Lefel 1: Sgiliau Digidol a TG

Nod y cymhwyster hwn yw rhoi’r cyfle i ddysgwyr gaffael a datblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau yn y sector technoleg gwybodaeth a'r diwydiannau creadigol. Bydd hyn yn eu galluogi i symud ymlaen i ddysgu pellach.


Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau, sy’n cynnwys: datblygu gwybodaeth ddigidol gan ddefnyddio TG; datrys problemau technegol, creu gwefan, creu rhaglen gyfrifiadurol, ymchwilio i bwnc, gweithio gyda phobl eraill a defnyddio technolegau cyfathrebu digidol.


Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 3 TGAU graddau A*- E yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) neu gwblhau cymhwyster Cwrs Sylfaen Mynediad 3 yn llwyddiannus.

Asesiad

Cynhelir yr holl ddysgu yn ein hystafelloedd dosbarth a'n gweithdai TG modern llawn offer. Byddwch yn sefyll asesiad ym mhob uned, drwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys aseiniadau, chwarae rôl, perfformiad ymarferol a chyflwyniadau llafar. Er nad oes unrhyw arholiadau ffurfiol, bydd disgwyl ichi weithio o fewn terfynau amser a chynnal ffeiliau/portffolios eich cwrs i'r safonau gofynnol.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, efallai y byddwch yn gymwys i symud ymlaen i Gyfrifiadureg a TG Creadigol Lefel 2.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 1
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Ystrad Mynach
Cod y Cwrs:06F108YA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau