Level 3 Diploma in Aeronautical Engineering YR22

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau sifil, milwrol neu awyrofod. Mae hefyd yn paratoi dysgwyr ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrofod yn gymhwyster 120 credyd, yn gymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol ac un a luniwyd i gynnig i ddysgwr gymhwyster galwedigaethol arbenigol yn ogystal â rhoi gwybodaeth sylfaenol i ddysgwyr am y diwydiant awyrofod a dealltwriaeth ohono. Ynghyd â hyn byddwch hefyd yn astudio Cymhwyster Uwch Fagloriaeth Cymru. .

Mae ‘PP’ ym mlwyddyn 2 yn cyfateb i ‘EE’ yn Lefel A - h.y. 80 pwynt UCAS. Mae ‘D*D*’ym mlwyddyn 2 yn cyfateb i ‘A*A*’ yn Lefel A - h.y. 280 pwynt UCAS.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae cynnwys y cwrs yn adlewyrchu’r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen os ydych yn ystyried gyrfa yn y diwydiant awyrofod a bydd yn cynnwys pynciau megis:

Blwyddyn 1 – Y Diploma Atodol mewn Peirianneg • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle Peirianegol - Gorfodol • Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol - Gorfodol • Arferion cynnal a chadw awyrennau • Theori hedfan • Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg • Cymwysiadau Systemau Mecanyddol mewn Peirianneg • Awyrofod NVQ Lefel 2 mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg • Gosod ffastnyrs mecanyddol mewn awyren • Cynhyrchu manylion awyren a chydosodiadau

Blwyddyn 2 – Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Awyrofod • Prosiect Peirianegol – Gorfodol • Egwyddorion a Chymwysiadau Gwyddor Mecanyddol Awyren - Gorfodol • Deunyddiau a Chaledwedd Awyren • Archwilio ac Atgyweirio cydrannau a strwythurau Awyren • Systemau Hydrolig Awyren • Unedau perfformio gweithrediadau peirianneg – Unedau ymarferol ydy’r rhain yn bennaf ac yn ategu’r unedau uchod lle bo’n bosibl • Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys; • Cymhwyster Uwch Fagloriaeth Cymru • 3 Sgil Hanfodol ar lefel 3 • 3 Sgil Hanfodol ar lefel 2 • Dysgu yn y Gweithle • Modiwl iaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol • Cymryd rhan yn y Gymuned • Ymchwiliad Unigol • Cymru, Ewrop a’r Byd • Menter Tîm • D.S. Astudir yr elfennau uchod o Fagloriaeth Cymru dros 2 flynedd.

Mae gradd C Bagloriaeth Cymru Uwch yn werth 120 pwynt UCAS .

Gofynion Mynediad

Diploma Atodol Lefel 3 mewn Peirianneg (yn cynnwys unedau Awyrofod)

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.i.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy nifer o ddulliau gwahanol. Asesir y Diploma drwy aseiniadau ysgrifenedig y cwrs, arbrofion ac aseiniadau ymarferol. Bydd prosiect ym mlwyddyn 2 yn rhan fawr o’r asesiad. Er mwyn asesu elfennau Bagloriaeth Cymru, mae gofyn i ddysgwyr gadw dyddiadur o’u gweithgareddau a’u profiadau ac ysgrifennu ymchwiliad unigol. Bydd angen cwblhau profiad gwaith a gwneud gwaith cymunedol. Bydd unedau perfformio gweithrediadau peirianneg yn gofyn i chi gwblhau cyfres o dasgau ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Additional Fee Notes

You will be required to purchase Uniform (T Shirt and Trousers), safety boots & safety glasses (approx £55). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

04F302YC

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae nifer o ffyrdd i symud ymlaen gan gynnwys symud i addysg uwch. Efallai gallech symud i swydd mewn Diwydiant neu i Brentisiaeth Fodern neu swydd gyflogedig mewn sefydliadau sifil neu filwrol.

Potential Careers

Career Info

 • Mechanical engineer

  Average salary: £36,758

 • Design or development engineer

  Average salary: £36,602

 • Engineering professional n.e.c.

  Average salary: £34,028

 • Aircraft pilot or flight engineer

  Average salary: £76,050

Description

Mechanical engineers undertake research and design, direct the manufacture and manage the operation and maintenance of engines, machines, aircraft, vehicle and ships’ structures, building services and other mechanical items.

Entry Requirements

Mechanical engineers usually possess an accredited university degree. After qualifying, periods of appropriate training and experience are required before membership of a chartered engineering institution is attainable. Incorporated engineers possess an accredited university degree, BTEC/SQA award or an apprenticeship leading to an NVQ/SVQ at Level 4, followed by periods of training and relevant experience.

£23,673
£36,758
£57,057

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa