Yn ôl

Swyddi

Aseswr Trydanol - Dysgu Seiliedig Ar Waith

37 awr yr wythnos

£25,950 - £27,705 

Lleolir y swydd ar Gampws Nantgarw

DYDDIAD/AWR CAU: DYDD GWENER 4 HYDREF 2019 17:00PM

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflenni cais

 

Prentis Gweinyddiaeth Fusnes

37 awr yr wythnos 

Campws Nantgarw

Cyflog £10065 i £13644

Cyfle cyffrous i ennill sgiliau swyddfa wrth hyfforddi i ennill cymhwyster mewn Gweinyddiaeth Fusnes.

Lleolir y swydd gyda swyddfa'r Weithrediaeth / Pennaeth y coleg.

Mae're tim yn fach ond yn brysur ac rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a threfnus.

Mae're gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. 

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 3 Medi 2019 17:00pm 

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person Ffurflenni cais

 

Darlithydd Cwnsela

Oriau dysgu achlysurol

Asesir cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad

Ar draws pob campws

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 18 Medi 2019 17:00pm

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person Ffurflen Gais

 

Pennaeth Cynorthwyol - Profiad y dysgwyr

37 Awr

Cyflog: £64000

Lleolir: Campws Nantgarw 

Dyddiad Cau: Dydd Llun 30 Medi 2019 am hanner dydd

Mae gan Goleg y Cymoedd gyfle cyffrous i Bennaeth Cynorthwyol ymuno â'u tîm arwain deinamig a leolir ar ein Campws Nantgarw sydd 6 milltir i'r gogledd o Gaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni mewn swydd lawn amser, barhaol ac yn derbyn cyflog cystadleuol o oddeutu £64,000 y flwyddyn.

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg canolig o ran maint gyda throsiant o oddeutu £40m. Mae'r coleg yn gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru ac fe'i crëwyd ym mis Awst 2013, yn dilyn uno dau goleg cyfagos.

Gwybodaeth am y rôl Pennaeth Cynorthwyol

Byddwch yn llunio, cyflwyno a gweithredu strategaethau i dynnu ynghyd gwahanol linynnau ehangach profiad y dysgwyr yn un llwybr cydlynol gydag ansawdd a chydraddoldeb wrth wraidd pob llinyn. Mae'r coleg wedi cymryd camau breision yn ansawdd darparu cymwysterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac yn awr, hoffai ganolbwyntio ei sylw mewn ffordd debyg ar brofiad ehangach y dysgwyr, sy'n sail i'r cymwysterau hynny. Bydd y rôl yn dwyn ynghyd y staff a’r adnoddau amrywiol a ddyrannwyd eisoes gyda ffocws ar y dysgwyr a bydd yn rhan bwysig o gynnydd pellach ar broffil ansawdd y coleg.

Cyfrifoldebau allweddol ein Pennaeth Cynorthwyol:

- Arweinydd strategol ar gynllunio a gweithredu recriwtio.
- Arweinydd strategol ar gynllunio a gweithredu dull y coleg o ymdrin â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).
- Defnydd effeithiol o ddata allanol a mewnol, adborth cwsmeriaid a dadansoddiadau tueddiadau er mwyn gwella darpariaeth a gwasanaethau sy'n cael effaith gadarnhaol ar ddiogelu, parch, ymddygiad dysgwyr ac yn y pen draw cadw a chyflawni.
- Arwain a chydlynu pob agwedd ar ymagwedd y coleg tuag at brofiad ehangach y dysgwyr.
- Goruchwylio datblygiad model cymorth cyson a chydlynol fel bod dysgwyr yn cael eu cefnogi bob amser.
- Adolygu a datblygu polisïau’r coleg sy'n ymwneud â phrofiad y dysgwyr.
- Gosod targedau estynedig ar gyfer gwella ym mhob maes cymorth i ddysgwyr er mwyn sicrhau rhagoriaeth a chyflawni cynllun strategol y coleg.
- Bod yn rheolwr llinell ar ddau bennaeth ysgol er mwyn cefnogi ymagwedd gyson, gydweithredol o reoli ansawdd ac ymrwymiad i bob dysgwr.
- Sicrhau y bodlonir unrhyw derfynau amser allanol a gofynion adrodd ag adroddiadau cywir o ansawdd uchel.
- Cymryd rhan ym mhrosesau rheoli perfformiad ac adolygu'r coleg a’u datblygu fel eu bod yn cefnogi ymgyrch y coleg i sicrhau rhagoriaeth ym mhob gweithgarwch.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano yn ein Pennaeth Cynorthwyol:

- Profiad o rôl reoli berthnasol mewn addysg bellach neu leoliad addysg arall.
- Sgiliau dadansoddi cryf a'r gallu i gynhyrchu ac egluro adroddiadau perthnasol a defnyddiol sy'n cael eu gyrru gan ddata.
- Yn gefnogol i ddatblygiad sgiliau Cymraeg ar draws y coleg.
- Cyfathrebwr rhagorol sydd â hanes o lwyddiant mewn rôl arwain neu reoli.
- Parodrwydd i hyrwyddo ac arddel ymrwymiad y coleg i gyfle cyfartal, diogelu, iechyd a diogelwch, y Gymraeg, GDPR, rheoliadau ariannol ac unrhyw ofynion statudol eraill.
- Mae’r coleg yn un aml-gampws ac mae'r gallu i deithio rhwng campysau yn hanfodol.

Pecyn Gwybodeath / Ffurflenni cais

 

2x Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Gwasanaethau TG

37 Awr

Graddfa 5 £22,884 - £25,128

Lleolir: 1x Campws Nantgarw 1x Campws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: Dydd Llun 30 Medi 2019 - 12:00pm

Disgrifiad Swydd Manyleb Person Ffurflenni cais

 

Aseswr Iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyflwyno / aswsu hyd at Lefel 3

Llawn-Amser

37 Awr

Graddfa 6 £25,950 - £27,705

Lleolir y swydd yng Nghampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: DYDD LLUN 14 HYDREF 2019 17:00pm

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

Aseswr Plymio

Dysgu Seiliedig Ar Waith

37 Awr

Graddfa 6 £25,950 i £27,705

Lleolir y swydd ar Gampws Nantgarw

DYDDIAD CAU: DYDD LLUN 14 HYDREF 2019 17:00pm

Disgrifiad Swydd Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa