Yn ôl

Swyddi

 MAE COLEG Y CYMOEDD YN CHWILIO AM DDARLITHWYR ACHLYSUROL YN Y MEYSYDD CANLYNOL:-

- Safon Uwch

- Busnes a Chyllid

- Gofal

- Arlwyo

- Gofal Plant

- Adeiladu

- Peirianneg a Chyfrifiadura

- Gwallt a Harddwch

- Sgiliau

- Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

- Mynediad Galwedigaethol

AM RAGOR O WYBODAETH EDRYCHWCH AR Y DDOGFEN ATODEDIG!

Ddogfen

 

Gweinyddydd Gwasanaethau Busnes a Rhyngwladol 

Mae'r coleg yn ceisio penodi Gweinyddydd Gwerthu a Marchnata i weithio yn yr Adran Gwasanaethau Busnes, gan gysylltu â chyflogwyr a hyrwyddo'r cyrsiau a'r hyfforddiant sydd ar gael. Rydym yn chwilio am rywun sydd â sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ac sy'n hyderus wrth ddefnyddio holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.Darparu gwasanaeth cymorth gwerthu effeithlon, effeithiol a hyderus gan sicrhau boddhad cleientiaid a thechnegau telewerthu.

Parhaol

37 Awr

Graddfa 3 £18,993 - £20,331

Lleolir y swydd ar Gampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: DYDD MERCHER 20 TACHWEDD 2019 17:00pm

DIWRNOD CYFWELIAD: I'W GADARNHAU 

Disgrifiad Swydd / Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

2X SEFYLLFA - LEFEL 3 ASESWR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Parhaol

37 Awr

GRADDFA 6 £25,950 - £27,705

Lleolir y swydd ar Gampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: DYDD IAU 21 TACHWEDD 2019 17:00pm

DIWRNOD CYFWELIAD: I'W GADARNHAU 

NID DDYLAI YMGEISWYR BLAENOROL YMGEISIO

Disgrifiad Swydd Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

Aseswr Peirianneg Drydanol

Dysgu Seiliedig Ar Waith

37 Awr

Graddfa 6 £25,950 - £27,705

Lleolir y swydd ar Gampws Nantgarw

DYDDIAD CAU: DYDD IAU 21 TACHWEDD 2019 17:00pm

DIWRNOD CYFWELIAD: I GAEL EI GADARNHAU

NID DDYLAI YMGEISWYR BLAENOROL YMGEISIO

Disgrifiad Swydd Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

Technegydd Gosod Trydan

Parhaol

37 Awr

Graddfa 4 £20,997 - £22,560

Lleolir y swydd ar Gampws Ystrad Mynach

DYDDIAD CAU: DYDD IAU 21 TACHWEDD 2019 17:00pm

INTERVIEW DATE: I GAEL EI GADARNHAU

Disgrifiad Swydd Manyleb Person / Ffurflen Cais

 

Bennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu

Rydym yn cynnig cyfle i Bennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu ymuno â'n tîm ar gampws o'u dewis. Byddwch yn ymuno â ni mewn swydd lawn amser, barhaol a byddwch yn derbyn cyflog cystadleuol iawn o oddeutu £64,000 y flwyddyn

Mae Coleg y Cymoedd yn goleg canolig ei faint gyda throsiant o oddeutu £40m. Mae'r coleg yn gwasanaethu cymunedau dau awdurdod lleol yng nghymoedd canolog De Cymru ac fe'i crëwyd ym mis Awst 2013, yn dilyn uno dau goleg cyfagos.

Gwybodaeth am y rôl:

Fel ein Pennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu, chi fydd yr arweinydd strategol ar gyfer yr arlwy addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm yng Ngholeg y Cymoedd. Bydd deiliad y swydd yn dyfeisio, cyflwyno a gweithredu strategaethau i dynnu ynghyd gwahanol linynnau ehangach addysgu a dysgu yn un llwybr cydlynol gydag ansawdd a chydraddoldeb wrth wraidd pob llinyn.

Ymhlith tasgau a chyfrifoldebau allweddol ein Pennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu mae:

 • Arweinydd strategol ar gynllunio a gweithredu mentrau sy’n ymwneud ag addysgu a dysgu
 • Adolygu, diweddaru a datblygu polisïau’r coleg sy'n ymwneud ag addysgu a dysgu (gan gynnwys y polisi Mwy Abl a Thalentog), gan sicrhau bod cysondeb ac uchelgais wrth wraidd y polisïau hynny
 • Arwain ar ymateb y coleg i newidiadau i fethodoleg gynllunio, cyflwyno ac asesu’r cwricwlwm
 • Gweithio gyda'r adran Adnoddau Dynol i gynllunio a chyflwyno rhaglen o weithgareddau datblygu i gefnogi gwelliant mewn addysgu a dysgu a'r canlyniadau cysylltiedig
 • Arwain ar ymateb y coleg i’r safonau proffesiynol sy'n dod i'r amlwg ar gyfer staff y cwricwlwm ac i fabwysiadu’r safonau hynny
 • Cydlynu gwaith yr hyfforddwyr addysgu a dysgu yn y coleg a'r cynlluniau mentora sy'n ymwneud â mentoriaid allanol
 • Gweithio ochr yn ochr â'r Rheolwr Ansawdd er mwyn gweithredu adborth y corff ar brosesau a safonau asesu
 • Sicrhau bod perthynas waith agos, gefnogol a gwybodus rhwng staff y cwricwlwm a gwasanaethau cymorth dysgwyr.
 • Bod yn rheolwr llinell ar dri phennaeth ysgol gan gefnogi ymagwedd gyson, gydweithredol o reoli ansawdd ac ymrwymiad i bob dysgwr, gan gynnwys gosod targedau sy’n eu hymestyn.
 • Cynrychioli'r coleg ar rwydwaith addysgu a dysgu newydd Colegau Cymru
 • Sicrhau y bodlonir unrhyw derfynau amser allanol a gofynion adrodd ag adroddiadau cywir o ansawdd uchel
 • Cymryd rhan ym mhrosesau rheoli perfformiad ac adolygu'r coleg a’u datblygu fel eu bod yn cefnogi ymgyrch y coleg i sicrhau rhagoriaeth ym mhob gweithgarwch
 • Ymgymryd â dyletswyddau eraill sy'n rhesymol ofynnol gan y coleg yn unrhyw un o safleoedd y coleg, sydd gymesur â statws y swydd.

Y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i fod yn Bennaeth Cynorthwyol - Addysgu a Dysgu:

- Gradd

- Cymhwyster addysgu

- Profiad o rôl reoli berthnasol mewn addysg bellach neu leoliad addysg arall

- Hanes o reoli newid sy'n arwain at effaith gadarnhaol

- Yn gallu rhoi enghreifftiau o annog ac arwain pobl eraill gan ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i'r gofynion ar gyfer newid, yn enwedig o ran defnyddio TDG i gefnogi addysgu a dysgu

- Sgiliau dadansoddi cryf a'r gallu i gynhyrchu ac egluro adroddiadau perthnasol a defnyddiol sy'n cael eu gyrru gan ddata

- Profiad o gynllunio a darparu hyfforddiant i gefnogi addysgu a dysgu

Dyddiad Cau: DYDD LLUN 25 TACHWEDD 2019 AM HANNER DYDD

Sylwer: Gall y ganolfan asesu gynnwys cyfweliad ffôn hefyd.

Pecyn Gwybodaeth / Cynllun Strategol / CYC Siart SefydliadolFfurflen Cais

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa