Lefel 2 mewn Gofal, Addysg a Datblygiad Plant ac Addysg

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae‘r cwrs hwn yn darparu’r hyfforddiant o’r safon uchaf sydd ei angen arnoch i gychwyn gweithio gyda phlant. Treulir amser yn y coleg ac mewn nifer o leoliadau gwaith priodol er mwyn ennill profiad.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio ystod o unedau a fydd yn cynnwys ystyried datblygiad plentyn o’i eni hyd at 19 oed, yn ogystal â chynllunio a chynnal gweithgareddau gyda phlant.

Yn ystod y flwyddyn cewch brofiad gorfodol o hyfforddiant ymarferol ar leoliad gwaith gyda phlant o fewn ystod oedran pethnasol. Yn ychwanegol i’r unedau hyn, byddwch yn astudio Sgiliau Hanfodol Bywyd a gwaith, Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Bagloriaeth Genedlaethol Cymru..

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A * - D, gan gynnwys Mathemateg / Rhifedd a Saesneg / Cymraeg gradd D. Yn ogystal â chynhyrchu DBS boddhaol, rhaid i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o'u haddasrwydd i weithio yn y sector gofal. Bydd pob ymgeisydd yn cael pro-fforma "Suitability for Care" y mae'n rhaid ei lenwi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â phrofiad priodol, nad ydynt o reidrwydd yn bodloni'r cymwysterau academaidd.

Gall ymgeiswyr gyda'r profiad perthnasol, sydd heb y cymwysterau academaidd, gael eu hystyried.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ddefnyddio ystod o ddulliau tn y coleg ac ar brofiad gwaith

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

Learners attending Care and Childcare courses need to purchase a £ 11.00 polo shirt to wear at placement and to pay for a DBS check.

Cod cwrs

01F202AA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais am ddyfarniadau eraill CACHE neu gyflogaeth ym maes Gofal Plant ac Addysg dan oruchwyliaeth megis ysgol gynradd ac ysgol feithrin, meithrinfa ddydd, cartref preifat, cylch chwarae, gwarchod plant, canolfan deuluol, crèche ac ym maes Addysg Arbennig.

Potential Careers

Career Info

 • Primary or nursery education teaching professional

  Average salary: £44,226

 • Special needs education teaching professional

  Average salary: £47,951

 • Nursery nurse or assistant

  Average salary: £15,834

 • Childminder or related occupation

  Average salary: £17,609

 • Playworker

  Average salary: £14,996

 • Teaching assistant

  Average salary: £17,375

Description

Primary (and middle school deemed primary) and nursery education teaching professionals plan, organise and provide instruction to children at all levels up to the age of entry into secondary education.

Entry Requirements

Entry is with a first degree that provides QTS (qualified teacher status) or, in Scotland, TQ (teaching qualification); or other relevant degree followed by further postgraduate training (most commonly PGCE – Postgraduate Certificate in Secondary Education, or, in Scotland, PGDE – Professional Graduate Diploma in Education). Further and higher professional qualifications are required for some teaching posts.

£28,373
£44,226
£62,966

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa