Covid-19

Mae’r dudalen Covid-19 bwrpasol hon yn cynnwys ein gwybodaeth ddiweddaraf am COVID-19.

Rydym yn eich annog i wirio’r dudalen hon yn rheolaidd, ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol, ac, os ydych yn ddysgwr cyfredol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw llygad am ddiweddariadau ar Teams (Tîm y Campws)

Cofiwch:

Gwisgwch orchudd pan fyddwch dan do

Manteisiwch ar y cynnig o frechlyn neu bigiad atgyfnerthu

Archebwch brawf PCR os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau

Defnyddiwch ein ffurflen COVID ar y tab Hafan ym Mhorth y Dysgwyr i roi gwybod inni am ganlyniad prawf positif neu os ydych yn ynysu

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae cael Profion Llif Ochrol?

Mae Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sicrhau bod dyfeisiau llif ochrol (LFDs) ar gael i ddysgwyr a staff colegau.

Gellir casglu’r pecynnau profi hyn o brif dderbynfa pob campws.

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i ddysgwyr a staff brofi ddwywaith yr wythnos (dau i dri diwrnod ar wahân) i sicrhau ein bod yn lleihau’r risg o drosglwyddo lle bynnag y bo modd.

.

Oes angen imi wisgo gorchudd wyneb?

Mae angen gorchuddion wyneb ym mhob gofod dan do gan gynnwys ystafelloedd dosbarth (Os ydych wedi’ch eithrio, gwisgwch eich cortyn gwddf i osgoi cael eich herio’n aml)

.

Oes angen imi hunanynysu?

TI weld y gofynion a’r rheolau diweddaraf ar gyfer hunanynysu (fel pwy sydd angen gwneud, pryd, hyd y cyfnod), rydym yn argymell eich bod yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ar Hunanynysu

Beth fydd yn digwydd os oes gan y coleg achos cadarnhaol dros COVID-19?

Pan nodir bod achos o COVID-19 sydd wedi’i gadarnhau yn rhywun sy’n mynychu’r coleg (staff neu ddysgwr) cysylltir â’r achos (neu’r rhiant) i asesu a fynychodd y coleg yn ystod eu cyfnod heintus ac a oes angen olrhain cysylltiadau yn y coleg ymhellach.

Os yw unrhyw aelod o staff neu ddysgwr yn y coleg yn gyswllt â’r achos, bydd gofyn iddynt hunanynysu am 10 diwrnod a bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu (TTP) neu’ch Adran Addysg leol yn cysylltu â chi.

Os nad yw aelod o staff neu ddysgwr o’r coleg yn gyswllt â’r achos, ni fydd yn ofynnol iddynt hunanynysu.

.

Rhoi gwybod am ganlyniad prawf positif neu roi gwybod inni eich bod yn ynysu

Rhowch wybod am ganlyniad prawf positif neu rhowch wybod inni eich bod yn ynysu cyn gynted â phosibl

Mae rhoi gwybod inni yn hawdd; defnyddiwch ein ffurflen COVID ar y tab Hafan ym Mhorth y Dysgwyr

.

Cyrchu Adnoddau’r Coleg

Yn syml, ewch draw i’n tudalen Cysylltiadau ac Adnoddau (gwasanaethau, llwyfannau ac adnoddau’r coleg)

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau