Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Lefel 2 mewn Trin Gwallt

Lluniwyd y cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr gyda chymhwyster Lefel 1 mewn Trin Gwallt ar gyfer gyrfa ym maes Trin Gwallt, proffesiwn cyffrous gyda’r ffocws ar y cwsmer.


Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wneud y gorau o’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Trin Gwallt.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Trin Gwallt tra’n paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector a byddwch yn ei astudio agweddau ar drin gwallt i’ch galluogi i weithio fel cynllunydd gwallt. Yn ogystal â'ch Cymhwyster Trin Gwallt, byddwch yn astudio Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.


Mae’r cwrs yn cynnwys gwersi Trin Gwallt theori ac ymarferol gyda llawer o gyfleoedd i weithio mewn amgylchedd masnachol. Bydd gofyn i chi hefyd wneud 25+ awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 4 TGAU graddau A*- D yn cynnwys Iaith Saesneg/Cymraeg a Mathemateg /Rhifedd neu gymhwyster cwrs sgiliau sector Lefel 1 yn cynnwys Sgiliau Hanfodol Lefel 3 Mynediad yn ogystal â geirda gan diwtor blaenorol. Efallai gofynnir i chi gwblhau tasg sgiliau ymarferol.


Rydyn ni'n chwilio am ddysgwyr â diddordeb brwd yn y diwydiant Trin Gwallt. Cewch eich gwahodd i gymryd rhan mewn gweithgareddau canllawiau cyn cychwyn y cwrs a fydd yn cynnwys cyflwyniad i'r cwrs. Bydd angen iwnifform a chyfarpar perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn. Bydd gofyn i chi gael eich asesu o ran llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Efallai gofynnir i chi arddangos eich sgiliau ymarferol a'ch dawn er mwyn sicrhau mai symud o L1 i L2 ydy'r llwybr cywir i chi a'ch dyheadau gyrfaol.

Asesiad

Defnyddir ystod o ddulliau i asesu’ch gwaith sy’n cynnwys asesu parhaus drwy arsylwadau o’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Mae arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech benderfynu symud ymlaen i gyflogaeth fel cynllunydd gwallt iau. Os ydych yn penderfynu symud ymlaen i raglen Trin Gwallt Lefel 3, ac argymhellir hyn yn gryf er mwyn i chi gyflawni’ch potensial llawn ar gyfer gofynion proffesiynol y Diwydiant; Artist Coluro, Cynllunydd Gwallt yn y Cyfryngau, Cynllunydd gwallt ar Longau Pleser, Perchennog Salon, Darlithydd a Hyfforddwr/Asesydd

Nodiadau Pellach

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Uniform - £22, Hairdressing Kit - £159.68). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 2
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:7BF201AA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Gyrfaoedd y Dyfodol
Beth allech chi ei ennill:
Fel Rheolwyr a pherchnogion siopau trin gwallt a salonau harddwch:
Beth allech chi ei ennill:
Fel Trinwyr gwallt a barbwyr:
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau