Mae'r cwrs hwn ar gael mewn lleoliadau eraill:

Academi Lefel 3: Cyfrifiadureg

Mae gwneud cais am gwrs Datblygu Gemau Cyfrifiadur a TG yng Ngholeg y Cymoedd yn caniatáu ichi ennill gyrfa yn y sector sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Bydd y sgiliau a ddysgir ar y cwrs hwn yn rhoi pob cyfle ichi weithio yn y diwydiant cyfrifiadura, TG neu hapchwarae. Mae gan ein hystafelloedd gemau cyfrifiadur dechnoleg o'r radd flaenaf i wneud y gorau o'ch sgiliau digidol. Bydd ein tiwtoriaid pwnc profiadol ac ymroddedig yn eich cefnogi chi i ddatblygu ystod o sgiliau fel rhan o’r cymhwyster hwn.


Beth bynnag fo'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol - p'un a byddwch chi'n penderfynu astudio ymhellach, mynd ymlaen i weithio neu i brentisiaeth, neu sefydlu'ch busnes eich hun, dyma fydd eich pasbort i lwyddiant yng ngham nesaf eich bywyd. Disgwylir i bob dysgwr llawn amser fynychu sesiynau sgiliau yn ogystal â'r cwrs galwedigaethol o'u dewis. Hefyd, gofynnir ichi fynychu sesiynau tiwtorial fel rhan o amserlen eich cwrs llawn amser.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Dros ddwy flynedd byddwch yn astudio ystod o fodiwlau sy'n ymwneud ag amrywiol agweddau ar ddatblygu gemau. Bydd hyn yn cynnwys pynciau fel:


• Datblygu Gemau Cyfrifiadurol • Graffeg 2D a 3D Digidol • Rhaglennu Cyfrifiadurol • Datblygu Gwefan • Datblygu Apiau Symudol • Rheoli Prosiectau • Cyfryngau cymdeithasol Hefyd, byddwch yn ymdrin â rhai pynciau TG mwy cyffredinol gan gynnwys: • Systemau TG • Systemau Rheoli Gwybodaeth • Seiberddiogelwch

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd, Iaith Saesneg/Cymraeg (Mamiaith) neu gymhwyster Lefel 2 gyda'r detholiad priodol o unedau.

Asesiad

Mae'r cymhwyster Diploma Estynedig Lefel 3 yn defnyddio amrywiol ddulliau asesu a fydd yn rhoi ichi rai o'r sgiliau sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth neu addysg uwch yn y dyfodol. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd yr asesu’n alwedigaethol, yn seiliedig ar y diwydiant gemau a bydd hyn yn cynnwys tasgau ymarferol ac ysgrifenedig. Hefyd, bydd y cwrs hwn yn cynnwys pedwar arholiad neu bedair tasg a asesir yn allanol, a wasgarir ar hyd y cwrs.

Dilyniant Gyrfa

Mae cwblhau’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Datblygu Gemau a TG yn gymwys ar gyfer pwyntiau UCAS (sy’n cyfateb i 3 Safon Uwch), sy’n rhoi dewis eang o opsiynau dilyniant i fyfyrwyr. Gallwch fynd ymlaen i'r brifysgol, prentisiaeth neu gyflogaeth a pharhau i ddatblygu eich gyrfa TG. Hefyd, mae cyfle i barhau â'ch astudio yng Ngholeg y Cymoedd, lle cynigir Graddau Sylfaen mewn TGCh a Thechnoleg Gemau (rhyddfraint PDC). Ymhlith y cyfleoedd gyrfa posibl yn y diwydiant Datblygu Gemau/TG mae: - • Dylunydd/Datblygwr Gemau • Dylunydd/Datblygwr Gwefan • Technegydd Cymorth Systemau/TG • Ymarferydd Technoleg Ddigidol Newydd • Dylunydd Meddalwedd • Datblygwr Apiau • Dadansoddwr Seiberddiogelwch

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Aberdâr
Cod y Cwrs:06F301AA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud
Select Location
Choose Location

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau