwr Lefel 1 yn gallu defnyddio offer TG cyffredin neu sydd wedi'i ddiffinio ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau sy'n syml neu'n arferol, gan nodi a defnyddio dulliau awtomataidd neu ffyrdd amgen o weithio i wella cynhyrchiant.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Diploma Lefel 1 City and Guilds mewn Rhaglenni TG ar gyfer Defnyddwyr TG; BTEC Lefel 1 Tystysgrif Ragarweiniol Technoleg Gwybodaeth, Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif. Cyfle i sefyll arholiad TGAU mewn Saesneg a Mathemateg (yn ddibynnol ar eich graddau blaenorol).


Byddwch yn astudio rhaglenni meddalwedd Microsoft Office 365. Byddai hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: • Cydweithio a chynhyrchiant • Defnyddio'r rhyngrwyd • Meddalwedd Dylunio • Cynhyrchion amlgyfrwng • Cyflwyniadau TG • Cyfathrebiadau TG (gan gynnwys llwyfannau cyfryngau cymdeithasol)

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Does dim gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer ymgeiswyr sy’n dilyn y cwrs hwn oherwydd efallai nad oes gan ymgeiswyr brofiad blaenorol, er y gallai fod gan rai brofiad/sgiliau lefel Mynediad 3 mewn TG/Cyfrifiadureg. Byddwn yn cyfweld ag unrhyw ddysgwr newydd i sicrhau bod gan yr ymgeiswyr y potensial a'r cyfle i ennill y cymwysterau yn llwyddiannus.


Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad a byddwn yn cynnal asesiad mewn llythrennedd a rhifedd i sefydlu'r cymorth sydd ei angen. Yng Ngholeg y Cymoedd byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi a gall olygu y byddwch yn cael mynediad at gwrs lefel uwch.

Asesiad

Mae’r holl ddysgu’n cael ei wneud yn ein hystafelloedd dosbarth TG modern sydd â digonedd o gyfarpar addas. Byddwch yn cwblhau asesiad ym mhob uned y gellir ei gynhyrchu drwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys aseiniadau, chwarae rôl, perfformiad ymarferol a chyflwyniadau llafar. Bydd disgwyl i chi weithio i derfynau amser a chynnal ffeiliau eich cwrs a phob portffolio yn ôl y safonau gofynnol. Gydag arweiniad, bydd dysgwr yn gallu gweithredu meddalwedd neu galedwedd gwybodaeth a chyfathrebu gyda gwybodaeth a dealltwriaeth ar y lefel berthnasol mewn amrywiaeth o bynciau y byddant yn ymgymryd â nhw.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech fod yn gymwys i symud ymlaen i gwrs Lefel 2, fel Lefel 2: Sgiliau Digidol a TG; Sgiliau Mynediad Lefel 2 ar gyfer Astudiaethau Pellach.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 1
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Rhondda
Cod y Cwrs:06F101RA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr Arbenigol TG:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr Prosiectau a Rhaglenni TG:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr proffesiynol ym maes cadwraeth:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Dadansoddwyr busnes, penseiri a dylunwyr systemau TG:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rhaglenwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes datblygu meddalwedd:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr Proffesiynol Dylunio a Datblygu Gwe:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Gweithwyr Proffesiynol Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu n.e.c.:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Technegwyr gweithrediadau TG:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Technegwyr ym maes cymorth i ddefnyddwyr TG:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau