Lefel 2: Cyfrifiadureg/Cymorth Systemau

Technoleg Gwybodaeth yw un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU. Nod y cwrs hwn yw ysbrydoli ac annog dysgwyr i fod yn dechnolegol ddeallus. Byddwch yn cael y cyfle i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth eang o'r sector technoleg gwybodaeth a rhai agweddau ar y diwydiannau creadigol, a datblygu sgiliau ynddynt.


Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn archwilio hanfodion TG ac yn meithrin sgiliau ymarferol, gwybodaeth a dealltwriaeth i ddylunio, creu ac adolygu gwahanol fathau o dechnolegau meddalwedd a chaledwedd. Byddwch yn dysgu popeth am y byd ar-lein, sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, egwyddorion rhwydweithio a chymorth TG ynghyd â sgiliau mewn dylunio gwefan, graffeg ddigidol ac animeiddio digidol.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) neu Lefel 1 mewn pwnc galwedigaethol cysylltiedig.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu gyda chyfuniad o aseiniadau, profion ar-lein ar gyfer un uned a thasgau ymarferol a thasgau sy’n gysylltiedig â gwaith.

Dilyniant Gyrfa

Gall cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gynnig cyfleoedd i symud ymlaen i ddysgu pellach yn L3, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:06F208YA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau