Cyfrifiadura a TG Lefel 3

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys holl elfennau craidd Bagloriaeth Cymru a hefyd yn rhoi cyfle i chi astudio Diploma Lefel 3 mewn TG. Mae’r rhaglen yn cynnig y cyfle i chi astudio theori cyfrifiadureg a’i gymwysiadau ymarferol.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn cwblhau cymhwyster gwerth naw deg credyd. Y pynciau a astudir: Cyfathrebu a Sgiliau Cyflogadwyedd ar gyfer TG; Systemau Cyfrifiadurol; Systemau Gwybodaeth, Rhaglennu; Graffeg Digidol a Creu Gwefannau.

Ar gyfer cymhwyster Uwch Fagloriaeth Cymru, byddwch yn cwblhau tair her, Her y Gymuned, Mentergarwch a Chyflogadwyedd, Dinasyddiaeth Fyd-eang a hefyd project unigol.

Gofynion Mynediad

Bydd arnoch angen 5 TGAU graddau A * - C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Diploma Lefel 2 mewn Technoleg Gwybodaeth gydag o leiaf proffil pasio.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad ac asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi. Gellir ystyried ymgeiswyr sydd â’r profiad priodol ond sydd heb fod, o angenrheidrwydd, yn meddu ar y cymwysterau academaidd.

Asesiad

Asesir Bagloriaeth Cymru drwy gynhyrchu portffolio o’r hyn a ddysgwyd a chwblhau prosiect sylweddol. Seilir asesiadau ar yr unedau a astudir. Asesir pob uned yn fewnol ar ffurf aseiniadau a gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Cod cwrs

06F301YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus cewch gyfle i chwilio am swydd fel Technegydd Llinell Gymorth neu Dechnegydd Cymorth Systemau. Neu, gyda’r graddau priodol, gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch megis Gradd Sylfaen a fydd yn gwella’ch rhagolygon o gael swydd.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa