Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn mewn ymgynghoriad gydag arbenigwyr busnes ac arbenigwyr blaenllaw y Sector Sgiliau er mwyn i chi ddeall y defnydd a wneir o Dechnoleg Gwybodaeth ym myd cyfredol Microsoft Office

Cwrs yn seiliedig ar gymwysiadau ydy hwn a fydd yn datblygu’ch sgiliau a’ch gallu ar lefel gymhleth o feddalwedd cymwysiadau. Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn caffael sgiliau ymarferol uchel eu lefel ac ennill profiad ym maes meddalwedd cymwysiadau. Bydd yr holl ddysgu yn digwydd yn ein hystafelloedd TG modern a llawn offer a hynny mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Yng nghwrs Diploma Lefel 3 City and Guilds mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes, Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu, TGCh a Chymhwyso Rhif. Cewch gyfle hefyd i sefyll arholiadau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg (yn dibynnu ar Raddau Blaenorol).

Yn y cwrs cymhwyster Diploma Lefel 3 mewn Cymwysiadau TG ar gyfer Busnes, gallwch astudio’r unedau canlynol: Gwella Cynhyrchiant gan Ddefnyddio TG, Cynllunio Gwefan, Argraffu Pen Desg, E-bost, Meddalwedd Dylunio, Meddalwedd Lluniadu a Chynllunio, Bas data, Taenlenni, Graffeg Cyflwyniadau a Phrosesu Geiriau. Asesir y rhain yn fewnol gan eich tiwtor, eu safoni’n fewnol ac allanol gan safonwr City & Guilds.

Gofynion Mynediad

5 TGAU graddau A*- C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu Lefel 2 mewn Cymwysiadau ar gyfer Busnes neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd, rhifedd a llafar er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Fel rhan o’r Diploma Lefel 3 cewch eich asesu drwy gwblhau aseiniadau gosodedig. Bydd disgwyl i chi weithio i ddedleins a chynnal a chadw eich ffeiliau/portffolios cwrs i’r safonau gofynnol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

06F303NA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster cydnabyddedig a fydd yn addas i gael mynediad i raglenni Addysg Uwch mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau TG a Busnes, er enghraifft, Cyfathrebu Gwybodaeth ar gyfer Busnes, Cynllunio Gwefan, Diogelu’r Rhyngrwyd, TGCh, Cyfrifiaduraeth, Cyfrifiaduraeth Fforensig a Chynllunio Gemau.

Potential Careers

Career Info

 • IT specialist manager

  Average salary: £36,017

 • IT project or programme manager

  Average salary: £48,087

 • IT business analyst, architect or systems designer

  Average salary: £38,942

 • Programmer or software development professional

  Average salary: £31,044

 • Web design or development professional

  Average salary: £25,916

 • Information technology or telecommunications professional n.e.c.

  Average salary: £31,863

Description

IT specialist managers plan, organise, manage and coordinate the provision of specialist IT services and functions in an organisation.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree or equivalent qualification, although entry with other academic qualifications and/or significant relevant experience is possible. There is a variety of vocational, professional and postgraduate qualifications available.

£21,606
£36,017
£54,834

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa