Yn ôl

Swyddi

LLENWCH FFURFLEN GAIS A'I DYCHWELYD jobs@cymoedd.ac.uk

CAIS

CAIS AM Y SWYDD:HYFFORDDWR/ASESYDD NWY

CWMNI 

COLEG Y CYMOEDD 

DYDDIAD HYSBYSEBU 

DYDD MAWRTH 15/09/2020

RÔL SWYDD 

HYFFORDDWR/ASESYDD NWY

ORIAU/HYD 

15 AWR Y WYTHNOS

RHAN AMSER/DROS DRO TAN 31/12/2020

CYFLOG 

MAE’R CYFLOG YN SEILIEDIG  AR GYMWYSTERAU A PHROFIAD.(GRADDFA 5-6 AC YN AMRYWIO RHWNG £23,514.00 - 28,467.00)

LLEOLIAD 

CAMPWS YSTRAD MYNACH

(OND EFALLAI BYDD GOFYN GWEITHIO AR EIN CAMPYSAU YN ABERDÂR, NANTGARW A’R RHONDDA )

DYDDIAD CAU 

DYDD MAWTH 29/09/2020 12:00PM

DYDDIAD CYFWELIAD 

DYDD IAU 08/10/2020

 

Os ydych yn beiriannydd nwy profiadol sydd â chymwysterau addas a dyfarniad asesydd ac os oes gennych y gallu i ysgogi, trefnu, cynllunio a blaenoriaethu gwaith ac asesu a hyfforddi i safon uchel, yna mae gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn Asesydd/Hyfforddwr yng Ngholeg y Cymoedd. Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n gwerthfawrogi'ch cyfraniad, yn cefnogi'ch datblygiad personol ac yn eich herio i wneud eich gorau glas i'n dysgwyr. 

Y SWYDD 

Mae gennym gyfle cyffrous i Hyfforddwr/Asesydd â'n tîm nwy/plymio. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, a leolir yn ein Campws Ystrad Mynach, yn ymuno â ni mewn swydd ran amser / dros dro yn derbyn nifer o fuddion a chyflog cystadleuol yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Byddai'r ymgeisydd delfrydol yn hyderus wrth baratoi, cyflwyno a rheoli strategaethau dysgu effeithiol i sicrhau bod Dysgwyr yn cyflawni amcanion y cytunwyd arnynt/cymwyster a pharatoi ein dysgwyr Lefel 3 ac ymgeiswyr eraill ar gyfer asesiadau ACS.

Y CWMNI 

Mae'n gyfnod cyffrous iawn i Goleg y Cymoedd - mae canlyniadau dysgwyr wedi gwella’n sylweddol, gydag enghreifftiau o ymarfer sy’n arwain y sector mewn rhai ysgolion, a rhaglenni academaidd a galwedigaethol yn ennill canlyniadau sy’n cydfynd â’r cymaryddion cenedlaethol. Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd gan gynnwys dau gampws newydd yn Aberdâr a Nantgarw a nifer o ganolfannau rhagoriaeth ar gyfer diwydiannau penodol, a gefnogir gan ystod o gyflogwyr proffil uchel. Mae'r adran yn dibynnu ar ymroddiad ac ymrwymiad ein gweithwyr i sicrhau bod Coleg y Cymoedd yn lle da i weithio.

Y LLEOLIAD 

Lleolir yr Hyfforddwr/Asesydd Nwy  ar ein Campws Ystrad Mynach ond efallai y bydd gofyn ichi weithio ar ein campysau yn Aberdâr, Nantgarw a’r Rhondda hefyd. Mae Ystrad Mynach yn dref ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'r campws oddeutu 5 milltir o dref Caerffili ac oddeutu 12 milltir o Gaerdydd. Mae'n hawdd cyrraedd y campws mewn car, ar fws ac ar drên. Pwll Penallta gerllaw oedd y pwll glo olaf yn y cwm i gau. Heddiw, yn ogystal â'r coleg, mae'r dref yn gartref i swyddfeydd y cyngor, ysbyty cymunedol a nifer o ysgolion. Mae Bwrdeistref Sir Caerffili hefyd wedi buddsoddi'n helaeth mewn Canolfan Rhagoriaeth Chwaraeon mewn ymgais i greu diwylliant chwaraeon ffyniannus yn y rhanbarth.

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL 

Sefydlu a gweithredu strategaethau addysgu effeithiol ar gyfer yr ystafell ddosbarth / gweithdy

• Sicrhau bod Cynllun Gwaith a Chynllun Gwers priodol ar gyfer pob pwnc

• Cynllunio'n effeithiol i ddiwallu anghenion dysgwyr sydd ag anawsterau dysgu ac / neu anableddau

• Defnyddio ystod o adnoddau dysgu o ansawdd uchel

GOFYNION ALLWEDDOL 

• Profiad blaenorol o weithio yn y diwydiant Nwy / Plymio,

• Yn gymwys i asesu ar lefel 3

• Cymhwyster TAQA / Asesydd a / neu barodrwydd i weithio tuag ato

• Dealltwriaeth ragorol o “Asesiadau nwy”

• Gallu asesu yn y gweithle ar ddechrau'r gyflogaeth.

• Rheoli ymddygiad a pherfformiad dysgwyr

• Adolygu dealltwriaeth dysgwyr o hyfforddiant addysgu ac amcanion asesu yn rheolaidd

• Gwneud defnydd priodol o'r Amgylchedd Dysgu Rhithiol i gefnogi’r addysgu

• Gwerthuso Cynlluniau Gwers a Chynlluniau Gwaith yn rheolaidd

• Sicrhau bod gwersi ar gyflymder da ac yn ysgogi wrth baratoi ar gyfer asesiadau terfynol

YR HYN YR YDYM YN EI GYNNIG 

Mae'r coleg yn cynnig ystod o fuddion lles a chydbwysedd bywyd a gwaith i gydnabod a gwobrwyo'r cyfraniad hanfodol y mae ein staff yn ei wneud i'n llwyddiant a'n twf. Ymhlith y buddion y bydd gennych fynediad atynt mae: 

·        Cynlluniau pensiwn cyflog terfynol 

·        Parcio am ddim ar ein holl gampysau 

·        Aelodaeth hamdden ostyngedig 

·        Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP) 

·        Gwyliau blynyddol hael 

·        Polisïau cyfeillgar i deuluoedd 

·        Mynediad at Wi-Fi a Microsoft Office 365 am ddim 

·        Gwobrau cydnabod staff 

·        Cyfleoedd i ddatblygu 

PAM Y DYLECH YMGEISIO 

·        Cyflog cystadleuol 

·        Canolfannau rhagoriaeth ar gyfer diwydiannau penodol 

·        Coleg a thîm arobryn 

·        Pecyn buddion cystadleuol iawn 

·        Cyfleoedd rhagorol ar gyfer twf a datblygiad 

AMSERLEN RECRIWTIO 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 29 Medi 2020 am hanner dydd (rhoddir gwybod i ymgeiswyr ar y rhestr fer Dydd Iau 1 Hydref 2020). Os na fyddwch yn clywed gan y coleg erbyn dydd Iau 1 Hydref 2020, dylech dybio bod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro hwn. 

Cynhelir y cyfweliad ar Dydd Iau 8 Hydref a bydd yn cynnwys dau cam:

•        Cam 1: Cyfweliad ar-lein gyda Ron Williams/Kathryn Bishop/Beth Jones

•        Cam 2: Sesiwn meicroddysgu fer 5 munud gyda chwestiynau ategol Ron Williams/Kathryn Bishop/Beth Jones

Sylwer: Bydd y coleg fel arfer yn casglu geirdaon cyn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad. 

SUT I WNEUD CAIS 

Llenwch bob rhan o'r ffurflen gais a'i dychwelyd jobs@cymoedd.ac.uk

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r Disgrifiad Swydd a'r Fanyleb Person i egluro sut mae'ch sgiliau, eich profiad a'ch rhinweddau yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd. Mae angen hanes cyflogaeth llawn, gan gynnwys manylion unrhyw fylchau mewn cyflogaeth. Peidiwch â chynnwys CV. Os ydych yn dymuno postio'r cais yn lle, anfonwch y cais at:  Yr Adran Adnoddau Dynol, Coleg y  Cymoedd, Campws y Rhondda, Llwynypia, Tonypandy, RhCT, CF40 2TQ

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Phennaeth yr Ysgol – Matthew Tucker i drefnu amser i siarad.Matthew.Tucker@cymoedd.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y coleg, edrychwch ar ein Gwefan, Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn

HAWL I WAITH YN Y DU 

Mae adran 8 Deddf Lloches a Mewnfudo 2008 yn ei gwneud yn drosedd i gyflogwr gyflogi gweithiwr newydd y mae eu statws mewnfudo yn eu hatal rhag cael gwaith. Os cewch eich gwahodd i ddod i gyfweliad gofynnir ichi gynhyrchu tystiolaeth ddogfennol wreiddiol a chyfredol o'ch hawl i weithio yn y DU. 

DIOGELU DATA 

Bydd unrhyw ddata amdanoch yn cael ei gadw'n ddiogel, gyda mynediad wedi'i gyfyngu i'r rhai sy'n ymwneud â delio â'ch cais yn y broses ddethol. Trwy lofnodi a chyflwyno'ch ffurflen gais rydych yn rhoi caniatâd i brosesu'ch data. 

EUOGFARNAU TROSEDDOL 

Mae sefydliadau addysg yn y DU wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob ymgeisydd roi gwybod i’r coleg am unrhyw gollfarnau sydd wedi’u disbyddu ac sydd heb eu disbyddu ar eu ffurflen gais ac wrth lenwi ffurflen Datgelu a Gwahardd. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at ddiswyddo. Ceir gwiriad rhestr 99 hefyd ar gyfer unrhyw un a fydd yn gweithio gyda dysgwyr neu'n dod i gysylltiad â dysgwyr, a rhaid i'r coleg ei dderbyn cyn y gall y gyflogaeth ddechrau. 

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH 

Rydym yn cydnabod manteision cael gweithlu amrywiol - rydym yn ystyried ein hunain yn gyflogwr o ddewis ac wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle. 

GOFYNION ARBENNIG 

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch cyn eich cyfweliad, cysylltwch â jobs@cymoedd.ac.uk 

DISGRIFIAD SWYDD

MANYLEB Y PERSON

 

CAIS AM Y SWYDD: ASESYDD PLYMIO

 

CWMNI

COLEG Y CYMOEDD

DYDDIAD

DYDD IAU 17 MEDI 2020

SWYDD

ASESYDD PLYMIO

ORIAU / HYD

37 AWR Y WYTHNOS/PARHAOL

CYFLOG

GRADDFA 6

(£26,664 - £28,467)

LLEOLIAD

CAMPWS YSTRAD MYNACH

(OND EFALLAI BYDD GOFYN GWEITHIO AR EIN CAMPYSAU YN ABERDȂR, NANTGARW A’R RHONDDA)

 

DYDDIAD CAU

DYDD IAU 1 HYDREF 2020 12:00PM

DYDDIAD CYFWELIAD

DYDD GWENER 9 HYDREF 2020

Os ydych chi’n gallu ysgogi’ch hun ac yn llawn brwdfrydedd a mae gennych brofiad o

gyflwyno rhaglenni prentisiaeth, yna mae gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn

Asesydd Plymio Dysgu Seiliedig ar Waith. Dyma gyfle gwych i weithio i gwmni

sydd wedi'i hen sefydlu ac sy'n gwerthfawrogi'ch cyfraniad, yn cefnogi'ch datblygiad

personol ac yn eich herio i wneud eich gorau glas i'n dysgwyr. 

 

Y SWYDD

Rydym yn ceisio penodi Asesydd Plymio Dysgu Seiliedig ar Waith i ymuno â'n

hadran DSW ffyniannus a gydnabyddir gan y sector. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus

awydd gwirioneddol i chwarae rhan ganolog wrth ddarparu a chreu prentisiaethau. Bydd

yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â ni ar gontract parhaol, llawn amser ar ein

campws Ystrad Mynach ac yn derbyn nifer o fuddion a chyflog cystadleuol o oddeutu

£26,664 - £28,467 y flwyddyn. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wybodaeth gadarn am ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith a phrofiad o asesu a dilysu gyda chymwysterau a fframweithiau plymio a nwy.

 

Y CWMNI

Mae'n gyfnod cyffrous iawn i Goleg y Cymoedd - mae canlyniadau dysgwyr wedi gwella’n

sylweddol, gydag enghreifftiau o ymarfer sy’n arwain y sector mewn rhai ysgolion, a

rhaglenni academaidd a galwedigaethol yn ennill canlyniadau sy’n cyd-fynd â’r

cymaryddion cenedlaethol. Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn yr ystâd gan gynnwys

dau gampws newydd yn Aberdâr a Nantgarw a nifer o ganolfannau rhagoriaeth ar gyfer

diwydiannau penodol, a gefnogir gan ystod o gyflogwyr proffil uchel. Mae'r Adran yn

ymgysylltu â dros 800 o gyflogwyr, gan gynnig rhaglenni hyfforddi a phrentisiaeth ar

draws ystod eang o bynciau. Mae'r adran wedi ymrwymo i brentisiaethau ac i ymgysylltu â

chyflogwyr ac mae'n ymfalchïo mewn sicrhau cyllid ychwanegol i'r coleg a gweithio mewn

partneriaeth â busnesau proffil uchel yn lleol ac yn rhanbarthol.

 

Y LLEOLIAD

Lleolir y Asesydd Plymio ar ein Campws Ystrad Mynach ond efallai y bydd gofyn

ichi weithio ar ein campysau yn Aberdar, Nantgarw a’r Rhondda hefyd. Mae Ystrad

Mynach yn dref ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Mae'r campws oddeutu 5 milltir o dref

Caerffili ac oddeutu 12 milltir o Gaerdydd. Mae'n hawdd cyrraedd y campws mewn car, ar

fws ac ar drên. Pwll Penallta gerllaw oedd y pwll glo olaf yn y cwm i gau. Heddiw, yn

ogystal â'r coleg, mae'r dref yn gartref i swyddfeydd y cyngor, ysbyty cymunedol a nifer o

ysgolion. Mae Bwrdeistref Sir Caerffili hefyd wedi buddsoddi'n helaeth mewn Canolfan

Rhagoriaeth Chwaraeon mewn ymgais i greu diwylliant chwaraeon ffyniannus yn y

rhanbarth.

 

CYFRIFOLDEBAU ALLWEDDOL

· Cysylltu'n fedrus ac yn broffesiynol â chyflogwyr, a chwsmeriaid eraill, wrth ddarparu rhaglenni prentisiaeth o ansawdd uchel

· Gweithio'n agos gyda Rheolwr Gweithrediadau Dysgu Seiliedig ar Waith a chydlynwyr ac aseswyr eraill i sicrhau bod rhaglenni prentisiaeth adeiladwaith o ansawdd uchel yn cael eu darparu i gyflogwyr a rhanddeiliaid.

· Cefnogi’r Cydlynydd Adeiladwaith wrth greu cysylltiadau bunses newydd

·  Datblygu, cyflwyno ac asesu gweithgareddau dysgu seiliedig ar waith yn unol â safonau galwedigaethol cydnabyddedig

• Cynnal archwiliadau iechyd a diogelwch cyn cynnal lleoliadau gwaith a monitro iechyd a diogelwch yn y gweithle yn barhaus

• Cymryd rhan yn y broses ddilysu fewnol a chyfrannu at weithgareddau safoni

GOFYNION ALLWEDDOL

· Yn gymwys i Lefel 3 o leiaf mewn disgyblaeth berthnasol

· Profiad o addysgu / hyfforddi / asesu mewn disgyblaeth berthnasol

· Mae profiad o weithio mewn amgylchedd Dysgu Seiliedig ar Waith yn hanfodol

· Mae'r gallu i gwrdd â therfynau amser a gweithio dan bwysau yn hanfodol

· Gwybodaeth gadarn o ofynion hyfforddi ac asesu

· Mae dealltwriaeth o Gyfle Cyfartal ac ymrwymiad i'r egwyddor honno yn hanfodol

· Bod yn rhagweithiol ac yn hyblyg wrth ymateb i anghenion yr adran

• Yn mwynhau gweithio gyda phobl eraill ac yn meddu ar sensitifrwydd a dealltwriaeth i ddiwallu holl anghenion y dysgwr

• Yn llythrennog mewn cyfrifiaduron i gefnogi pob agwedd ar daith y dysgwr o gofrestru i ddilyniant yn y cymhwyster.   

 

YR HYN YR YDYM YN EI GYNNIG

Mae'r coleg yn cynnig ystod o fuddion lles a chydbwysedd bywyd a gwaith i gydnabod a

gwobrwyo'r cyfraniad hanfodol y mae ein staff yn ei wneud i'n llwyddiant a'n twf. Ymhlith y

buddion y bydd gennych fynediad atynt mae: 

· Cynlluniau pensiwn cyflog terfynol 

· Parcio am ddim ar ein holl gampysau 

· Aelodaeth hamdden am bris gostyngedig

· Rhaglen Cymorth i Weithwyr (EAP) 

· Gwyliau blynyddol hael 

· Polisïau cyfeillgar i deuluoedd 

· Mynediad at Wi-Fi a Microsoft Office 365 am ddim 

· Gwobrau cydnabod staff 

· Cyfleoedd i ddatblygu   

RHESYMAU DROS YMGEISIO 

· Cyflog cystadleuol 

· Canolfannau rhagoriaeth ar gyfer diwydiannau penodol 

· Coleg a thîm arobryn 

· Pecyn buddion cystadleuol iawn 

· Cyfleoedd rhagorol ar gyfer twf a datblygiad   

 

AMSERLEN RECRIWTIO

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau 1 Hydref 2020 am hanner dydd (rhoddir gwybod i ymgeiswyr ar y rhestr fer Dydd Gwener 2 Hydref 2020). Os na fyddwch yn clywed gan y coleg erbyn Dydd Gwener 2 Hydref 2020, dylech dybio bod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro hwn. 

 

Cynhelir y cyfweliad ar Dydd Gwener 9 Hydref 2020.

 

Sylwer: Bydd y coleg fel arfer yn casglu geirdaon cyn gwahodd ymgeiswyr i gyfweliad. 

 

SUT I WNEUD CAIS

Llenwch bob rhan o'r ffurflen gais a'i dychwelyd at jobs@cymoedd.ac.uk Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r Disgrifiad Swydd a'r Fanyleb Person i egluro sut mae'ch sgiliau, eich profiad a'ch rhinweddau yn eich gwneud yn addas ar gyfer y swydd. Mae angen hanes cyflogaeth llawn, gan gynnwys manylion unrhyw fylchau mewn cyflogaeth. Peidiwch â chynnwys CV. Os ydych yn dymuno postio’r cais yn lle, anfonwch y cais at: Yr Adran Adnoddau Dynol, Coleg y Cymoedd, Campws y Rhondda, Llwynypia, Tonypandy, RhCT, CF40 2TQ

Am drafodaeth anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â'r Rheolwr

Gweithrediadau Dysgu Seiliedig ar Waith Tracy Hall ar 0776652170                                  

 

I gael rhagor o wybodaeth am y coleg, edrychwch ar ein Gwefan, Facebook, Twitter,

Instagram a LinkedIn. 

 

HAWL I WAITH YN Y DU

Mae adran 8 Deddf Lloches a Mewnfudo 2008 yn ei gwneud yn drosedd i gyflogwr gyflogi gweithiwr newydd y mae eu statws mewnfudo yn eu hatal rhag cael gwaith. Os cewch eich gwahodd i ddod i gyfweliad gofynnir ichi gynhyrchu tystiolaeth ddogfennol wreiddiol a chyfredol o'ch hawl i weithio yn y DU. 

 

DIOGELU DATA

Bydd unrhyw ddata amdanoch yn cael ei gadw'n ddiogel, gyda mynediad wedi'i gyfyngu i'r rhai sy'n ymwneud â delio â'ch cais yn y broses ddethol. Trwy lofnodi a chyflwyno'ch ffurflen gais rydych yn rhoi caniatâd i brosesu'ch data. 

EUOGFARNAU TROSEDDOL

Mae sefydliadau addysg yn y DU wedi'u heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i bob ymgeisydd roi gwybod i’r coleg am unrhyw gollfarnau sydd wedi’u disbyddu ac sydd heb eu disbyddu ar eu ffurflen gais ac wrth lenwi ffurflen Datgelu a Gwahardd. Gall methu â darparu'r wybodaeth hon arwain at ddiswyddo. Ceir gwiriad rhestr 99 hefyd ar gyfer unrhyw un a fydd yn gweithio gyda dysgwyr neu'n dod i gysylltiad â dysgwyr, a rhaid i'r coleg ei dderbyn cyn y gall y gyflogaeth ddechrau. 

CYDRADDOLDEB AC AMRYWIAETH

Rydym yn cydnabod manteision cael gweithlu amrywiol - rydym yn ystyried ein hunain yn gyflogwr o ddewis ac wedi ymrwymo i ddileu gwahaniaethu yn y gweithle. 

GOFYNION ARBENNIG

Os oes angen addasiadau rhesymol arnoch cyn eich cyfweliad, cysylltwch â jobs@cymoedd.ac.uk 

DISGRIFIAD SWYDD

MANYLEB Y PERSON

  

 

 

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.