Diploma lefel 1 ar gyfer creadigrwydd mewn busnes

Cychwyn (w/c): 02/09/2019 Full Time - To be arranged (09:15 to 16:20) Ystrad Mynach

Gwybodaeth am y Cwrs

Cwrs blwyddyn a gynlluniwyd ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno datblygu sgiliau newydd neu sgiliau y meddir arnynt eisoes ac sydd eu hangen ar fusnesau a sectorau TG a chyfryngau heddiw. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd neu sgiliau y meddir arnynt eisoes sydd eu hangen ar gyfer cael gwaith mewn ystod o yrfaoedd TG, busnes a gweinyddu / y cyfryngau; gan roi cyfle ichi ddatblygu sgiliau a rheoli ystod o becynnau meddalwedd TG. Byddwch yn astudio unedau fel: dylunio cynnyrch, brandio cynnyrch, creu gwefan syml, defnyddio TG i ddatblygu gwybodaeth a rheoli digwyddiad.

Cynhelir yr holl ddysgu yn ein hystafelloedd dosbarth modern â chyfarpar da ac mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar.

Beth ddylwn i ei ddysgu?

Diploma Rhagarweiniol BTEC Lefel 1 Pearson mewn Astudiaethau Galwedigaethol

Gofynion Mynediad

3 TGAU graddau A * - E yn cynnwys Saesneg a Mathemateg neu gwblhau cymhwyster Mynediad 3 Sylfaen yn llwyddiannus.

Fe'ch gwahoddir i fynychu cyfweliad a byddwch yn sefyll asesiad mewn sgiliau llythrennedd, rhifedd a chyfathrebu llafar a fydd hefyd yn pennu a oes angen unrhyw gefnogaeth unigol arnoch.

Asesiad

Fel rhan o Ddiploma Rhagarweiniol Lefel 1 BTEC Pearson mewn Astudiaethau Galwedigaethol, fe'ch asesir trwy gwblhau aseiniadau penodol. Bydd disgwyl i chi weithio i derfynau amser a chynnal ffeiliau / portffolios eich cwrs i'r safonau gofynnol. Caiff y rhain eu hasesu'n fewnol gan eich tiwtor, eu safoni'n fewnol a'u safoni'n allanol gan arholwr o Pearson.

Ymwadiad

Gwna Coleg y Cymoedd pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. Mae Coleg y Cymoedd yn arddel yr hawl i wneud newidiadau neu dynnu'n ôl unrhyw un o'r cyrsiau, cyfleusterau cwrs neu gymorth a ddisgrifir heb rybudd .

Gwneud cais nawr

Ffioedd

Cod cwrs

ISF141YA

Dilyniant Gyrfa

  • Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, efallai y byddwch chi'n gymwys i fynd ymlaen i gwrs Lefel 2 perthnasol ac addas yn y maes Astudiaethau TG, Busnes a'r Cyfryngau.
CYMRAEGENGLISH
callus

Ffonio

Os oes gwell gennych sgwrsio ar y ffôn, ffoniwch ni!

Ffonio

whatsapp

Facebook

Defnyddiwch Facebook Messenger i gysylltu â ni!

Facebook

LiveChat

Sgwrs fyw

Cewch ymateb ar unwaith drwy’r Sgwrs Fyw

Sgwrs fyw

Canolfan Gymorth

Croeso i Coleg y Cymoedd

Dewiswch eich dewis iaith. Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.Cliciwch am ragor o fanylion.

Welcome to Coleg y Cymoedd

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

Opsiynau Hygyrchedd Aa