Dysgu Sylfaen mewn Astudiaethau Galwedigaethol Mynediad 2/3

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:00 to 16:00) Aberdâr

Gwybodaeth am y Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i wahanol sgiliau galwedigaethol. Cewch gyfle i fod yn rhan o ymweliadau yn yr ardal a phrofi amrywiaeth o unedau seiliedig ar gyfleoedd dilyniant ar bob campws.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Byddwch yn astudio Diploma BTEC Edexcel Lefel Mynediad 3 mewn Astudiaethau Galwedigaethol – allai fod yn cynnwys Twristiaeth, Celf a Dylunio, Y Rhyngrwyd, Delweddau Digidol, Meddalwedd Cyflwyno, unedau Gwasanaethau Cyhoeddus a Gofynion Iechyd ayb.

Gall yr unedau sy'n cael eu cyflenwi amrywio o gampws i gampws gan eu bod wedi eu cynllunio fel unedau 'blasu' ar gyfer cyrsiau ar lefel uwch yn y dyfodol. Byddwch hefyd yn cwblhau'r Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Gofynion Mynediad

Rhaid i chi fod yn 16 neu fwy ac yn gweithio ar Lefel Mynediad 2/3, ac yn gweithio tuag at gyrraedd cymhwyster M3(E3).

Cewch wahoddiad i fynychu cyfweliad, a chynhelir asesiad byr mewn llythrennedd a rhifedd i ganfod os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi.

Asesiad

Bydd asesiad cychwynnol cyn i chi ddechrau'r cwrs. Bydd yr asesu'n digwydd yn barhaus a bydd angen i chi grynhoi portffolio o'ch gwaith drwy gydol y cwrs. Caiff y cymwysterau eu dyfarnu wedi i chi gwblhau tasgau ysgrifenedig, llafar ac ymarferol.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Noder: Mae ffioedd yn daladwy ar gyfer pob blwyddyn astudio. Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser sy'n dechrau Medi 2019 wedi eto i'w benderfynu. Rydym yn amcangyfrif y byddant yn cael eu cadarnhau gan Ebrill 2019.

Cod cwrs

ISFE01AA

Dilyniant Gyrfa

  • Wrth gwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus byd cyfle i chi symud ymlaen i gyrsiau Lefel 1, os ydy hynny'n addas. Darperir cyngor Gyrfaol arbenigol gan Gyrfa Cymru a chewch gymorth cyn cwblhau'r cwrs i ddarparu'ch CV neu i gael mynediad i hyfforddiant.

Potential Careers

Career Info

  • Social or humanities scientist

    Average salary: £39,117

Description

Social and humanities scientists study and analyse human behaviour and the origin, structure and characteristics of language; undertake research in areas such as sociology, economics, politics, archaeology, history, philosophy, literature, the arts; organise the collection of qualitative and quantitative information, and perform subsequent analyses.

Entry Requirements

Entry is most common with a degree or equivalent qualification but is possible with other academic qualifications and/or relevant experience. Postgraduate qualifications may be required for some jobs.

£25,019
£39,117
£58,598

Entry Level

Average

Potential

CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa