Diploma Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi astudio agweddau damcaniaethol ac ymarferol o wyddoniaeth labordy. Mae’r cwrs yn darparu sail eang ar gyfer y rhai sy’n dymuno astudio gwyddoniaeth a pharatoi ar gyfer gyrfa ym maes gwyddoniaeth neu symud ymlaen i addysg uwch i wneud cwrs gradd.

Mae hefyd yn berthnasol ar gyfer technegwyr cynorthwyol a thechnegwyr sydd eisoes yn gweithredu ac sydd am wella’u sgiliau, eu profiad a’u gwybodaeth. Ochr yn ochr â’r cwrs hwn, byddwch hefyd yn astudio Uwch Fagloriaeth Cymru sy’n gyfwerth ag 1 Lefel A.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio un deg naw o unedau/modiwlau ar draws y ddwy flynedd os byddwch yn symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig Lefel 3: Bydd y flwyddyn gyntaf yn cynnwys: Hanfodion gwyddoniaeth, Technegau ymarferol gwyddonol; Gwyddoniaeth amgylcheddol; Gwyddoniaeth planhigion a phridd; Cymwysiadau diwydiannol adweithiau cemegol; Ffisioleg systemau’r corff dynol; Newidiadau egni; a Mathemateg ar gyfer gwyddoniaeth

Ar gyfer Uwch Fagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ gydag Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu, TGCh a Chymhwyso rhif.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A* - C gan gynnwys Saesneg, Mathemateg ac o leiaf un pwnc Gwyddonol, neu Ddiploma Lefel 2 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol ar lefel rhagoriaeth neu brofiad diweddar perthnasol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â’r profiad addas ond sydd ddim, o angenrhaid, yn cwrdd â’r gofynion academaidd.

Asesiad

Cewch eich asesu ymhob uned drwy gwblhau gwaith aseiniad a osodir, adroddiadau ar waith labordy a chwblhau aseiniad galwedigaethol. Bydd disgwyl i chi hefyd gynnal ffeiliau’ch cwrs a’ch portffolio Sgiliau Hanfodol i’r safon angenrheidiol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

02F308NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd dysgwyr llwyddiannus yn gallu symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol. os ydych yn symud i gyflogaeth, mae cyfleoedd gyrfaol gwych fel tehcnegydd/hyfforddaui ym mhob maes gwyddonol.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa