Cwpwrdd Cerdded i Mewn: datrysiad arloesol Coleg y Cymoedd i gefnogi dysgwyr sydd angen dillad smar

Mae menter newydd yng Ngholeg y Cymoedd yn helpu dysgwyr i wisgo ar er mwyn llwyddo drwy ddarparu opsiynau dillad o safon iddynt am ddim.

Mae’r Cwpwrdd Cerdded i Mewn, sy’n cael ei redeg gan staff a dysgwyr Mynediad Galwedigaethol, yn anelu at gefnogi’r rhai sydd angen gwisgoedd smart ar gyfer achlysuron arbennig, fel priodasau neu gyfweliadau, neu sydd angen adnewyddu eu dillad.

Lansiwyd y prosiect mewn ymateb i’r heriau a wynebir gan rai dysgwyr sydd heb fynediad at ddillad addas oherwydd yr Argyfwng Costau Byw presennol, amgylchiadau personol, neu ddiffyg hyder.

Mae’r cynllun yn cynnig amrywiaeth o ddillad achlysurol a phroffesiynol ar gyfer dynion a merched ifanc, yn ogystal ag ategolion ac esgidiau.

Gall pob dysgwr o bedwar campws y coleg fanteisio ar yr hyn a gynigir. Lleolir y ‘cwpwrdd’ yn ganolog ar gampws Ystrad Mynach bron bob amser cinio yn ogystal ag ystafell newid breifat i ddysgwyr roi cynnig ar y dillad cyn mynd â nhw adref.

Mae staff, dysgwyr ac aelodau o’r gymuned wedi rhoi dillad ac maent yn cael eu golchi a’u stemio yn y coleg cyn iddynt gael eu harddangos.

Mae’r staff a’r dysgwyr Mynediad Galwedigaethol hefyd yn didoli, arddangos a rheoli’r stoc, yn ogystal â rhoi cyngor a chymorth cyfeillgar i ymwelwyr. I’r rhai y mae’n well ganddynt wasanaeth mwy disylw, mae’r Cwpwrdd Cerdded i Mewn hefyd yn cynnig opsiwn ar gyfer ymweliadau preifat, a gellir gwneud apwyntiadau drwy gysylltu â’r rhai dan sylw.

Mae’r fenter wedi’i chanmol gan ddysgwyr a staff fel ei gilydd, sydd wedi mynegi eu diolch a’u gwerthfawrogiad am y cyfle i gael gafael ar ddillad o safon heb unrhyw gost na stigma.

Mae’r Cwpwrdd Cerdded i Mewn hefyd yn hyrwyddo gwerthoedd cynaliadwyedd, ailgylchu ac ysbryd cymunedol, yn ogystal â hybu hunan-barch a hyder y dysgwyr sy’n elwa ohono.

Soniodd un o arweinwyr y prosiect Cwpwrdd Cerdded i Mewn, Kerry Hartnell, am y fenter: “Mae gwerthoedd ein coleg wedi’u gwreiddio mewn cefnogi ein dysgwyr a’n cymuned leol, yn enwedig yn wyneb yr Argyfwng Costau Byw sydd wedi taro llawer o deuluoedd yn galed. Dyna pam rydyn ni’n falch o gael cynnig y Cwpwrdd Cerdded i Mewn, gwasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu dillad i ddysgwyr sydd ei angen.

“Roedd yn bwysig i ni fod y Cwpwrdd Dillad wedi’i leoli’n ganolog ar ein campws yn Ystrad Mynach ac ar agor ar wahanol adegau drwy gydol yr wythnos, fel bod ein holl ddysgwyr yn cael cyfle i ymweld.

“Ni allem redeg y gwasanaeth hwn heb gymorth ein partneriaid allanol, a oedd yn ddigon hael i ddarparu dillad i’n dysgwyr. Hefyd, rydyn ni’n croesawu rhoddion o ddillad sydd mewn cyflwr da ac sydd ond wedi cael eu defnyddio’n ysgfan.

“Gallwch ollwng eich rhoddion ar unrhyw un o’n campysau neu gysylltu â’r staff Mynediad Galwedigaethol am ragor o wybodaeth. Diolch am eich cefnogaeth a’ch caredigrwydd.”

Mae’r Cwpwrdd Cerdded i Mewn yn un o’r nifer o ffyrdd y mae Coleg y Cymoedd yn cefnogi ei ddysgwyr i gyflawni eu nodau academaidd a phersonol ac yn eu paratoi ar gyfer byd gwaith ac addysg bellach.

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau, o Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol i brentisiaethau ac addysg uwch, ar draws pedwar campws yn Aberdâr, Nantgarw, Rhondda, ac Ystrad Mynach.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cwpwrdd Cerdded i Mewn, ac i gyfrannu, cysylltwch ag arweinwyr y prosiect, Kerry Hartnell ac Emily Gilson ar: Kerry.Hartnell@cymoedd.ac.uk neu Emily.Gilson@cymoedd.ac.uk. Fel arall, ffoniwch: 01443 810098 estyniad 4098.

Share!

Aberdâr

Stryd Wellington
Aberdâr
Rhondda Cynon Taf
CF44 8EN

Nantgarw

Heol y Coleg
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QY

Rhondda

Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2TQ

Ystrad Mynach

Heol y Twyn
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7XR

  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
  • Associate
Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen YouTube Mae Link yn mynd a chi i'n tudalen Instagram Accessibility
Map o’r safle Newyddion a Blogiau