HNC mewn Peirianneg Fecanyddol

Mae ein Gradd HNC mewn Peirianneg Fecanyddol yng Ngholeg y Cymoedd, Campws Nantgarw yn gwrs rhan amser dros ddwy flynedd, a ddyfernir gan Brifysgol De Cymru. Mae'r HNC yn darparu llwybr hyblyg i astudio gradd ac mae'n gymhwyster cydnabyddedig. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r HNC mae gennych opsiwn i symud ymlaen i'r HND mewn Peirianneg Fecanyddol ac yna i radd mewn prifysgol o’ch dewis.


Mae'r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer y rhai yn y sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu a bydd yn cael ei gyflwyno drwy ddarlithoedd, tiwtorialau a gwaith labordy. Mae'r cwrs hwn yn cynnwys un diwrnod a noson yr wythnos, er bod hyn yn cynnwys rhywfaint o hyblygrwydd i ganiatáu i fyfyrwyr a'u cyflogwyr astudio ar y cyflymder o’u dewis. Byddwch yn ennill sgiliau trosglwyddadwy mewn cyfathrebu, datrys problemau a gwaith tîm, a fydd yn eich gwneud yn ddeniadol i gyflogwyr mewn sectorau eraill. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn rhoi'r cymwysterau academaidd sydd eu hangen arnoch i ennill statws EngTech.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae'r unedau a gwmpesir fel a ganlyn: • Peirianneg Mathemateg 1 – 20 credyd • Dylunio a Gweithgynhyrchu – 20 credyd • Technegau Peirianneg Proffesiynol – 20 credyd • Gwyddor Fecanyddol 1 – 20 credyd • Systemau Mesur – 20 credyd • Thermohylifau 1 – 20 credyd
Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae Coleg y Cymoedd yn ystyried pob cais ar sail unigol sy’n golygu y gallen ni wneud cynnig ar sail cymwysterau, proffil personol a phrofiad. Mae cyfuniad o gymwysterau yn dderbyniol ac mae’n bosib bod cymwysterau eraill nad ydyn nhw wedi'u rhestru yma hefyd yn dderbyniol. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD yn cynnwys Mathemateg neu bwnc Gwyddoniaeth


Cynnig BTEC nodweddiadol – Diploma Estynedig BTEC - Teilyngdod Teilyngdod Teilyngdod neu Diploma BTEC - Teilyngdod Teilyngdod. Cynnig VRQ nodweddiadol – o leiaf Diploma Lefel 3 VRQ mewn disgyblaeth briodol gydag uned o Fathemateg wedi’i chynnwys. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad ac yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn pennu a oes angen unrhyw gymorth. Yng Ngholeg y Cymoedd byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Po orau fydd eich graddau, y mwyaf o opsiynau fydd gennych chi a gall olygu y byddwch yn cael mynediad at gwrs lefel uwch.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu drwy nifer o ddulliau asesu fel gwaith ymarferol, ysgrifennu traethodau, gwaith portffolio ac asesiad wedi'i amseru ar y safle.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs HNC mewn Peirianneg Fecanyddol, anogir myfyrwyr i symud ymlaen i'r HND mewn Peirianneg Fecanyddol yma yng Ngholeg y Cymoedd. Mae myfyrwyr ar y cwrs HNC mewn Peirianneg Fecanyddol wedi cael cyfle i weithio gydag amrywiaeth o bartneriaid a gweithwyr proffesiynol y diwydiant ar friffiau byw a lleoliadau gwaith, yn cynnwys: Axiom, Trafnidiaeth Cymru, GE Aviation, FSG, British Airways, Pullman Rail, y Bathdy Brenhinol, Ensinger, Nuaire, Waldon LTD, Kautex, Renishaw, Eriez Magnetics, Prysmian cables, General Dynamics, Sony a llawer o rai eraill.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 4
Modd:Rhan Amser Day
Dyddiad:16/09/2024
Dyddiau:Part Time - To be arranged
Amser:09:00 - 19:30
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:04P415NA
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £2800

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau