Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen - Celf a Dylunio

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio yn un o raglenni cryfaf a mwyaf nodedig a llwyddiannus yn y wlad. Ein gwerthoedd craidd ydy: bod yn broffesiynol, yn ysgogol , yn ymatebol ac yn greadigol.

Mae myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau a phortffolios sydd eu hangen i astudio rhaglenni gradd mewn celf a dylunio. Mae’r pynciau creadigol a astudir yn caniatáu i fyfyrwyr brofi ystod o ddeunyddiau, prosesau, syniadau creadigol a thechnolegau. Mae hyn yn eu galluogi i nodi ac ystyried dewisiadau gradd yn llwyddiannus.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Lluniwyd y cwrs o gwmpas tri cham penodol o ddatblygiad ac mae’r cwrs deinamig hwn ar gelf a dylunio yn cychwyn gyda ‘blas’ cyffredinol o’r astudiaethau fel y gallwch brofi amrywiaeth o arbenigedd celf a dylunio. Mae’r sgiliau a’r wybodaeth a gesglir yn arwain at brosiect pwysig terfynol ac arddangosfa a fydd ar agor i’r cyhoedd.

Cewch eich annog i ddatblygu ieithwedd weledol ac mae’r pwyslais ar ddadansoddi, creadigrwydd ac arbrofi. Nod arall cwrs sylfaen celf a dylunio ydy datblygu’ch ymwybyddiaeth ymarferol a chritigol o’r byd gweledol chyfoes a chyd-destunau perthnasol. Addysgir cwrs Diploma mewn Celf a Dylunio drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, tiwtorialau, gweithdai ac arddangosfeydd gan siaradwyr gwadd. Cewch hefyd gyfle i deithio tramor i ymweld â dinas ac ymweliadau rheolaidd ag amgueddfeydd ac orielau yn y DU. Mae’r cwrs yn gorffen gydag arddangosfa ddiwedd blwyddyn y myfyrwyr ac mae hon ar agor i gynrychiolwyr o ddiwydiannau celf a dylunio, ysgolion a’r cyhoedd.

Cam Un (Cam Archwiliadol) Mae’r cam hwn yn cyflwyno elfennau craidd celf a dylunio. Mae’r rhain yn cynnwys Technegau a Phrosesau’r Cyfryngau, Prosiectau Lluniadu Diagnostig, Technegau Ymchwil, Ffotograffiaeth, Astudiaethau Dylunio, Y Cyfryngau Digidol a Gwneud ac Adeiladu.

Cam 2 (Datblygu Practis Arbenigol) Mae’r ail gam yn cyflwyno ystod eang o wahanol fathau o gelf a dylunio i'r myfyrwyr. Caiff myfyrwyr eu herio i feddwl yn greadigol wrth iddyn nhw gael eu hannog i ymgorffori a gorgyffwrdd gwahanol agweddau o gelf a dylunio er mwyn creu gwaith arloesol. Ymhlith yr opsiynau mae: Dylunio 3D, Dylunio Graffeg, Ffotograffiaeth, Darluniad, Celf Gain, Ffasiwn a Thecstilau. Cam 3 (Cam Cadarnhau) Yn ystod y cam olaf byddwch yn parhau i ffocysu ar faes arbenigol wrth i chi weithio tuag at arddangosfa’r flwyddyn olaf. Bydd y cyfnod ymestynnol hwn o waith hunan gyfeiriedig yn gofyn i chi ddefnyddio’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiadau a ddatblygwyd yn ystod y cwrs. Byddwch yn cwblhau Prosiect Terfynol ac Arddangosfa Ddiwedd Blwyddyn.

Gofynion Mynediad

1 Lefel A neu gymhwyster galwedigaethol cyfwerth.

Mae croeso i fyfyrwyr hyn. Bydd ymgeiswyr sydd yn cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael cyfweliad ar sail portffolio. Byddwch yn ymwybodol y bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen i gwrs gradd mewn nifer o Brifysgolion feddu ar leiafswm o bump TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Iaith Saesneg.

Asesiad

Asesir drwy gydol y cwrs drwy bortffolio. Ceir asesiadau ffurfiol ar ddiwedd pob cam.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

Purchase of Materials and/or Kit is required for this course (Studio Fees - £150). Please discuss this at interview stage with a tutor after you have applied.

Cod cwrs

9BF303NA

Dilyniant Gyrfa

  • Erbyn diwedd y cwrs hwn, byddwch yn meddu ar set drawiadol o gymwysterau a phriodweddau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw, ac efallai rai na fyddwch wedi meddwl eu bod yn gysylltiedig â chelf a dylunio. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddangos nifer o gymwyseddau a sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys y gallu i weithio’n annibynnol, trefnu a chynllunio, hunan-ysgogi, hunan-reolaeth a chyflwyniad gweledol (i enwi ond rhai). Dyfernir Diploma mewn Celf a Dylunio i’r dysgwyr sy’n cwblhau pob rhan o’r cwrs yn llwyddiannus. Er bod hwn yn gymhwyster gwerthfawr ynddo’i hun ac yn darparu cyfleoedd rhagorol i chi gael gwaith, gallwch hefyd wneud cais am gwrs HND neu gwrs gradd BA (Anrh). mewn prifysgol neu gwrs hyfforddiant athrawon. Oherwydd natur y cwrs, mae nifer o gyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i gyrsiau gradd israddedig nodedig celf a dylunio. Mae llawer hefyd yn dewis gwneud cwrs hyfforddiant athrawon gan ledu arferion da a brwdfrydedd dros gelf a dylunio. Bydd dysgwyr sy’n cwblhau pob rhan o’r cwrs yn ennill Diploma Celf a Dylunio. Er bod hwn yn gymhwyster gwerthfawr ynddo’i hun ac un sy’n rhagorol ar gyfer darpar gyflogaeth, gallwch hefyd wneud cais am gwrs HND neu radd BA (Anrh) mewn prifysgol neu gwrs hyfforddi athrawon. Oherwydd natur flaengar y cwrs mae nifer o gyn-ddysgwyr wedi symud ymlaen i gyrsiau nodedig – rhai israddedig celf a rhai gradd dylunio. Mae llawer hefyd wedi dewis mynd ar gyrsiau hyfforddi athrawon a pharhau i ledaenu arferion da ym maes celf a dylunio a dangos brwdfrydedd dros gelf a dylunio.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa