Level 2 Diploma in Creative Media Production & Technology

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Gyda fwyfwy o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yn y Sector Creadigol yng Nghymru, bu cynnydd yn y galw am ddysgwyr â sgiliau technegol penodol i ddiwallu anghenion cyflogwyr a diwydiant lleol. Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar wasanaethu'r anghenion hynny trwy ddatblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau ym mhob maes o'r Cyfryngau a Thechnoleg Creadigol gan ddefnyddio Adobe Creative Cloud, gan gynnwys: ffotograffiaeth, ffilm, teledu, radio, dylunio gemau, cynhyrchu sain, dylunio gwefannau.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau a gwybodaeth yn seiliedig ar arferion proffesiynol ar draws sbectrwm eang o gynhyrchu technegol ac unedau sy'n ymwneud â diwydiant, megis: cynhyrchu sain, cyfryngau rhyngweithiol, technegau cynhyrchu, cynhyrchu gweledol a phrosiect personol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 4 TGAU graddau A * - D yn cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg neu Ddiploma Lefel 1 ar radd Teilyngdod mewn pwnc creadigol neu TG. Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad. Bydd gofyn ichi hefyd sefyll asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu unrhyw gymorth sydd ei angen.

You will be invited to attend an interview. You will also be required to undertake an initial assessment in literacy and numeracy to establish any support required.

Asesiad

Mae pob uned yn cael ei asesu yn ôl gofynion penodol y manylebau a ddosberthir gan y corff dyfarnu ac mae'n cynnwys cyfuniad o asesu ymarferol yn seiliedig ar brosiectau a chynllunio, ymchwil, gwerthuso a myfyrio ysgrifenedig. Mae prosiectau wedi'u cynllunio i ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau sy'n mynd i'r afael ag anghenion cyflogwyr a diwydiant sector creadigol lleol. Caiff yr holl unedau eu hasesu'n fewnol a'u safoni'n allanol er mwyn sicrhau bod Safonau Cenedlaethol yn cael eu bodloni.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

9AF217NA

Dilyniant Gyrfa

 • Gan adeiladu ar enw da Coleg y Cymoedd fel darparwr arbenigol o gyrsiau sy'n datblygu sgiliau diwydiannol unigryw y mae galw mawr amdanynt, bydd dysgwyr yn gweithio ar brosiectau sy'n gysylltiedig â’r diwydiant sy'n eu paratoi a'u hannog i dargedu cyfleoedd gyrfa a gynigir gan gyflogwyr y sector creadigol lleol, gan gynnwys: Pinewood Studios , S3 Advertising, Bad Wolf Studios a BBC Cymru. Bydd ehangu darpariaeth Cyfryngau Creadigol Coleg y Cymoedd yn gwella cyfleoedd dilyniant ymhellach o'n darpariaeth Lefel 1 i'n cyrsiau Lefel 3 Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol (Teledu a Ffilm) ac Addysg Uwch arbenigol, gan gynnwys ein Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio Gemau sydd wedi'i rhyddfreinio drwy Brifysgol De Cymru.

Potential Careers

Career Info

 • Advertising accounts manager or creative director

  Average salary: £35,568

 • Artist

  Average salary: £22,601

 • Product, clothing or related designer

  Average salary: £25,292

 • Textile, garment or related trade n.e.c.

  Average salary: £19,734

 • Pre-press technician

  Average salary: £25,916

 • Printer

  Average salary: £26,774

Description

Advertising accounts managers and creative directors plan, design, organise and direct the advertising activities of an organisation.

Entry Requirements

Entry is generally via career progression from related occupations. There are no pre-set entry standards, but in practice most directors hold a degree. Off- and on-the-job training is provided.

£20,690
£35,568
£55,341

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa