HNC mewn Seiberddiogelwch

Mewn byd lle mae seiberddiogelwch yn chwarae rhan gynyddol bwysig, lle mae achosion o danseilio diogelwch sy’n effeithio ar ein data personol yn digwydd yn rheolaidd. Nod y cwrs hwn yw rhoi’r wybodaeth dechnegol a’r wybodaeth ddamcaniaethol sydd eu hangen ar ddysgwyr, fel Offer a Thechnegau Seiberddiogelwch, Rhaglennu ar gyfer Seiberddiogelwch a modiwlau eraill i helpu i ddatblygu dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen i amddiffyn rhag y bygythiadau dyddiol hyn ac i symud ymlaen i yrfa mewn seiberddiogelwch. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n chwilio am yrfa yn y diwydiant seiberddiogelwch neu sydd eisoes yn gweithio yn y sector Cyfrifiadura neu TG ac am wella eu set sgiliau presennol.


Cyflwynir y cwrs drwy gymysgedd o ddarlithoedd, tiwtorialau a gwaith labordy. Cynhelir y cwrs hwn un noson yr wythnos, er bod rhywfaint o hyblygrwydd i alluogi myfyrwyr a'u cyflogwyr i astudio ar eu cyflymder eu hunain*. Mae’r cwrs hwn yn ategu’r sector blaenoriaeth (e.e. Seiberddiogelwch)fel rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’r rhanbarth wedi gweld adfywio a buddsoddi sylweddol dros y degawdau diwethaf i ailddatblygu ardaloedd diwydiannol trwm ac i greu parciau, tai a mentrau hamdden NEWYDD. *Yn amodol ar gymeradwyaeth fel cwrs prifysgol ar gyfer Medi 2024.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn dysgu amrywiaeth o fodiwlau* gan gynnwys y canlynol:


Systemau Cyfrifiadurol a Phensaernïaeth Gyfrifiadurol Offer a Thechnegau Seiberddiogelwch Systemau Gwybodaeth Technolegau Rhwydwaith ar Waith Rhaglennu ar gyfer Seiberddiogelwch *Yn amodol ar newid i adlewyrchu angen y diwydiant.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae Coleg y Cymoedd yn ystyried pob cais yn unigol sy’n golygu y gallem wneud cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniadau o gymwysterau yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru fod yn dderbyniol hefyd. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol - DD sy’n cynnwys Mathemateg neu bwnc Gwyddoniaeth Cynnig BTEC nodweddiadol - Pas Pas Diploma Estynedig BTEC neu Bas Pas Diploma BTEC


Gofynion Ychwanegol TGAU: Mae'r Brifysgol fel arfer yn gofyn am o leiaf 3 TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Gradd C/Gradd 4 neu’n uwch, neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt, ond rhoddir ystyriaeth i amgylchiadau unigol. Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad gydag un o'r tîm Cyfrifiadura.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu drwy nifer o ddulliau asesu megis gwaith ymarferol, ysgrifennu traethodau, gwaith portffolio ac asesiad wedi'i amseru ar y safle.

Dilyniant Gyrfa

Gall dysgwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn ddisgwyl symud ymlaen i faes y mae galw mawr amdano ledled y byd. Ymhlith y llwybrau gyrfa posibl mae rolau technegol fel, • profwr hacio • datblygwr meddalwedd diogel • gweinyddydd diogelwch rhwydwaith. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn gallu chwilio am rolau gyda gorfodaeth gyfreithiol, asiantaethau'r llywodraeth, ymgynghori ar ddiogelwch ac adrannau TG masnachol. O’r HNC byddwch yn gallu symud ymlaen i’r HND Seiberddiogelwch, ac o’r fan honno byddwch yn gallu dilyn cwrs atodol er mwyn cael gradd lawn mewn Seiberddiogelwch.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 4
Modd:Rhan Amser Day
Dyddiad:16/09/2024
Dyddiau:Part Time - To be arranged
Amser:09:00 - 21:00
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:06P424NA
Ffioedd
HE Tuition Fee: £2220

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau