Lefel 3: Sgiliau Digidol a TG

Mae technoleg gwybodaeth wedi dod yn bwysig iawn i'r rhan fwyaf o sefydliadau a diwydiannau. Mae hyd yn oed diwydiannau ar raddfa fach heddiw yn teimlo'r angen i gael gweithwyr TG proffesiynol. Mae nifer y gyrfaoedd TG wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae offer technoleg gwybodaeth bellach yn cael eu defnyddio bron ym mhobman. Mae’r angen am dechnoleg gwybodaeth wedi cynyddu'n gyflym gan fod y rhan fwyaf o sefydliadau heddiw yn teimlo bod angen cynllunio a rheoli technegau sydd gystal â rhai sefydliadau mwy ac mae twf wedi dod yn hanfodol i'r rhan fwyaf o sectorau. Gall gweithwyr TG proffesiynol helpu sefydliad mewn nifer o ffyrdd a'u helpu i ddatblygu rhaglenni a thechnolegau newydd a all helpu'r sefydliadau i dyfu a chyflawni llwyddiant.


Mae’r cwrs hwn yn darparu sgiliau a gwybodaeth a allai arwain at addysg bellach ym maes TG neu feysydd cysylltiedig, yn ogystal â thanategu sectorau addysgol eraill i lefelau uwch o gymhwysedd ar gyfer y rheiny sydd angen gweithio’n annibynnol neu oruchwylio eraill. I’r rheiny sy’n symud i’w swydd gyntaf, gall yr ITQ roi’r hyder i weithio’n effeithiol gyda TGCh ac ymdrin â thasgau syml neu arferol. Gallai’r cymhwyster hwn eich helpu i weithio tuag at swydd neu ategu swyddi fel: • Cynorthwy-ydd cymorth cymwysiadau • Swyddog cymorth cymwysiadau • Clerc cofnodi data • Gweinyddwr busnes • Cynorthwy-ydd busnes • A llawer mwy! Gall defnyddiwr Lefel 3 ddefnyddio offer TG cyffredin neu a ddiffiniwyd ymlaen llaw ar gyfer gweithgareddau cymhleth neu rai nad ydynt yn arferol, a bydd yn gallu creu atebion i ddefnyddio offer TG i wella cynhyrchiant. Bydd yn ymgymryd â chryn gyfrifoldeb ac ymreolaeth, ac yn barod i gynnig cymorth a chyngor i eraill.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Y sgiliau a ddysgir ar y cwrs hwn yw'r blociau uwch i lawer o wahanol opsiynau gyrfa a gallant arwain at y cwrs lefel nesaf yn y coleg.


Byddwch yn astudio cymwysiadau meddalwedd o fewn amgylchedd Microsoft Office 365. Byddai hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: • Gydweithio a chynhyrchiant • Defnyddio'r rhyngrwyd • Meddalwedd Dylunio • Cynhyrchion amlgyfrwng • Cyflwyniadau TG • Cyfathrebiadau TG (gan gynnwys llwyfannau cyfryngau cymdeithasol) • Hanfodion Dioglewch TG Bydd y dysgwyr sy’n symud ymlaen o’n cwrs Lefel 2 yn adeiladu ar y sgiliau canolradd a ddysgwyd eisoes ac yn gwella eu gwybodaeth a’u sgiliau gyda Chymwysiadau Digidol.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd arnoch angen 5 TGAU gradd A* i C gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg (mamiaith) neu gymhwyster Lefel 2 mewn TG. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad a byddwch yn cwblhau asesiad llythrennedd a rhifedd i sefydlu unrhyw gymorth sydd ei angen.


Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfweliad a byddwch yn cwblhau asesiad mewn llythrennedd a rhifedd i sefydlu'r cymorth sydd ei angen. Yng Ngholeg y Cymoedd, byddem yn eich annog i wneud y gorau y gallwch yn eich asesiadau. Y gorau fydd eich graddau, y mwyaf o ddewisiadau fydd gennych ac efallai y byddwch yn cael mynediad i gwrs lefel uwch

Asesiad

Mae’r holl ddysgu’n cael ei wneud yn ein hystafelloedd dosbarth TG modern sydd â chyfarpar da. Byddwch yn cwblhau asesiad ym mhob uned y gellir ei gynhyrchu drwy ystod o weithgareddau, gan gynnwys aseiniadau, chwarae rôl, perfformiad ymarferol a chyflwyniadau llafar. Bydd disgwyl i chi weithio yn unol â therfynau amser a chynnal ffeiliau/portffolios eich cwrs i'r safonau gofynnol. Gydag arweiniad, bydd dysgwr yn gallu gweithredu meddalwedd neu galedwedd gwybodaeth a chyfathrebu gyda gwybodaeth a dealltwriaeth ar y lefel berthnasol mewn amrywiaeth o bynciau y byddant yn ymgymryd â nhw.

Dilyniant Gyrfa

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallech fod yn gymwys i symud ymlaen i Radd Sylfaen mewn TGCh yng Ngholeg y Cymoedd, addysg uwch mewn sefydliad arall, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 3
Modd:Llawn Amser
Dyddiad:02/09/2024
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:06F303NA
Ffioedd
Ffi Cofrestru Llawn Amser: £15

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau