Sgiliau Sylfaenol mewn Y Celfyddydau Creadigol a’r Cyfryngau

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Nantgarw

Gwybodaeth am y Cwrs

Bwriad y cwrs hwn ydy datblygu eich hyder, eich cyflwyno i brofiadau creadigol newydd ac edrych ar yr ochr ymarferol a thechnegol o'r proffesiynau celfyddydol a'r cyfryngau. Mae'r cwrs yn cynnig llawer o brofiadau creadigol ynghyd â mynediad i adnoddau ardderchog i helpu i ddatblygu'ch sgiliau. Y nod ar ôl ei gwblhau fydd i'r dysgwyr gael mynediad i gwrs lefel 1 mewn Cyfryngau Creadigol/TG.

Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at ddysgwyr sydd awydd datblygu eu sgiliau creadigol, megis celf, cerddoriaeth, graffeg, darlunio, ysgrifennu creadigol, ffilm, golygu a ffotograffiaeth.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Mae'r cwrs wedi ei rannu'n unedau unigol, gyda'r cyfanswm yn gymhwyster diploma Mynediad 3 OCR yn y Cyfryngau Creadigol.

Mae'r cwrs yn amrywiol gyda nifer o unedau cyffrous megis y rhain:

o ysgrifennu ar gyfer cylchgrawn, blog neu bapur newydd, o dylunio, creu ac arddangos prosiectau celf a ffotograffiaeth, o defnyddio meddalwedd creadigol, ac ymhlith hynny byddwn yn ystyried animeiddio stop-symud, o cyflwyno meddalwedd golygu a llawer mwy.

Ymhlith y cymwysterau ychwanegol mae Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Rhifedd ar Lefel 3

Gofynion Mynediad

Dylech fod yn gweithio ar Lefel Mynediad 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd, gan weithio ar gyfer cymwysterau Lefel M3 (E3).

Wedi i chi wneud cais, cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Caiff eich gwaith ei asesu drwy amryw o ddulliau, yn cynnwys casgliad o'r unedau sydd wedi eu cwblhau, portffolios ac arsylwi ar y gwaith ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

ISFE34NA

Dilyniant Gyrfa

  • Cewch eich gwahodd i fynychu ysgol haf sydd wedi ei bwriadu i'ch cyflwyno i fywyd coleg ac i'r dysgwyr eraill yn y dosbarth.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa