Lefel 1 Plastro

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae hwn yn gwrs blwyddyn theori ac ymarferol wedi’i lunio i addysgu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen yn eich gwaith o fewn maes Plastro.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae’r cwrs yn cynnwys unedau i’w hasesu o ran gwybodaeth a gwaith ymarferol. Mae’r unedau’n cynnwys y canlynol:

• Gweithredu arferion gwaith diogel • Gwybodaeth am fesuriadau a meintiau • Dulliau adeiladu a’r adeiladu ei hun, • Gosod a phlastro byrddau insiwleiddio allanol, • Torri bwrdd plastr i’r dimensiynau/onglau cywir ar gyfer y gwaith gan gynnwys ardaloedd megis ffenestri a thoeau, • Paratoi cefndir o goed a phlastr yn barod i’w plastro a hynny mewn mannau tu mewn a thu allan, • Paratoi deunyddiau gan gynnwys cymysgu deunyddiau megis tywod a sment • Edrych ar wahanol beiriannau cymysgu gan gynnwys cymysgwyr/newidyddion

Bydd gofyn i chi hefyd gyflawni Sgiliau Hanfodol ar Lefel 1 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu. Ochr yn ochr â'r cwrs hwn byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru

Gofynion Mynediad

Bydd angen 3 TGAU gradd A * - E sy'n cynnwys Saesneg / Cymraeg a Mathemateg / Rhifedd neu gwblhau Sgiliau Adeiladu Mynediad 3 yn llwyddiannus ac yn gweithio ar lefel Mynediad 3 mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir drwy gwblhau aseiniadau theori i gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, holiaduron aml-ddewis ar-lein ar ddiwedd uned, arholiad ar-lein, tasgau ymarferol a phrofion cyfnodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F104YA

Dilyniant Gyrfa

  • Os byddwch yn llwyddiannus, bydd y cymhwyster diploma hwn yn eich galluogi i symud ymlaen i gwrs Lefel 2 mewn Plastro neu Brentisiaeth Fodern, Prentisiaeth CITB neu symud i waith fel prentis o Blastrwr.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa