Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg Lefel 5 (profCE)

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddarparu rhaglen gydlynol o hyfforddiant proffesiynol i’r rhai sy’n gweithio mewn / sy’n dymuno gweithio mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, gan gynnwys tiwtoriaid AB/AU rhan amser heb eu hyfforddi, tiwtoriaid oedolion a chymuned, tiwtoriaid gwaith ieuenctid, swyddogion tân a’r heddlu, gweithwyr iechyd proffesiynol, hyfforddwyr diwydiannol/masnachol, hyfforddwyr preifat, personél y lluoedd arfog a gweithwyr cymorth addysgol sy'n gweithredu mewn unrhyw swyddogaeth ddiwydiannol am ran sylweddol o'u diwrnod gwaith.


Bydd graddedigion yn cael eu cofrestru ar y Dystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg (PgCE) a phobl nad ydynt yn raddedigion ar y Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCET).

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Pwyslais y cwrs yw 'dysgu trwy wneud' a byddwch yn cael digon o gyfle i ddatblygu sgiliau a thechnegau athro da. Mae cydrannau academaidd y cwrs yn seiliedig ar fodiwlau ac yn cynnwys elfennau megis dulliau dysgu ac addysgu cwricwlwm, cynllunio ac asesu dysgu ynghyd â modiwlau opsiynol.


Disgwylir i ddysgwyr wneud eu trefniadau eu hunain er mwyn cael 100 awr o brofiad ymarferol dan oruchwyliaeth (ymarfer addysgu). Bydd hyn yn cael ei wneud yn ystod y ddwy flynedd.

Beth fydda i'n ei ddysgu?

Bydd gofyn i chi feddu ar gymhwyster cydnabyddedig yn eich pwnc dewisol a gallu dangos profiad diwydiannol, proffesiynol neu fasnachol perthnasol lle bo'n briodol.


Ar gyfer y dystysgrif broffesiynol mewn addysg, oni bai bod eich swydd eisoes yn gofyn i chi addysgu, yr isafswm o ran cymwysterau yw NVQ lefel 3 neu gyfwerth, yn dibynnu ar faes pwnc a phrofiad. Mae angen gradd ar gyfer y dystysgrif broffesiynol i raddedigion mewn addysg.

Asesiad

Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus a bydd gofyn i chi gynhyrchu amrywiaeth o aseiniadau. Hefyd, bydd eich gallu addysgu yn cael ei asesu drwy gydol y cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau terfynol.

Dilyniant Gyrfa

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus yn gwella eich rhagolygon gyrfa ym maes addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Hefyd, gall y cwrs eich annog i ymgymryd ag astudiaethau addysgol pellach yn eich maes proffesiynol penodol.

Nodiadau Pellach

Ar gyfer cyrsiau Nantgarw ac Aberdâr sy'n rhedeg 3pm-9pm, mae 3pm-4pm yn sesiwn diwtorial/cymorth a bydd gan ddysgwyr y dewis i fynychu am gymorth os oes angen. Dim ceisiadau gan fyfyrwyr tramor o'r tu allan i'r UE.

Ymgeisiwch Nawr Gofyn am alwad yn ôl
Manylion y Cwrs
Lefel:Lefel 5
Modd:Rhan Amser Evening
Dyddiad:16/09/2024
Dyddiau:Monday
Amser:15:00 - 21:00
Lleoliad:Nantgarw
Cod y Cwrs:13E501NA
Ffioedd
HE Tuition Fee Year 1: £2700

Sylwch: Mae ffioedd yn daladwy am bob blwyddyn astudio.

Beth mae Dysgwyr yn ei Ddweud

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau