Yn ôl

Y Llywodraethwyr

CYMRAEGENGLISH
Nigel Bayford - Cadeirydd

Nigel Bayford - Cadeirydd

Aelodaeth pwyllgor: Adnoddau, Tâl (Cadeirydd), Chwilio (Cadeirydd)

Symudodd Nigel, a oedd yn Syrfëwr Tir ac yn Gartograffydd o Lundain yn wreiddiol, i Aberdâr ym 1974 i weithio ar Arolygon Ymchwilio Pentyrrau Pridd ar ôl trychineb Aberfan. Mae Nigel bellach wedi ymddeol yn dilyn gyrfa 29 mlynedd lwyddiannus yn y maes Gwerthu a Marchnata Tirweddu ac Offer Geo-Leoli gyda Leica Geosystems.  Ymhlith ei ddiddordebau hamdden mae bod yn aelod o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, treftadaeth bensaernïol a diwydiannol, teithio, y celfyddydau gweledol a cherdded.

Dr Paul Smart - Is-Gadeirydd

Dr Paul Smart - Is-Gadeirydd

Aelodaeth Pwyllgor: Adnoddau (Cadeirydd), Tâl (Is-Gadeirydd), Chwilio (Is-Gadeirydd)

Wedi graddio gyda BSc a PhD mewn Peirianneg, dechreuodd Paul ei yrfa yn y diwydiannau nwy a dur. Wedyn ymunodd â gwaith gweithgynhyrchu DU y cwmni Internal Cosmetics lle bu'n gweithio fel Rheolwr Cynhyrchu a Phennaeth Adnoddau Dynol. Yna cymerodd rôl ym mhencadlys y cwmni fel Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol y DU ar gyfer Gweithrediadau, Cadwyn Gyflenwi, Cyllid a TG. Ar ôl 37 mlynedd gyda'r cwmni, mae Paul bellach wedi ymddeol ond mae'n dal i weithio'n rhan amser fel Rheolwr Cyswllt Pensiwn y cwmni ac fel Ymddiriedolwr y Gronfa Bensiwn.

Catherine Thomas - Aelod o’r gymuned

Catherine Thomas - Aelod o’r gymuned

Aelodaeth pwyllgor: Adnoddau

Mae Catherine yn weithiwr Adnoddau Dynol proffesiynol sy'n gweithio ym Mhrifysgol De Cymru. Mae wedi gweithio ym maes Addysg Uwch ers 17 mlynedd, ar ôl gweithio yn y sectorau preifat, gwirfoddol a chyhoeddus.

Sheila Davies - Aelod Busnes

Sheila Davies - Aelod Busnes

Aelodaeth pwyllgor: Adnoddau (Is-Gadeirydd) 

Gyda dros 25 mlynedd o brofiad fel cyfarwyddwr profiadol ym meysydd llywodraeth leol a rhanbarthol, cynllunio strategol, datblygu a strategaeth economaidd, ymddeolodd Sheila yn ddiweddar fel Cyfarwyddwr Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas Rhanbarth Caerdydd, lle'r oedd ei chylch gwaith yn ymwneud â threfnu a pharatoi ar gyfer gweithredu’r Cytundeb o £ 1.2bn (y mwyaf yn y DU) rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg awdurdod De-ddwyrain Cymru, i hyrwyddo twf economaidd y rhanbarth.

Mark Harding - Aelod o’r gymuned

Mark Harding - Aelod o’r gymuned

Aelodaeth pwyllgor: Cwricwlwm ac Ansawdd (Cadeirydd), Tâl, Chwilio.

Dechreuodd Mark ei yrfa Addysg yn 2003 fel Asesydd / Tiwtor Peirianneg yng Ngholeg Gorseinon. Ar y pryd roedd Mark wedi cwblhau prentisiaeth Peirianneg ac wedi cymhwyso fel athro. Ers cymhwyso, datblygodd gyrfa Mark o addysgu Peirianneg, TG, Saesneg a Mathemateg i fod yn arweinydd cwricwlwm yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn 2009. Yn ystod y cyfnod hwn, bu Mark yn astudio’n rhan amser gyda’r hwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn ennill MA mewn Addysg. Ym mis Awst 2011, enillodd Mark swydd yng Ngholeg Gwent fel Rheolwr Sgiliau Hanfodol sy'n gyfrifol am lythrennedd, rhifedd a sgiliau cyflogadwyedd ehangach ym mhob un o'r pum campws. Yn 2015, dyrchafwyd Mark i swydd Pennaeth Sgiliau sy'n gyfrifol am y cwricwlwm Mathemateg a Saesneg ar draws y Coleg. Mae Mark hefyd yn llywodraethwr yn Ysgol Gymunedol Aberdâr. Yn ogystal â bod yn un o aelodau staff Bwrdd y Gorfforaeth mae hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Cyllid ac Ystadau.

Richard Fullylove

Richard Fullylove

Aelodaeth pwyllgor: Adnoddau.

Fel Rheolwr Strategol TDG yng Ngholeg y Cymoedd, mae Richard yn gyfrifol am sefydlu gweledigaeth a thrawsnewidiad digidol ystyrlon yn y coleg. Gyda chefndir hynod greadigol, dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Richard wedi bod yn rhan o lawer o fentrau Llywodraeth Cymru, ledled y DU ac Ewrop sydd â'r nod o fabwysiadu technolegau digidol mewn addysg, a datblygu galluoedd digidol staff yn y sector Addysg Bellach. Yn ogystal ag arwain ar ddylunio a chynhyrchu datrysiadau dysgu, adnoddau, systemau a gwasanaethau busnes ar-lein ar gyfer ystod eang o bartneriaethau masnachol ac academaidd, mae'n arlunydd, yn artist crefft ymladd, ac yn feiciwr brwd.

Andrew Diplock - Aelod Busnes

Andrew Diplock - Aelod Busnes

Aelodaeth pwyllgor: Adnoddau, Chwilio, Tâl

Mae Andrew wedi gweithio i lawer o gwmnïau yn y sectorau corfforaethol a busnesau bach a chanolig, wedi adeiladu busnes o'r cychwyn cyntaf i ymadael yn llwyddiannus. Bellach mae'n neilltuo ei amser i helpu busnesau eraill i ddechrau a thyfu fel buddsoddwr angel ac ymgynghorydd busnes. Mae hefyd yn cynghori Llywodraeth Cymru fel aelod o Dasglu Gweinidogol De Cymru.

Dave Bull - Aelod Busnes

Dave Bull - Aelod Busnes

Aelodaeth pwyllgor: Archwilio (Cadeirydd), Chwilio

Chris Bradshaw - Aelod Awdurdod Lleol

Chris Bradshaw - Aelod Awdurdod Lleol

Aelodaeth pwyllgorau: Cwricwlwm ac Ansawdd Committee.

Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Margaret Lippard - Aelod Busnes

Margaret Lippard - Aelod Busnes

Aelodaeth Pwyllgor: Adnoddau

Mae gan Margaret gefndir yn y gyfraith ar ôl gweithio mewn cyfres o gwmnïau cyfreithwyr bychain - yng Nghanol Llundain gyda hawliau dynol, yng Ngwlad Gwlad yr Haf gyda materion amaethyddol ac yng Nghaerdydd gyda thrawsgludo a phrofiant. Daeth yn rhiant maeth, gan gymryd gwaith cymdeithasol yng nghwm Rhymni. Ar ôl mentrau amrywiol fel arlwywr allanol a gweithio i elusen genedlaethol, treuliodd ddeng mlynedd fel comisiynydd a rheolwr gwasanaethau iechyd. Mae Margaret hefyd wedi bod yn weithgar gyda phwyllgorau CRhA lleol a rhaglenni Cymunedau’n Gyntaf. Fe'i gwahoddwyd i ymuno â'r pwyllgor llywio’r elusen Right from the Start ugain mlynedd yn ôl ac mae wedi bod yn gysylltiedig ers hynny, gan fod yn gadeirydd ers deng mlynedd.

Edward John Hope - Aelod o’r gymuned

Edward John Hope - Aelod o’r gymuned

Aelodaeth Pwyllgor: Archwilio

Ar hyn o bryd, John yw Cyfarwyddwr Gweithrediadau ‘Follow Your Dreams’, elusen genedlaethol sy'n cefnogi plant ag anableddau dysgu. Ymunodd â'r elusen fel gwirfoddolwr ar ôl ymddeol o'i rôl fel Pennaeth y Gyfadran Busnes, Rheolaeth ac Addysg Gyffredinol yn y Coleg ac mae bellach yn ôl yn gweithio'n llawn amser. Ymhlith ei ddiddordebau eraill mae bod yn gadeirydd Cylch Rygbi Ieuenctid Caerffili, ac yn ymddiriedolwr Clwb Rygbi Newydd Tredegar.

Sian Farquharson  - Aelod o’r gymuned

Sian Farquharson - Aelod o’r gymuned

Mae Siân wedi gweithio mewn addysg Ôl-16 ers dros 20 mlynedd ac yn ddiweddar bu'n Uwch Arweinydd mewn Coleg AB llwyddiannus iawn sy'n darparu darpariaeth Ôl-16, Safon Uwch, galwedigaethol a phrentisiaethau llawn amser. Mae wedi gweithio yn Lloegr a Chymru gan dreulio mwyafrif ei hamser yng Nghymru. Yn ystod ei hamser yng Nghymru o 2006 - 2012 roedd yn Bennaeth Dysgu Seiliedig ar Waith yng Ngholeg Llandrillo. Ar hyn o bryd mae Sian yn Ymgynghorydd Her yn y Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (EAS) ar gyfer De Ddwyrain Cymru gyda ffocws penodol ar Her a Chefnogaeth Ôl-16.

Peter Wright - Aelod Busnes

Peter Wright - Aelod Busnes

Aelodaeth pwyllgor: Archwilio (Is-Gadeirydd)

Mae Peter wedi gweithio yn y Sector Gwasanaethau Ariannol ers dros 40 mlynedd ar draws y DU gydag arbenigedd mewn cefnogi a thyfu busnesau bach. Yn flaenorol, roedd yn Bennaeth Buddsoddiadau yn Cyllid Cymru. Bellach mae'n cyflawni nifer o rolau ymgynghorol / NED, gan gynnwys bod yn Entrepreneur Preswyl yng Ngholeg y Cymoedd yn ogystal â bod yn llywodraethwr.

Karen Phillips - Pennaeth

Karen Phillips - Pennaeth

Aelodaeth pwyllgor: Cwricwlwm ac Ansawdd, Adnoddau, Chwilio

Mae Karen yn weithiwr proffesiynol ym maes adnoddau dynol ac ymunodd â'r sector AB fel dirprwy bennaeth ym mis Ebrill 2008. Cyn ymuno â'r sector, roedd Karen yn Brif Weithredwr Capital Law LLP, cwmni cyfreithwyr masnachol a leolir yng Nghaerdydd a Llundain.

(Darllenwch fwy)

Robert Evans - Aelod o’r gymuned

Robert Evans - Aelod o’r gymuned

Aelodaeth pwyllgorau: Cwricwlwm ac Ansawdd

Mae Rob wedi gweithio ym maes addysg bellach ers 30 mlynedd fel Pennaeth Adran a Dirprwy Bennaeth. Hefyd bu’n yn Arolygydd Cymheiriaid Estyn ers 20 mlynedd.

Ar hyn o bryd cyflogir Rob gan Gymwysterau Cymru lle mae'r rôl yn cynnwys esbonio'r diwygiadau cwricwlwm yng Nghymru i golegau a phrifysgolion ledled y DU.

Tiberiu Dancovici – Aelod Staff

Tiberiu Dancovici – Aelod Staff

Aelodaeth pwyllgor: Cwricwlwm ac Ansawdd

Mae Tiberiu yn dysgu Mathemateg TGAU yng Ngholeg y Cymoedd. Cyn hynny, bu’n gweithio ym maes tirfesur, gwaith ieuenctid ac fel cynorthwyydd cymorth dysgu gyda dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol cyn dod yn athro cymwysedig.

Jordan Rosser - Aelod Fyfyriwr

Jordan Rosser - Aelod Fyfyriwr

Aelodaeth pwyllgor: Cwricwlwm ac Ansawdd

Mae Jordan yn 20 oed ac yn astudio’r Diploma Ymarferwyr Cerdd Lefel 3 ar gampws y Rhondda.

Ffion Bevan-Patterson - Aelod Fyfyriwr

Ffion Bevan-Patterson - Aelod Fyfyriwr

Aelodaeth pwyllgor: Cwricwlwm ac Ansawdd

Kevern Kerswell – Aelod Busnes

Kevern Kerswell – Aelod Busnes

Aelodaeth pwyllgor: Archwilio

Cllr Joy Rosser

Cllr Joy Rosser

Aelodaeth pwyllgor: Archwilio

Etholwyd y Cynghorydd Joy Rosser i'r Cyngor yn 2012 ac ers hynny bu'n aelod o Bwyllgorau Craffu, y Pwyllgor Trwyddedu, Archifau Morgannwg, ac Awdurdod Tân ac Achub De Cymru. Ymunodd â'r Cabinet yn 2015, gyda chyfrifoldeb yn y lle cyntaf am Ffyniant, Lles a Chymunedau ac er 2017 hi sy’n meddu ar y portffolio Addysg a Dysgu Gydol Oes. Mae’n aelod o Gyd-bwyllgor Addysg Consortiwm Canolbarth y De ac ar hyn o bryd yn gadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion Rhondda Cynon Taf, Bwrdd Ymgynghorol Consortiwm Canolbarth y De a Phwyllgor Llywodraethwyr yr ALl, mae Joy hefyd yn Llywodraethwr dwy Ysgol Gynradd.

Mae'r Cyng Rosser wedi gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus ac mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y Sector Gwirfoddol ac fe'i cyflogwyd yn Rheolwr Cyllid ar gyfer elusen Celfyddydau Cymunedol am 21 mlynedd. Ers iddi ymddeol yn 2016, mae wedi parhau i hyrwyddo’r celfyddydau, ac mae'n weithgar iawn yn ei chymuned. Sefydlodd Ymddiriedolaeth Pentref Trealaw yn 2009 a chan ddefnyddio ei chyfoeth o brofiad o godi arian a rheoli gweithgareddau cymunedol, mae'n parhau i godi arian ar gyfer prosiectau celf ar gyfer pob oedran a gallu. Yn 2011, i gydnabod ei rolau eiriolaeth a gwirfoddoli, cyrhaeddodd rownd derfynol dathliadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i nodi canmlwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.