Diploma Lefel 3 mewn Busnes

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb mewn busnes a’r modd y mae’n gweithredu. Mae Diploma BTEC mewn Busnes yn gwrs sy’n rhoi cipolwg i chi ar fyd gwaith yn ogystal ag ennill cymhwyster cyfwerth â 3 Lefel UG.

Mae hwn wedyn yn arwain at y cwrs Diploma Estynedig mewn Busnes sy’n gyfwerth â 3 Lefel A.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn dod i ddeall busnes a chael cyfle i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd gennych mewn modd ymarferol. Unedau astudiaeth BTEC ydy Marchnata, Cyfraith Busnes, Cychwyn Busnes, Cyllid a Deall Manwerthu. Byddwch hefyd yn ennill hyder drwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol ac yn gallu defnyddio’r sgiliau hynny yn ystod cyfnodau o brofiad gwaith.

Byddwch yn astudio Bagloriaeth Cymru lle byddwch yn cymryd rhan mewn sialensiau yn cynnwys sialens Dinasyddiaeth Fyd-E ang a Sialens Gyflogadwyedd a Sialens Gymunedol, Byddwch hefyd yn cwblhau Ymchwiliad Personol. Fel rhan o Fagloriaeth Cymru, byddwch yn datblygu’ch Sgiliau Hanfodol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Lefel 2 mewn Busnes gyda gradd teilyngdod a TGAU A*- C mewn Saesneg a Mathemateg.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad. Yn ystod y cyfweliad hwn asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen cymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir Bagloriaeth Cymru drwy gynhyrchu portffolio o’r dysgu a chwblhau prosiect o ddysg a chymryd rhan yn llwyddiannus yn y sialensiau ac Ymchwiliad Personol. Seilir asesiad ar gyfer cymhwyster BTEC ar yr unedau astudiaeth. Asesir pob uned yn fewnol ar ffurf aseiniadau a gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .Ffioedd

Cod cwrs

15F301NA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i gwrs Diploma Estynedig mewn Busnes neu i gyflogaeth ym maes Cyfrifeg, Marchnata, Rheolwr dan Hyfforddiant a’r Gyfraith.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa