Lefel 3 Rheoli a Marchnata Digwyddiad

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pobl ifanc sydd yn dymuno neu sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes marchnata, trefnu digwyddiadau neu ddigwyddiadau arddangos a sut mae’r maes hwnnw’n gweithredu.

Mae’r cwrs Rheoli a Marchnata Digwyddiad yn rhoi cipolwg i chi ar fyd gwaith yn ogystal ag ennill cymhwyster cyfwerth â Lefelau UG.Y cymhwyster fyddwch yn ei ennill ar ddiwedd y flwyddyn academaidd fydd Diploma 90 credyd BTEC mewn Busnes.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn dod i ddeall rheoli a marchnata digwyddiad, datblygu gwybodaeth am y diwydiant digwyddiadau a marchnata, marchnata digidol, ymchwil i'r farchnad, cynllunio digwyddiadau, iechyd a diogelwch, rheoli cynnal digwyddiad a chyfle i gymhwyso’r hyn a ddysgwyd gennych mewn modd ymarferol.

Byddwch hefyd yn ennill hyder drwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol ac yn gallu defnyddio’r sgiliau hynny yn ystod cyfnodau o brofiad gwaith.

Gofynion Mynediad

Bydd angen 5 TGAU gradd A*- C yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu Lefel 2 mewn Busnes gyda gradd Teilyngdod a TGAU Saesneg gradd A* - C

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad yn ystod y cyfweliad hwn, asesir eich llythrennedd a’ch rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Cewch eich asesu drwy asesiadau mewnol ar eich aseiniadau a'ch gwaith ymarferol ar gyfer yr unedau Rheoli a Marchnata Digwyddiad.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

15F314YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallech symud ymlaen i ail flwyddyn y cwrs Rheoli a Marchnata Digwyddiad neu gyflogaeth ym maes Busnes, Marchnata neu Reoli Digwyddiad.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa