Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs wedi ei gynllunio i ddarparu sylfaen clir ar gyfer dilyniant i gwrs galwedigaethol lefel uwch neu ar gyfer cael swydd. Cewch fanteisio ar amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi eu cynllunio i wneud y gorau o'ch potensial. Nod y cymwysterau ydy datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn llawer o feysydd gan gynnwys Sgiliau Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio nifer o unedau o fewn y prif feysydd pwnc. Bydd y prif feysydd gorfodol yn cynnwys Sgiliau Cyfathrebu ac Astudio (yn cyfateb i TGAU Saesneg – Gradd B)*; TG a Mathemateg, ynghyd â meysydd Prif Bwnc Opsiynol sef Gwyddoniaeth (yn cyfateb i TGAU Gwyddoniaeth – Gradd C)*; Cymdeithaseg ac Iechyd ac ADCDF. . Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.

*Dim ond yn cael ei dderbyn mewn Sefydliadau Addysg yng Nghymru yn unig

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn. Byddwch yn cael cyfweliad ac asesiad llythrennedd a rhifedd i weld os oes angen unrhyw help arnoch chi.

You will be invited to attend an interview.

Asesiad

Cewch eich asesu mewn nifer o wahanol ffyrdd a byddwch yn darparu portffolios fydd yn cael eu cymedroli'n fewnol a'u cymedroli'n allanol gan yr arholydd perthnasol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

01F206RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r rhaglen Lefel 2 hon, byddwch yn gallu symud ymlaen i'r lefel priodol nesaf o'r cwrs. Bydd yr unedau fyddwch chi'n eu hastudio'n gwella eich cyfleoedd am swyddi.

Potential Careers

Career Info

  • Health professional n.e.c.

    Average salary: £33,326

  • Therapy professional n.e.c.

    Average salary: £31,220

  • Health associate professional n.e.c.

    Average salary: £28,412

Description

Job holders in this unit group perform a variety of other health-related professional occupations not elsewhere classified in MINOR GROUP 221: Health Professionals. They may work autonomously or in teams with other health workers.

Entry Requirements

Entry is via a variety of relevant academic and/or professional qualifications.

£22,601
£33,326
£57,896

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa