Diploma Mynediad Lefel 2 mewn Sgiliau ar gyfer Astudiaeth Bellach (Gofal Iechyd)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae'r cwrs wedi ei gynllunio i ddarparu sylfaen clir ar gyfer dilyniant i gwrs galwedigaethol lefel uwch neu ar gyfer cael swydd. Cewch fanteisio ar amrywiaeth o weithgareddau sydd wedi eu cynllunio i wneud y gorau o'ch potensial. Nod y cymwysterau ydy datblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth mewn llawer o feysydd gan gynnwys Sgiliau Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio nifer o unedau o fewn y prif feysydd pwnc. Bydd y prif feysydd gorfodol yn cynnwys Sgiliau Cyfathrebu ac Astudio (yn cyfateb i TGAU Saesneg – Gradd B)*; TG a Mathemateg, ynghyd â meysydd Prif Bwnc Opsiynol sef Gwyddoniaeth (yn cyfateb i TGAU Gwyddoniaeth – Gradd C)*; Cymdeithaseg ac Iechyd ac ADCDF. . Byddwch hefyd yn datblygu Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a TGCh.

*Dim ond yn cael ei dderbyn mewn Sefydliadau Addysg yng Nghymru yn unig

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad penodol ar gyfer y cwrs hwn. Byddwch yn cael cyfweliad ac asesiad llythrennedd a rhifedd i weld os oes angen unrhyw help arnoch chi.

You will be invited to attend an interview.

Asesiad

Cewch eich asesu mewn nifer o wahanol ffyrdd a byddwch yn darparu portffolios fydd yn cael eu cymedroli'n fewnol a'u cymedroli'n allanol gan yr arholydd perthnasol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Cod cwrs

01F206RA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r rhaglen Lefel 2 hon, byddwch yn gallu symud ymlaen i'r lefel priodol nesaf o'r cwrs. Bydd yr unedau fyddwch chi'n eu hastudio'n gwella eich cyfleoedd am swyddi.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa