Lefel 3 Paentio ac Addurno

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Rhondda

Gwybodaeth am y Cwrs

Datblygwyd y cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Peintio ac Addurno ar gyfer ei gyflwyno mewn amgylchedd hyfforddi; mae hyn yn golygu nad oes angen i chi fod yn gyflogedig i astudio'r cymhwyster hwn.

Cynlluniwyd y cymhwyster i ddatblygu eich sgiliau, gwybodaeth a’ch dealltwriaeth fel y gallwch weithio yn y maes Peintio ac Addurno yn y diwydiant adeiladu neu symud ymlaen i lwybrau rheoli adeiladwaith.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn cyflawni tasgau ymarferol ac yn dysgu gwybodaeth greiddiol am beintio ac addurno.

Mae'r cwrs yn cynnwys, tair uned graidd a saith uned fasnach. Tri maes pwnc craidd (gwybodaeth greiddiol): - Iechyd, diogelwch a lles - Gwybodaeth, meintiau a chyfathrebu - Technoleg Adeiladu

Bydd y Dysgwr hefyd yn dysgu saith sgìl a gwybodaeth ymarferol allweddol yn ymwneud â:

- Gosod a datgymalu offer mynediad a llwyfannau gweithio - Paratoi arwynebau ar gyfer eu diogelu ac i'w haddurno - Gosod haenau gyda brwsh a rholer - Gosod gorchuddion wal i nenfydau a waliau - Cynhyrchu gorffeniadau addurniadol cymhleth - Gwneud gwaith nodweddion pensaernïol arbenigol - Gosod systemau paent sy'n cynnwys dwr gan ddefnyddio offer heb aer Byddwch hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid eich bod wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Peintio ac Addurno. Bydd profiad neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth hefyd yn cael eu hystyried.

Byddwch yn cael eich gwahodd i fynychu cyfweliad a byddwch yn sefyll asesiad mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn penderfynu a oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch.

Asesiad

Bydd dysgwyr yn cwblhau ystod o unedau theori ac unedau ymarferol. Ar ôl cwblhau pob uned theori, bydd arholiad theori amlddewis ar-lein yn cael ei gynnal. Ar ôl cwblhau pob uned ymarferol, bydd aseiniad ymarferol yn cael ei gynnal.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of steel toe capped boots, overalls and a course text book is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

05F305RA

Dilyniant Gyrfa

  • Bydd cwblhau’r cymhwyster hwn yn eich galluogi i chwilio am waith yn y diwydiant adeiladu fel prentis beintiwr / addurnwr. Bydd yn ofynnol i chi gwblhau'r Prawf Diogelwch Safle Adeiladu - Iechyd a Diogelwch a fydd wedyn yn eich galluogi i wneud cais am y cerdyn diogelwch safle (cerdyn CSCS) sydd ei angen i weithio ar safle adeiladu. Ar ôl ennill cyflogaeth gallwch wneud - Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gorffennu Addurnol - Peintio ac Addurno i gwblhau'r fframwaith Prentisiaeth Fodern Sylfaen. Mae'r cymhwyster NVQ yn gofyn i'r dysgwr ddangos, mewn amgylchedd gweithle go iawn, eich bod yn gymwys yn erbyn cyfres o ddatganiadau perfformiad. Byddwch yn cael eich asesu gan asesydd cymwys a'i rôl fydd gweithio gyda chi a'ch helpu drwy eich rhaglen ddysgu.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa