Lefel 1 mewn Electroneg

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gymysgedd o hyfforddiant sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol gyda’r pwyslais ar ‘ddysgu drwy wneud’ a’r gwaith academaidd yn cael ei atgyfnerthu gan weithgareddau ymarferol.

Ochr yn ochr â’r cwrs hwn, byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Gwaith a Sgiliau Hanfodol priodol

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio nifer o unedau NVQ Perfformio Gweithrediadau Peirianneg ar lefel 1. Ymhlith yr unedau NVQ a astudir mae Cydosod a Weirio Electronig, sy’n nodi’r cymwyseddau sydd eu hangen i weithio o ddiagramau cylchedau a weirio a lluniadau, Systemau Electronig, sy’n golygu atgyweirio a chanfod diffygion mewn cylchedau a systemau.

Byddwch hefyd yn astudio pecynnau meddalwedd cyfrifiadurol perthnasol ynghyd â sgiliau atgyweirio cyfrifiaduron. Cynhelir asesiadau mewn yn ystod y cwrs ar yr aseiniadau ymarferol.

Ar gyfer Bagloriaeth Cymru byddwch yn ystyried ystod eang o feysydd yn cynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Bydd rhan Sgiliau Gwaith o Fagloriaeth Cymru yn cynnwys y ffordd orau i chwilio am swydd, gwneud cais am swydd a pharatoi ar gyfer cyfweliad. Mae’r rhain yn sgiliau dilys ac angenrheidiol i chi ddysgu bod yn gystadleuol ac yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr.

Gofynion Mynediad

3 TGAU graddau A*- E gan gynnwys Mathemateg a Saesneg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy werthuso’ch cymwyseddau ymarferol yn barhaus ynghyd ag aseiniadau ysgrifenedig ffurfiol ac arholiadau allanol ar-lein

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

04F110NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch wedi ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i gychwyn neu symud ymlaen i yrfaoedd megis: Peirianneg gyda Chymorth Cyfrifiadur, Peirianneg Trydan ac Electroneg a Chynnal Chadw Gwaith Trydan/Electroneg. Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gwrs tystysgrif VRQ lefel 3 mewn trydan ac electroneg. Ymhlith y llwybrau eraill ymlaen mae Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg neu Ddiploma lefel 2 VRQ mewn Technoleg Peirianneg. Byddai cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus hefyd yn darparu llwybr delfrydol i mewn i raglen Brentisiaeth Fodern.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa