Level 2 AAT Accounting

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs dwys ydy hwn a fydd yn cyflwyno a datblygu’ch sgiliau mewn gweinyddu cyllid. Nod y cwrs ydy darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i’ch galluogi i ddatblygu’ch potensial ac i’ch paratoi ar gyfer symud ymlaen i naill ai gwrs Lefel 4 mewn Cyfrifeg neu i gyflogaeth.

Mae’r cwrs yn cynnwys cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Cyfrifeg yn symud ymlaen i gwrs Diploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg, Tystysgrif mewn Sgiliau Gwaith a Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Rhifedd.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

O fewn cwricwlwm Lefel 2, byddwch yn dysgu prosesu trafodion cadw cyfrifon, rheoli cyfrifon, dyddlyfrau a’r system fancio, gweithio’n effeithiol ym maes cyfrifeg a chyllid, costio sylfaenol gyda thaenlenni a chyfrifon cyfrifiadurol.

O fewn cwricwlwm Lefel 3, byddwch yn dysgu prosesau cymhleth Swyddog Cyllid, yn cynnwys cyfrifon terfynol ar gyfer unig-fasnachwyr a phartneriaethau, adroddiadau ac adenillion, treth anuniongyrchol, moeseg broffesiynol a meddalwedd taenlenni. Mae’r lefel bron gyfwerth â Lefel A neu uwch ac yn werth pwyntiau UCAS.

Gofynion Mynediad

4 TGAU graddau A*- D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg neu gyda Diploma Defnyddwyr TG Lefel 1, neu gymhwyster galwedigaethol perthnasol

Cewch eich gwahodd i fynychu cyfweliad a bydd gofyn i chi gael eich asesu mewn llythrennedd a rhifedd er mwyn sefydlu a oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Asesir pob maes dysgu’r cymhwyster hwn drwy ddefnyddio Asesiadau Cyfrifiadurol (CBA) wedi’u llunio gan AAT a allai fod ar ffurf prawf (CBT) neu’n brosiect (CBP).

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

15F205YA

Dilyniant Gyrfa

 • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn Diploma Lefel 2 mewn Cyfrifeg a Busnes, bydd hyn yn eich galluogi i symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg.

Potential Careers

Career Info

 • Chartered or certified accountant

  Average salary: £35,159

 • Financial or accounting technician

  Average salary: £27,398

 • Book-keeper, payroll manager or wages clerk

  Average salary: £21,450

 • Finance officer

  Average salary: £24,531

Description

Jobholders in this unit group provide accounting and auditing services, advise clients on financial matters, collect and analyse financial information and perform other accounting duties required by management for the planning and control of an establishment’s income and expenditure.

Entry Requirements

Entrants usually possess a degree or equivalent qualification. To qualify as an accountant, entrants must undertake a period of training within an approved organisation and successfully complete professional examinations. Exemptions to some professional examinations are available to those with appropriate academic qualifications.

£20,300
£35,159
£58,247

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa