Lefel 1 Gwallt a Harddwch Cyfunol

Cynlluniwyd y cymhwyster cyfunol, trin gwallt a therapi harddwch, yn benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol yn y ddau broffesiwn drwy'r unedau canlynol: lliwio gwallt gan ddefnyddio lliw dros dro; rhoi siampw a chyflyrydd ar wallt; steilio gwallt menywod; plethu gwallt, gwella ymddangosiad y dwylo a'r traed gyda thriniaethau dwylo a thraed; gofal croen i wella ymddangosiad a gwead y croen. Hefyd, er mwyn gwella'ch sgiliau ymhellach, byddwch yn ymdrin â dyletswyddau derbynfa sy'n elfen bwysig wrth ddysgu sut i ddelio â chleientiaid a'u hymholiadau, gwneud apwyntiadau ac ateb y ffôn yn y modd priodol.


Pwrpas y cymhwyster hwn yw datblygu'ch sgiliau mewn trin gwallt a therapi harddwch a bydd yn rhoi'r sylfaen ichi ar gyfer dysgu pellach a dilyniant i Lefel 2 naill ai ar gyfer trin gwallt neu therapi harddwch. Bydd hefyd yn eich galluogi i berfformio'ch gwasanaethau sylfaenol eich hun ac i gynorthwyo pobl eraill yn y salon.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio; Unedau sy'n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Trin Gwallt a Harddwch. Safonau Cyflogaeth ac Iechyd a Diogelwch, wrth baratoi ymhellach ar gyfer gyrfa yn y sector hwn


Byddwch hefyd yn astudio Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.
Mae'r cwrs yn cynnwys gwersi theori ac ymarferol yn seiliedig ar lawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu gymhwyster cwrs sylfaen.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Trin Gwallt a Harddwch. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Bydd gofyn i chi gael eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Fe'ch asesir trwy amrywiaeth o ddulliau sy'n cynnwys asesu parhaus, arsylwi eich gwaith ymarferol, cwblhau gwaith portffolio, tystiolaeth theori ac aseiniadau. Ceir arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol neu dasgau dan reolaeth hefyd.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r rhaglen hon yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i raglen Therapi Harddwch Lefel 2 neu raglen Trin Gwallt Lefel 2. Argymhellir Lefel 2/3 i gyflawni'ch potensial llawn ar gyfer gofynion proffesiynol y Diwydiant.

I ymuno â'r cwrs hwn ar gyfer Medi 2023, ewch i un o'n campysau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10am a 4pm.

Bydd ein ceisiadau ym mis Medi 2024 yn agor ar 1 Tachwedd 2023

Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Level 1
Modd:Full Time
Dyddiad:04/09/2023
Lleoliad:Rhondda
Cod y Cwrs:7BF104RA
Ffioedd
FT Registration Fee: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau