Cwmnïau o Gaerdydd a’u prentisiaid yn ennill aur mewn gwobrau gweithgynhyrchu

Mae dau gwmni o Gaerdydd wedi ennill gwobr aur yn rhagbrofion rhanbarthol rhaglen wobrwyo gweithgynhyrchu genedlaethol fawr a drefnwyd gan Make UK, sefydliad gwneuthurwyr.

Cyflwynwyd y gwobrau, sy’n cydnabod rhagoriaeth ymhlith cwmnïau gweithgynhyrchu mewn chwe chategori yn ogystal â dau gategori Prentis, yng nghinio blynyddol Make UK yng Nghymru, a noddwyd gan y darparwr datrysiadau TG o Siapan, Hulft a Sony TEC.

Coronwyd Celsa Manufacturing UK yn enillydd rhanbarthol y categori Cynaliadwyedd gydag Olympus o Laneirwg, gwneuthurwr meddygol, yn ennill y wobr Datblygu Talent y Dyfodol.

Mae Celsa, cwmni ailgylchu dur a chynhyrchwr dur wedi’i atgyfnerthu mwyaf y DU sy’n cyflogi dros 800 o bobl yn Ne Cymru, nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli’r rhanbarth yng ngwobrau’r DU’r mis nesaf. Wrth sôn am CELSA, enillwyr y gwobrau cynaliadwyedd, dywedodd y beirniaid “Gwnaeth yr amcanion clodwiw y mae’r sefydliad wedi’u gosod argraff arnom. Dywedodd y beirniaid “Cymryd camau ymarferol ar draws y busnes yw’r dull amlycaf a gymerwyd hyd yma, sy’’n cynnwys pawb ac yn gobeithio defnyddio eu cymhwysedd a’u gwybodaeth am y pwnc i ennyn brwdfrydedd mewn gweithgarwch cydweithredol yn y dyfodol.”

Dewiswyd Olympus, enillwyr y wobr Datblygu Talent y Dyfodol oherwydd canmoliaeth benodol gan y beirniaid a ddywedodd “Mae Olympus wedi dangos pwrpas clir a lywir gan nodau sy’n ymwneud â gallu mewnol ar gyfer awtomeiddio. Trwy ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau gweithwyr presennol, fe wnaethant sicrhau effeithiau technegol yn ogystal â gweithredol. Yn gyffredinol, roedd y datblygiadau mewn gallu a chymwyseddau yn rhagorol. ”

Enillodd Max Rochefort-Shugar, 22 oed o Sony UK TEC, Wobr Prentis Peirianneg y Flwyddyn: Seren Ddisglair yn y categori Cymru. Max, sydd wedi bod yn gweithio yn Sony UK TEC ers tair blynedd, yw’r ymgeisydd cyntaf i gymryd rhan ym Mhrentisiaeth Meddalwedd ac Electroneg y cwmni a sefydlwyd yn ddiweddar. Dywedodd y beirniaid “Mae gwaith Max yn nhwf adran newydd sbon sydd ar flaen y gad o ran technolegau newydd yn wych. Mae wedi helpu gyda chyflwyno syniadau newydd ledled y cwmni gan ddefnyddio amryw o ieithoedd cyfrifiadurol ac electroneg ”.

Hefyd yn cael ei gydnabod yn y gwobrau roedd Kiran Alias, prentis blwyddyn gyntaf yn nhîm Cynnal a Chadw British Airways a ddaeth yn ail yng nghategori Prentis Peirianneg y Flwyddyn: Seren Ddisglair.

Dywedodd Gerald Kelly, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol Sony UK TEC: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi cinio Make UK Wales yn enwedig gyda’r Gwobrau Prentisiaid yn dathlu eu Pen-blwydd yn 70 oed yng Nghymru. Mae prentisiaid yn chwarae rhan enfawr yn ein diwydiant ac rydym yn falch o gydnabod y genhedlaeth nesaf a fydd yn gyrru ein sector ymlaen tuag at ddyfodol disglair. Hoffem longyfarch yr holl enillwyr am eu cyflawniadau haeddiannol a’u hymroddiad i’r proffesiwn.

Dywedodd Russell Kirby, Uwch Gyfarwyddwr, Datblygu Busnes EMEA Hulft, noddwr y cinio.

“Mae Prydain yn un o genhedloedd gweithgynhyrchu mwyaf y byd, ac mae’n fraint fawr cael gweithio gyda Make UK i helpu i gefnogi a hyrwyddo gweithgynhyrchu yn y DU. Mae’r sector yn wynebu newid sylweddol, o ganlyniad i’r hyn y cyfeirir ato fel y 4ydd chwyldro diwydiannol, ac mae’n bwysig bod busnesau’n cael y cyfleoedd iawn i leoli eu hunain yn iawn ar gyfer y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at fynd allan i gwrdd ag aelodau Make UK a bod yn rhan o raglen wobrwyo mor bwysig a chredadwy. ”

Bydd yr holl enillwyr nawr yn mynd ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol a gynhelir yn Llundain ym mis Rhagfyr.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau