Lefel 3 mewn Chwaraeon (Cyffredinol)

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Lluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl a hoffai cael gyrfa yn y diwydiant chwaraeon a hamdden.

Ar gampws Nantgarw mae tri llwybr ar gael ar y cwrs hwn. Rygbi, Pêl-droed a Chwaraeon Cyffredinol. Rygbi - Drwy wahoddiad y mae cael mynediad i'r llwybr rygbi drwy glwb Gleision Caerdydd/clwb cysylltiol â'r Gleision Pêl-droed - Disgwylir bod y chwaraewyr eisoes yn chwarae'n gystadleuol i dîm lleol Ar gampws Ystrad Mynach byddwch yn astudio chwaraeon Cyffredinol

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Fel rhan o’ch cwrs, byddwch yn astudio ystod o bynciau megis anatomi a ffiisioleg, hyfforddiant a ffitrwydd, asesu risg, profi ffitrwydd ar gyfer chwaraeon ac ymarfer, hyfforddi chwaraeon, datblygiad mewn chwaraeon a chwaraeon ymarferol tîm. Ymhlith y meysydd arbenigol bydd: maeth chwaraeon, rheolau/rheoliadau a dyfarnu, ymarfer, iechyd a ffordd o fyw, seicoleg perfformiad mewn chwaraeon a hyfforddi gweithgareddau corfforol ac ymarfer.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU graddau A*- C yn cynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, neu gwblhau rhaglen alwedigaethol lawn ar Lefel 2 gyda gradd ar gyfartaledd teilyngdod, Dylai'r rhaglen Lefel 2 hefyd gynnwys TGAU graddau A*- C Mathemateg a Saesneg/Cymraeg neu gyfwerth fel Lefel 2 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. Bydd hefyd angen geirda boddhaol.

Cewch eich gwahodd i gyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich sgiliau llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Er mwyn cyflawni Lefel 3 mewn Chwaraeon, rhaid i chi gwblhau aseiniadau mewnol ymhob uned. Caiff eich sgiliau ymarferol eu hasesu, a defnyddir dulliau asesu megis holi ar lafar, gwaith aseiniad a chwestiynau ysgrifenedig. Asesir pob uned a’u graddio a dyfernir gradd gyffredinol ar gyfer y cymhwyster.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Kit and/or Education Trips is required for this course. Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied. A tailored individual package will be developed for you depending on which course you have chosen

Cod cwrs

08F302NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn gallu gwneud cais am gyrsiau Addysg Uwch. Gallech hefyd wneud cais am swydd o fewn y sector.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa