Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs dwys ydy hwn a fydd yn cyflwyno a datblygu’ch sgiliau mewn gweinyddu cyllid. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial ac i’ch paratoi ar gyfer symud ymlaen i naill ai gwrs Lefel 4 mewn Cyfrifeg neu i gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn symud ymlaen i Lefel 3 mewn Cyfrifeg.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

AAT Lefel 2

O fewn cwricwlwm Lefel 2, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrifon, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol ym maes cyfrifeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.

AAT Lefel 3

O fewn cwricwlwm Lefel 3, byddwch yn dysgu prosesau cymhleth swyddog cyllid, yn cynnwys cyfrifon terfynol ar gyfer unig-fasnachwyr a phartneriaethau, adroddiadau ac adenillion, moeseg proffesiynol a meddalwedd taenlenni. Mae’r lefel bron gyfwerth â Lefel A neu uwch ac yn werth pwyntiau UCAS.

Gofynion Mynediad

Does dim angen unrhyw gymwysterau ffurfiol; fodd bynnag mae safon da o lythrennedd a rhifedd yn hanfodol.

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad a bydd gofyn i chi gael eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir pob maes dysgu’r cymhwyster hwn drwy ddefnyddio Asesiadau Cyfrifiadurol (CBA) wedi’u llunio gan AAT a allai fod ar ffurf prawf (CBT) neu brosiect (CBP).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Additional Fee Notes

AAT registration and membership fees are payable for this course. These fees will be discussed at interview stage.

Cod cwrs

15F305YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn ennill Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd hyn yn caniatáu i chi symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg ar ôl cwblhau asesiad coleg yn llwydddiannus.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa