Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno ystod o ddisgyblaethau celf a dylunio sydd yn eich galluogi i ddewis llwybr arbenigol i symud ymlaen o fewn y diwydiannau Creadigol. Gallwch ennill sgiliau a hyder o fewn amgylchedd cefnogol sy’n cael ei greu gan staff ymroddgar a chymwys iawn, yn ogystal â chael hawl mynediad i gyfleusterau ac adnoddau rhagorol.


Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau ac ymwybyddiaeth weledol drwy raglen strwythuredig o luniadu, paentio a gwaith 3D, gyda’r pwyslais ar arbrofi ac archwilio. Ategir y gwaith ymarferol gan raglen o Astudiaethau Cyd-destunol yn eich galluogi i ddeall lle celf, crefft a dylunio yn hanes ac yn y gymdeithas gyfoes. Ymwelir ag amgueddfeydd ac orielau yn gyson. Mae’r cwrs gyfwerth â thri Lefel UG.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn creu a datblygu portffolio o sgiliau lluniadu & phaentio a gweithio mewn modd arbrofol ac archwiliadol gydag ystod o gyfryngau a thechnegau mewn 2 a 3 dimensiwn. Cewch wybodaeth ragorol am hanfodion technegau traddodiadol yn ogystal â thechnoleg gyfrifiadurol. Cewch eich annog i archwilio a datblygu syniadau celf a dylunio a chynhyrchu canlyniadau effeithiol. Byddwch yn gweithio ar amrywiaeth o brîffs gosodedig i’w cwblhau o fewn unedau cyffredinol Celf a Dylunio a 3 llwybr arbenigol sy'n cael eu cynnig. Ar ôl cwblhau Blwyddyn 1 yn llwyddiannus, byddwch yn treulio gweddill Blwyddyn 2 yn astudio un o’r disgyblaethau arbenigol canlynol:


Celfyddydau Graffig: mae hyn yn delio gyda dylunio graffig, ffotograffiaeth, darlunio, paentio a gwneud printiadau. Ffasiwn a Thecstilau: sy’n delio â thorri patrwm a thechnegau saernïo dillad ar gyfer ffasiwn a gwisgoedd, patrwm arwyneb, trin a thrafod ffabrig, papur a gwneud printiadau mewn tecstilau, darlunio a dylunio. Dylunio 3D: mae hyn yn cynnwys celfi, cynnyrch, dylunio gofodol ac ar gyfer y theatr, technegau cyflwyno graffeg a thechnegau crefft dylunio.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Saesneg, Mathemateg a Chelf neu Ddiploma Lefel 2 gradd Teilyngdod mewn pwnc creadigol perthnasol.


Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad gyda phortffolio o’ch gwaith celf/dylunio. Asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir aseiniadau ymarferol; ac ysgrifenedig yn barhaus drwy gydol y cwrs. Asesir pob uned yn fewnol a’u safoni’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cymhwyster llawn yn llwyddiannus, dyfernir gradd i chi sef Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth a fydd yn trosi’n bwyntiau UCAS yn barod ar gyfer eich llwybr gwneud cais i Addysg Uwch.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus gallech symud ymlaen i Flwyddyn 2 Lefel Estynedig 3 mewn Celf a Dylunio. Mae’r cwrs hwn cyfwerth â thri Lefel A.

Nodiadau Pellach

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £105, Kit Fees - £73.51). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:9BF301NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15
Studio Fee: £110

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Oriel y Cyfryngau
Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau