Lefel 2 mewn Gwasanaethau lletygarwch

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs yn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i weithio fel cogydd proffesiynol, ynghyd â’r sgiliau i wasanaethu cwsmeriaid sef y sgiliau hynny sydd eu hangen i weithio mewn bwyty proffesiynol.

Byddwch yn elwa o amrywiaeth o weithgareddau a luniwyd i wireddu’ch potensial a’ch galluogi i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch gwybodaeth i symud ymlaen i gymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo. Yn y rhaglen hon byddwch hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru, Sgiliau Hanfodol Cymru.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Bydwch yn astudio unedau sy’n adlewyrchu anghenion y proffesiwn Arlwyo a hefyd eich paratoi ymhellach ar gyfer gyrfa yn y sector hwn. Byddwch yn astudio: Agweddau o Letygarwch ac Arlwyo, Safonau Cyflogaeth, Iechyd a Diogelwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif a Thechnoleg Gwybodaeth.

Bydd ein cyrsiau Lletygarch ac Arlwyo yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn y diwydiant. Cewch brofiad uniongyrchol ac ymarferol o weithio yn ein ceginau proffesiynol a’n bwytai. Mae ein bwytai hyfforddi ar agor i’r cyhoedd a bydd hyn yn gyfle gwych i chi brofi gweithio yn y diwydiant. Pan ddaw hi’n amser i chi chwilio am waith cyflogedig, byddwch eisoes wedi cael profiad o weithio mewn amgylchedd proffesiynol.

Bydd Bagloriaeth Cymru yn ystyried ystod eang o feysydd gan gynnwys sut mae Cymru’n ‘ffitio i mewn’ i Ewrop a gweddill y byd, iechyd y genedl a sut i fod yn fentrus.

Bydd gofyn i chi hefyd ymgymryd â 25 awr o leoliad gwaith; mae hon yn elfen orfodol o’r rhaglen.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gymhwyster sgiliau sector Lefel 1 gan gynnwys Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel 1 neu brofiad helaeth.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi. Mae angen gwisg berthnasol a’r offer perthnasol ar gyfer y cwrs hwn; darperir rhestr lawn o’r dillad.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy ystod o ddulliau sy’n cynnwys asesu parhaus, drwy arsylwi’ch gwaith ymarferol, cwblhau portffolio, tystiolaeth ddamcaniaethol a gwaith aseiniad. Byddwch yn sefyll arholiadau allanol a pharatoi portffolios Sgiliau Hanfodol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Equipment and Kit is required for this course (Compulsory Cost - Chef Uniform - £55.06, Restaurant Materials - £26.15, Knife Set - £40) (Suggested Optional - Text books, Hand Blender, Mixer, Coloured Hat and Apron). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

7CF205NA

Dilyniant Gyrfa

  • Wrth i chi ddatblygu, gallwn eich arwain at gwrs uwch ei lefel neu’ch helpu os ydych yn dymuno symud yn syth i swydd

Potential Careers

Career Info

  • Hotel or accommodation manager/proprietor

    Average salary: £14,567

  • Restaurant or catering establishment manager/proprietor

    Average salary: £17,979

  • Housekeeper or related occupation

    Average salary: £16,926

Description

Job holders in this unit group plan, organise, direct and co-ordinate the activities and resources of hotels, hostels, lodging homes, holiday camps, holiday flats and chalets, and organise the domestic, catering, and entertainment facilities on passenger ships.

Entry Requirements

Entry is possible with a variety of academic qualifications and/or relevant experience. Candidates for these usually require a BTEC/SQA award, a degree or equivalent qualification, or a professional qualification. Off- and on-the-job training is provided and large hotel chains normally offer management trainee schemes. NVQs/SVQs in management for hospitality, leisure and tourism are available at Levels 3 and 4.

£10,335
£14,567
£26,949

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa